Окуу-материалдык базасы

Факультет [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Багыттар[/one-fourth] [one-fourth]Окуу-материалдык базасы[/one-fourth] [one-fourth]Илимий изилдөө иштери[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-half-first]Маданий тарбиялык иштер[/one-half-first] [one-half]Биздин бүтүрүүчүлөр[/one-half] [columns-container class=»»]

Деканат

[/columns-container]

Кафедра

[columns-container class=»»] [one-half-first]Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш[/one-half-first] [one-half]Каржы жана башкаруу[/one-half] [/columns-container]

Окуу-материалдык база

  Каржы-экономика факультетинде толук кандуу окуу жараянын алып баруу үчүн 17 окуу аудиториялык жана иш кааналары пайдаланылат. Окуу кааналарында керектүү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, окутуу үчүн керектүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, окутууга толук шарттар түзүлгөн. Ар бири боюнча кенен бере турган болсок: 3 компьютердик класс (интернет булагына туташтырылган), 1 электрондук-интерактивдүү тактайча менен жабдылган медиа-борбор, китепкана, студенттик ашкана, спорттук аянтча бар. Сабактарды толук кандуу өтүү үчүн төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен камсыздалган: 37 даана компьютер, 7 принтер, 3 электрондук-интерактивдүү тактайча, 3 ноутбук, 3 проектор, 2 телевизор, 2 DVD. 3 видеобайкагыч, 1 видеокамера.

Факультеттин  китепканасында экономика багытындагы адистерди даярдоодогу китеп фонду 8258 нусканы (экземпляр) түзөт. Алардын ичинде бухгалтердик эсеп жана аудит, ишканалардын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүү, менеджмент, маркетинг, ишкана экономикасы, каржы жана насыя, банк иштери, баалуу кагаздар, салык жана салыкка тартуу, инвестиция, социалдык иш жана жалпы экономика багытындагы кесиптик адабияттар, мезгилдик атайын илимий басма газета-журналдары, усулдук колдонмолор менен камсыздалган.

 

 

Аудитория, каана, лабораториянын аталышы Каананын № Аянты (м2) Компьютер, ноутбук, планшет ж.б. саны Орундардын саны Эск.
1. «Экономика, бухг.эсеп жана социалдык иш» кафедрасы 300 каана 15 1 компьютер

1 принер

10
2. «Социалдык иш» 301 ок.ауд. 30 1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

24
3. «Инновац.эконом.» ИИБ 302 каана 15 1 компьютер

1 принер

5
4. «Акча жана акча жүгүртүү» 303 окуу ауд. 72 1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
5. «Банк тутуму» 304ок.ауд. 30 24
6. «Каржы жана башкаруу» кафедрасы 305 каана 15 1 компьютер

1 принер

10
7. Салык жана салыкка тартуу 306 окуу ауд. 30 15
8. «Финансист» студенттердин илимий ийрими 307 каана 15 1 компьютер

1 принер

5
9. «Бухгалтердик эсеп жана аудит» 308 окуу ауд. 72 1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
10. Деканат 309 каана 30/15/15 3 компьютер

3 принер

1 видеокамера

2 телевизор 2 DVD

10/5/2/
11. «Менеджмент» 310 окуу ауд. 30 24
12. «Экономика» 311 окуу ауд. 30 12
13. Усулдук-окуу залы 314 китепкана 72 10 компьтер 48
14. Компьютердик каана 315кк 30 10 компьтер 12
15. Компьютердик каана 313кк 30 10 компьтер 12
16. Каана 408ок.ауд. 30 24
17. Каана 09 ок.ауд. 30 24
  Бардыгы 17 ауд.       (9окуу ауд. 2 ком.кл) 606м2   422  

 

[embeddoc url=»https://kuu.kg/pdf-documenty/KEF/2020-2021%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%281%29.pdf»]

Учебно-материальная база.

Скрытый текст

На финансово-экономическом факультете для осуществления учебного процесса имеется 17 учебных аудиторий для проведения лекционных и семинарских занятий. Все аудитории оснащены необходимыми условиями, оборудованием и наглядными пособиями. На факультете имеется 3 компьютерных класса, подключенные к интернету; 1 медиацентр с интерактивной доской; библиотека, студенческая столовая, спортивная площадка. Для проведения занятий имеется следующее техническое обеспечение: 37 компьютеров, 7 принтеров, 3 интерактивные доски, 3 ноутбука, 3 проектора,2 телевизора, 2 DVD, 3 камеры видеонаблюдения и 1 видеокамера.

В библиотеке факультета по направлению «Экономика» имеется 8258 экземпляров книг.  А именно книги по бухгалтерскому учету и аудиту, анализу деятельности предприятий, менеджменту, маркетингу, экономике предприятия, финансы и кредит, банковской деятельности, ценным бумагам, налоги и налогообложению, инвестициям, социальной работе и другая экономическая литература, периодические издания газет и научных журналов, учебно-методические пособия.

Наименование

аудитории, кабинета.

№ кабинета Площадь (м2) Оснащенность Кол-во мест Экз.
1. Кафедра «Экономика, «Бухгалтерский учет и социальная работа 300 15 1 компьютер, 1 принтер 10
2. «Социальная работа» 301 30 1 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения 24
3. «Инновационная экономика» Науч.центр 302 15 1 компьютер, 1 принтер 5
4. «Деньги и денежное обращение» 303 72 1 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения 78
5. «Банковская система» 304 30 24
6. Кафедра «Финансы и управление» 305 15 1 компьютер, 1 принтер 10
7. Налоги и налогообложение» 306 30 15
8. Студенческий научный кружок «Финансист» 307 15 1 компьютер, 1 принтер 5
9. Бухгалтерский учет и аудит» 308 72 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения 78
10 Деканат 309 30/15/15 3компьютера, 3 принтера, 1 видеокамера, 2 телевизора, 2 DVD 10/5/2
11 «Менеджмент» 310 30 24
12 «Экономика» 311 30 12
13 Библиотека 314 72 10 компьютеров 48
14 Компьютерный класс 315 кк 30 10 компьютеров 12
15 Компьютерный класс 313 30 10 компьютеров 12
16 Кабинет 408 30 24
17 Кабинет 409 30 24
Итого 17 ауд.

(9 учебн. ауд.

2 ком.кл.)

606 м2 422

Контингент студентов факультета на 2020-2021 учебный год по направлениям

[embeddoc url=»https://kuu.kg/pdf-documenty/KEF/2020-2021%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%281%29.pdf»]