/2-стандарт/3-стандарт/4-стандарт/5-стандарт/6-стандарт/7-стандарт/

1-СТАНДАРТ. БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫНА МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

1.1 . КӨУнун миссиясы;

1.2. КӨУнун  стратегиялык планы;

1.3. КӨУнун 2020-2021-окуу жылы үчүн пландаштырылган маселелeри

1.4 .Факультетдин өнүгүү концепциясы;

1.5. Факультеттин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

1.6. Кафедранын 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

1.7. Кафедранын старегиялык планы;

1.8. НББПнын максаттары, окутуунун натыйжалары

1.9. Ата-энелер чогулушунун протколу;

1.10. Предметтик окутуучулар менен биргеликте уюштурулган отурумдун протоколу.

1.11. АББДнын иш планы

1.12. КЭФтин Билим берүүнүн сапаты боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы. 

1.13. Факультеттин ишмердүүлүгү боюнча SWOT анализ

1.14. НББПнын максаттарын, окутуунун жыйынтыктарын талкулоо боюнча протоколдун көчүрмөсү.

1.15. Сабактын жумушчу программасы.

1.16. Жолугушуулардын фото отчеттору

1.17. 2020-2021-окуу жылы үчүн Элективдик сабактардын каталогу.

1.18. Кафедранын стейходерлердин сунуштарын талкуулоо протоколунан көчүрмө.

1.19. Стейкхолдерлердин картасы.

1.20. Бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялык модели.

1.21. Кафедранын бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялык моделин иштеп чыгуу боюнча протоколунан көчүрмө.

1.22. Политика КУУ в оласти качество образовании

1.23. КӨУнун сапат кеңешинин курамы

1.24. КӨУнун сапат кеңешинин иш-планы

1.25.КӨУнун сапат боюнча кеңешинин жобосу

1.26. Негизги билии берүү программасы жөнүндө жобо

1.27. Элективдик сабактардын каталогун түзүүнүн тартиби

1.28. Положение об управление рисками и возможностями в Кыргызско-Узбекском университете.

1.29. Положение КУУ об ответственных по качеству структурных подразделений и отделов.

1.30. Положение о проведении социлогических исследований.

1.31. КЭФ окуу-усулдук кеңешинин билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүүүнүн жыйынтыгын талкулоо протоколунан көчүрмө.

1.32. Кафедранын студенттердин жетишүүсүн талдоо протоколунан көчүрмө

1.33. Элективдик сабактын презентациясы.

1.34. Кафедранын протоколунан көчүрмө (жумушчу программаларды бекитүү)

1.35. “Окутуучу студенттин көзү менен” анкетасы.

1.36. КӨУнун окутуучуларын аттестациялоо жөнүндөгү жобосу

1.37. 580200 “Менеджмент” багытнынын негизги билим берүү программасы.

1.38. 580200 “Мененджмент” багытынын окуу пландары (күндүзгү, сырткы)

1.39. Окуу усулдук колдонмо

1.40. Факультеттин ПОЖдун резюмелери

1.41. КӨУнун студенттик акыйкатчы аппаратынын иш планы.

1.42. КӨУнун студенттик акыйкатчысы жөнүндөгү жобосу

1.43. Менеджмент багыты боюнча өздүк балоо жүргүзүү үчүн жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндөгү ректордун буйругунан көчүрмө.

1.44. КЭФтин билим берүүнүн сапаты боюнча жооптунун иш планы.

1.45. ЭБЭСИ кафедрасынын сапат боюнча жооптуунун иш планы.

1.46.  КӨУнун сайты

1.47. КӨУнун сайтындагы факультет бөлүмү.

1.48. Кыргыз-Өзбек университетинин студенттеринин жана илимий-педагогикалык кызматкерлердин академиялык мобилдүүлүгү жөнүндөгү жобосу

1.49. ЭБЭСИ кафедрасынын ПОЖдун квалификациясын жогорулатуу планы.

1.50. Окутуучулардын сертификаттары.

1.51. Положение об организации учебного процесса на основе ECTS в вузах КР

1.52. КӨУнун № 31 блютени Окутуунун кредиттик технологиялары боюнча окуу процессин уюштуруу тууралуу.