Илимий изилдөө иштери

Факультет [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Багыттар[/one-fourth] [one-fourth]Окуу-материалдык базасы[/one-fourth] [one-fourth]Илимий изилдөө иштери[/one-fourth] [/columns-container]

Илимий отчет

 


[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-half-first]Маданий тарбиялык иштер[/one-half-first] [one-half]Биздин бүтүрүүчүлөр[/one-half] [/columns-container]

Кафедра

[columns-container class=»»] [one-half-first]Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш[/one-half-first] [one-half]Каржы жана башкаруу[/one-half] [/columns-container]

 

Илимий изилдөө иштери.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 19- апрелиндеги «Билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча эксперттик комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө» №510 буйругуна ылайык Б.Сыдыков  атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин  бир канча багыттарында, анын ичинде каржы- экономика  факультетиндеги  580100 «Экономика» багытындагы магистратураны ачууга уруксат берүү боюнча 2021-жылдын  22- апрелинен тартып 3 жумуш күн ичинде  аталган багыттын талаптарга ылайык келүүсүн жеринде кыдырыруу, иш кагаздар менен таанышуу, текшерип көрүү, аңгемелешүү аркылуу атайын  лицензиялоо комиссиясынын төрайымы, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин  билим берүү сапаты бөлүмүнүн башкы адиси  Айзат Алмасбековна Маматкеримованын жетекчилиги астында, эксперт экономика илимдеринин доктору, М.Адышев атындагы Ош технологиялык  университетинин доценти Мурат Журатович Абдиевдин катышуусунда  жүрдү. Натыйжада каржы-экономика факультетинин 580100 «Экономика» багытындагы магистратураны ачууга атайын комиссия оң чечимин чыгарды. Аяккы сөз Лицензиялоо жана аккредитациялоо  башкармалагында калды.


Факультет негизделген күндөн тартып окуу-усулдук багыты менен биргеликте илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Илимий иштердин алкагында факультетте 2001-жылы «Түштүк Кыргызстандагы өткөөл экономика» аталышындагы илимий-изилдөө борбору профессор Г.М.Маматурдиев тарабынан түзүлгөн, борборду андан кийин Ч. К. Райымбаев жетектеп иш алып барган, бүгүнкү күндө борборду Ш. О. Шакиев башкарып келүүдө.

«Түштүк Кыргызстандагы өткөөл экономика» илимий борбору мезгилдин талабына жараша  2013-жылы «Инновациялык экономика» илимий борбору болуп кайрадан түзүлгөн. «Инновациялык экономика» илимий борборунда ийгиликтүү жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгынын негизинде көптөгөн монографиялар, бир топ илимий эмгектер жаралып, бир канча илимий долбоорлор жыл сайын мамлекеттик бюджет тарабынан каржылануу менен ийгиликтүү ишке ашырылып, бүгүнкү күндө анын жыйынтыктары өлкөнүн экономикасынын ар кайсы тармактарында колдонулуп келет. Алсак акыркы жылдарда төмөнкү илимий долбоорлор жазылып, ишке ашырылган.

  1. 1.КРнын айыл-чарбасынын өнүгүүсүнүн инновациялык-инвестициялык механизмдери – Шакиев Ш.О. 2013-жыл долбоорду каржылоонун суммасы 400миң сом.
  2. 2.Кыргызстандын экономикасынын базалык тармактарындагы негизги ишканаларын модернизациялоодо инвестициялык камсыздоону өркүндөтүү – Райымбаев Ч.К. 2014,2015,2016-жж. долбоорду каржылоонун суммасы 500 миң сом.
  3. 3.Бажы союзунун жана ЕАЭСдун шартында Кыргыз Республикасындагы инновациядагы инвестицияны активдештирүүнүн экономикалык шарттары- Райымбаев Ч.К. 2017-ж.каржылоонун суммасы 350миң сом.
  4. 4.Кыргызстандын тышкы экономикалык жана тармактарына инновацияларды инвестирлөөнүн учурдагы абалы – Шакиев Ш.О. 2019-ж. каржылоо суммасы 500миң сом.

