Факультеттин тарыхы
Факультет

Каржы-экономика факультетинин кыскача тарыхы

Каржы-экономика факультети Кыргыз-Өзбек университетинин жогорку окуу-жай болуп түптөлүшү менен бирге, окуу жайдын окумуштуулар кеңешинин чечими менен 1994-жылы сентябрь айында, Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жаштардын экономикалык кесипке болгон талабын канааттандыруу максатында, эл аралык стандарттарга жооп бере ала турган экономика багытындагы жогорку билимдүү адистерди даярдоо үчүн  түзүлгөн.

Каржы-экономика факультети негизделгенден күндөн баштап факультеттин жетектөө милдети профессор Г. М. Маматурдиевге жүктөлгөн. Андан кийин факультетти жетектөө ишин А. М. Джураев, Ж. М. Азимов, Ш. О. Шакиев,          Н. Ж. Урайымовдор аркалашкан.

Бүгүнкү күндө  каржы-экономика факультетин э.и.к., доцент Абжамилова Айнура Шарабидиновна жетектеп иш алып барууда.

Учурда факультетте 20 профессордук окутуучулар  жамааты жана кызматкерлер эмгектенишет. Алардын  экөө илимдин доктору, профессор,    онго жакын илимдин кандидаттары, доценттер жана ага окутуучулар эмгектенип жатышат. Алар эки адистешкен кафедраларда эмгектенишет:

“Каржы жана башкаруу” кафедрасы – башчысы, э.и.к., доцент Ш.О.Шакиев;

“Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасы – башчысы, э.и.к., доцент Н.С.Арынова.

Жалпысынан факультеттин профессордук-окутуучулар курамы жогорку деңгээлдеги усулдук, кесиптик даярдыктарга,  теориялык-практикалык билим берүүдө заманбап талаптарына жооп берет.

[embeddoc url=»https://kuu.kg/pdf-documenty/KEF/%D0%A4%D0%AD%D0%A4%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf»]


Краткая история финансово-экономического факультета

Скрытый текст

Финансово-экономический факультет (ФЭФ) как структурное подразделение К-УУ образован решением Ученого совета Кыргызско-Узбекского университета в сентябре 1994 года. Факультет создан в целях совершенствования образовательной системы, подготовки и увеличения высококвалифицированных специалистов для различных сфер деятельности государственных структур, предприятий и фирм юга Кыргызской Республики.

Со дня основания факультета руководство было возложено профессору Г.М.Маматурдиеву. В последующем факультетом управляли А.М.Джураев, Ж.М.Азимов, Ш.О.Шакиев, Н.Ж.Урайымов. На сегодняшний день деканом факультета является доцент А.Ш.Абжамилова.

В настоящее время профессорско-преподавательский состав факультета составляет 20 человек, из них: доктора наук – 2, около  10 кандидатов наук, доцентов и старших преподавателей.

Учебный процесс осуществляется двумя кафедрами:

«Финансы и управления» — зав.каф. к.э.н., доцент Ш.О.Шакиев;

«Экономика, бухгалтерский учет и социальная работа» — зав.кав. к.э.н., доцент Н.С.Арынова.

За 25 летний период своего основания финансово-экономический факультет Кыргызско-Узбекского университета стал кузницей высокопрофессиональных специалистов в области экономики, финансов, менеджмента и бизнеса.