Факультет негизделгенден тартып бүгүнкү күнгө чейин бир канча доктордук жана кандидаттык диссертациялык иштер жасалып, 4 илимдин доктору: Г.М.Маматурдиев, А.М.Джураев, Ж.Т.Тургунбаев жана  Ч.К.Райымбаев жана 20га жакын илимдин кандидаттары чыгышкан: Э.М.Эргешова, И.У.Давыдов, Ж.М.Азимов, А.Ш.Юсупов, Н.Нуралиев, Ч.К.Райымбаев, А.Ш.Абжамилова, И.И.Сайпитдинов, Ш.О.Шакиев, Р.М.Сатарова, У.К.Шамшитдинов, Н.Ж.Урайымов, Н.Р.Исмаилова, Ф.Т.Артыкбаева, Н.С.Арынова, М.С.Сотволдиева ж.б. Алар азыркы мезгилде өлкөнүн илимий потенциалына өз салымдарын кошуп келишүүдө.

Учурда факультетте 5 изденүүчү, 5 аспирант илимий-изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө.

Факультетте илимий иш алып барууда окутуучулар менен студенттер биргеликте ар кандай илимий иш-чараларды өткөрүлүп келишет. Окутуучулар  жана студенттер илимий конференцияларга, студенттик конференцияларга, салтка айланып калган жыл сайын өткөрүлүп келген эл аралык жана аймактык  олимпиадаларга катышып байгелүү орундарга ээ болуп кайтышат.  Мындан сырткары студенттерибиз ар-түрдүү студенттик сынактарда, клубдарда активдүү катышып турушат.

Жыйынтыктап айтканда каржы-экономика факультети 25 жыл аралыгында экономика, каржы жаатында фундаменталдуу жана колонмо илимий изилдөөлөрдү жүргүзө ала турган жогорку илимий дарааметти түзө алды.

 2021- жылдын 14 — февралында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн алдындагы  Каржы университетинин (Финансовый университет) чет элдик студенттерди даярдап окутуу факультетинин деканы, экономика илимдеринин кандидаты  Братарчук Татяьяна Витальевнанын  катышуусунда университтеттин каржы-экономика  факультетинин  кафедраларынын кеңейтилген отуруму болуп өттү. Күн тартибинде:  «Методология построения механизма реализации промышленной политики на основе проектов о программ выпуска наукоемкой продукции с государственным участием»,- деген аталыштагы доктордук диссертациясын угуу, кароо жана талкулоо маселеси коюлду. Суроо — жооптор кызыктуу абалда өтүп,талкуулар менен аяктады. Отурумда факультеттин окумуштуулары аталган илимий иштин актуалдуулугун баса белгилешип, мамлекеттер аралык экономикалык байланыштарды жакшыртууда жана чарбалык эки тараптуу келишимдерди түзүүдө диссертацияда каралган маселелер маанилүү экендигин  баса белгилешип изилдөөнүн ээсине аталган диссертацияны ийгилитүү жакталышына тилектештигин билдиришти. Факультеттин деканы, э.и.к., профессор Ш.О.Шакиев факультеттин кафедралары чет жактан келип түшкөн диссертациялык иштерди кароодо, талкуулоодо жана илимий ой- пикирлерди жазууда  жетекчи уюмга айланып жаткандыгын баса белгиледи. Сөзүнүн аягында университеттер аралык илимий байланыштарды жакшыртууда Россия Федарациясынын алдындагы  Каржы университетинин маанилүүлүгүнө токтолуп кетти.

 
Научно-исследовательская работа

Скрытый текст

Двадцатипятилетний юбилей финансово-экономический факультет встречает не только как крупнейшее учебное подразделение Кыргызско-Узбекского университета, но и как факультет, имеющий сильную научную школу. Его деятельность вносит важный вклад в развитие экономической науки и направлена на теоретическую оценку как текущих, так и долговременных вызовов глобальной экономики, на подготовку предложений по реализации практических мер на различных уровнях экономики.

Интенсификация и усиление НИР во многом способствовало открытию в 2000 г. научно-исследовательского центра «Переходная экономика», под руководством профессора Г.М.Маматурдиева. Ветви древа разрастаются: продолжил это великое дело доктор экономических наук, профессор Ч.К.Райымбаев. На данный момент центр возглавляет к.э.н., доцент Ш.О.Шакиев.

Затем в 2013 году центр был переименован, как «Инновационная экономика». Активное сотрудничество факультета с Министерством образования и науки Кыргызской Республики развивается в области научных исследований. Ежегодно сотрудниками научного центра разрабатываются научные проекты в рамках финансирования государственного бюджета. Темы реализуемых научных исследований:

  1. 2013г. научный проект МОиН КР «Инновационно-инвестиционный механизм развития сельского хозяйства Кыргызской Республики» рук. Ш.О.Шакиев – грант на 400 тыс.сом.
  2. 2014, 2015, 2016гг. научный проект МОиН КР «Совершенствование инвестиционного обеспечения модернизации ключевых предприятий базовых отраслей экономики Кыргызстана» рук. Ч.К.Райымбаев – грант на 500 тыс.сом.
  3. 2017г. научный проект МОиН КР «Экономические предпосылки активизации инвестиций в инновации в Кыргызской Республике в условиях Таможенного союза и ЕАЭС» рук.Ч.К.Райымбаев – грант на 350тыс.сом.
  4. 2019г. научный проект МОиН КР «Современное состояние внешнеэкономических отношений и инвестирования инноваций в отраслях экономики Кыргызстана» рук.Ш.О.Шакиев. -грант на 500тыс.сом.
  5. «Кыргызстандын аймактарындагы чакан жана орто бизнести инвецтициялоонун натыйжалуу ыкмалары» (2021-ж),- деген аталыштагы илимий долбоорлор жактырылып мамлекеттик бюджеттин эсебинен 300 миң сомго каржыланган.

С интенсификацией НИР и открытием в 1999г. при университете аспирантуры появилась возможность подготовки научно-педагогических кадров уже на базе факультета. Для этого при аспирантуре  К-УУ были открыты экономические специальности: «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит». Были подготовлены и защищены 4 диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: Г.М.Маматурдиева, А.М.Джураева, Ж.Т.Тургунбаева и Ч.К.Райымбаева, а также 17 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук: Э.М.Эргешовой, И.У.Давыдова, Ж.М.Азимова, А.Ш.Юсупова, Н.Нуралиева, Ч.К.Райымбаева, А.Ш.Абжамиловой, И.И.Сайпитдинова, Ш.О.Шакиева, Р.М.Сатаровой, У.К.Шамшитдинова, Н.Ж.Урайымова, Н.Р.Исмаиловой, Ф.Т.Артыкбаевой, Н.С.Арыновой и тд. 3 аспиранта готовятся в текущем году защитить кандидатские диссертации: В.К.Токторова, А.Таалайбек к., И.Азимов; 4 соискателя, как Ш.О.Шакиев, А.Ш.Юсупов, Ж.М.Азимов, М.Жоробаев готовятся к защите докторской диссертации.

Преподавателями факультета за двадцать пять лет было опубликовано свыше 300 научных статей, 10 монографий, 20 учебников и 100 учебно-методических пособий.

Следует отметить, что на высоком уровне организована подготовка научных отчетов факультета и кафедр. Кроме того, на ежегодной научной сессии университета, как факультет, так и его кафедры занимают передовые места и становятся призерами многих номинаций.

На высоком уровне в университете поставлена работа по организации и проведению межрегиональных, республиканских, международных конференций, в которых активно принимают участие преподаватели и студенты факультета, так за последний 2018-2019 учебный год наши преподаватели и студенты принимали активное участие на 6 научных конференциях, организованные К-УУ, ОшГУ, КГНУ, ЖАГУ.

Много внимания уделяется научно-исследовательской работе студентов. На факультете при кафедре «Финансы и управление» с 2017 года функционирует студенческий научный кружок «Финансист», под руководством старшего преподавателя кафедры Мингараевой Р.А. Студенческие исследования апробируются на олимпиадах и конференциях, республиканских и международных конкурсах. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества публикаций студентами.

Таким образам, можно отметить, что за двадцать пять лет функционирования финансово-экономическим факультетом создан достаточно высокий научный потенциал, способный поставить и провести серьезные фундаментальные и прикладные научные исследования в области экономики, финансов.

 

14 февраля 2021-года у нас «в гостях» была декан подготовительного отделения иностранных студентов Финансового университета при Правительстве РФ к.э.н., доцент Братарчук Татяьяна Витальевна На расширенном заседании кафедр факультета рассмотрена и обсуждена диссертационная работа на соискание ученой степени доктора экономических наук Братарчука Татяьяны Витальевны на тему «Методология построения механизма реализации промышленной политики на основе проектов о программ выпуска наукоемкой продукции с государственным участием»