Положения

Положения

Сведения о выпускников

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 20-февралы № 80

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын

28-майындагы № 331 “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

Өлкөнүн региондорун  профессионал кадрлар менен камсыздоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майындагы №331 “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө”токтомунатөмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

— аталышындагы жана 1-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча” деген сөздөр “орто жана жогорку  кесиптик билим берүүчү уюмдарынын” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

— кириш сөзү “Кесиптик” деген сөздөн кийин “орто жана” деген сөздөр менен толукталсын;

— төмөнкүдөй мазмундагы 11-пункт менен толукталсын:

“11. Кыргыз Республикасынын жарандары орто жана жогорку  кесиптик билим берүүчү уюмдарга окууга кирип жана бюджеттик каражаттын эсебинен медицина, фармацевтика адистиктери боюнча орто жана жогорку кесиптик билим алгандан кийин  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин бөлүштүрүүсү боюнча эки жыл иштеп берүүгө, педагогикалык адистиктер боюнча — Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  бөлүштүрүүсү  боюнча үч жыл иштеп берүүгө жиберилүүгө тийиш.

Жолдомо боюнча иштөөдөн баш тарткан учурда жогоруда айтылган адамдар билим берүүчү уюмдун окутууга жумшаган чыгымдарын мамлекеттик билим берүү боюнча гранттын өлчөмүндө же бюджеттик негиздеги окутуунун акысын төлөп берүүгө милдеттүү.”;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча окутууну каржылоо механизминде:

— аталышындагы “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча” деген сөздөр “орто жана жогорку  кесиптик билим берүүчү уюмдарынын” деген сөздөр менен алмаштырылсын;;

— 1 пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Ушул Кыргыз Республикасынын орто жана жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдыктын багыттары жана адистиктер боюнча окутууну каржылоо механизми (мындан ары — Механизм) Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына жана кесиптик билим берүү тармагындагы башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана мамлекеттик билим берүүчү гранттарды (мындан ары – грант) жана бюджеттик орундарды даярдоонун багыттары, адистиктер жана орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү мамлекеттик уюмдар (мындан ары – билим берүүчү уюм) боюнча бөлүштүрүү тартибин аныктайт.”;

— мамлекеттик тилдеги тексттин 1-главасынын аталышындагы  “Мамлекеттик билим берүү гранттарынын” деген сөздөр “Гранттардын” деген сөз менен алмаштырылсын;

— 2-пункттагы “ Мамлекеттик” деген сөз алып салынсын;

— бүткүл текстиндеги ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “жож”, “ жогорку окуу жай”, “окуу жай” деген сөздөр  тийиштүү жөндөмөлөрдөгү “билим берүүчү уюм” деген сөздөр менен  алмаштырылсын;

— 4-пункттагы “(мындан ары-жож)”, “мамлекеттик билим берүү” деген сөздөр алып салынсын;

— 7-пункттагы “Мамлекеттик билим берүү” деген сөздөр алып салынсын;

— 8-пункттагы “ тийиштүү” деген сөз алып салынсын;

— 9-пункттагы:

“2012”деген цифралар “2011” деген цифралар менен алмаштырылсын;

“Жыйынтыгы” деген сөздөн кийин “жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 470токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуунун тартиби”  деген сөздөр жана цифралар менен толукталсын;

— мамлекеттик тилдеги тексттин 10-пунктундагы “Биринчи курстун” деген сөздөр “Медицина, фармацевтика жана педагогика адистиктери боюнча даярдоочу билим берүүчү уюмдардын биринчи курстарынын” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

— төмөнкүдөй  мазмундагы 101-пункт менен толукталсын:

“101. Адистерди даярдоону каржылоо үчүн гранттын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.”;

жогоруда аталган Механизмдин 1-тиркемесинде:

— мамлекеттик тилдеги текстте: аталышы “адистерди” деген сөздөн мурда “медициналык, фармацевттик жана педагогикалык адистиктер боюнча” деген сөздөр менен толукталсын, “Мамлекеттик билим берүү гранттарынын” деген сөздөр “Гранттардын” деген сөз менен алмаштырылсын;

— бүткүл текстте:

— ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “жогорку окуу жай”,  “жож” деген сөздөр  тийиштүү жөндөмөлөрдөгү “билим берүүчү уюм” деген сөздөр менен  алмаштырылсын;

“ректорлор”, “Ректор” деген сөздөрдөн кийин “(директорлор)”, “(директор)” деген сөздөр менен толукталсын;

“гранттык” деген сөз “кабыл алуучу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

— 1-пункт  төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Келишимдин предмети

Билим берүүчү уюмдун кабыл алуучу комиссиясы билим берүүчү уюмга гранттык негизде кабыл алууга сунуштаган адамга грант берүүнүн шарттарын аныктоо жана окуусун бүткөндөн кийин аны бөлүштүрүүнүн жана  пайдалануунун өзгөчөлүктөрү.”;

— 2.1-пунктчанын төртүнчү абзацы “жогорку” деген сөздөрдөн кийин “же орто” деген сөздөр менен толукталсын;

— алтынчы абзац “министрлигинин” деген сөздөн кийин “(Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин)” деген сөздөр менен толукталсын;

— 2.2-пунктчада:

бешинчи абзацы төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

“- билим берүүчү уюмда окуусун бүтөөрдөн 3 ай мурда иш берүүчү менен тийиштүү контрактка кол коюуга жана окууну бүткөндөн кийин жаш адистерди бөлүштүрүү жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комиссиянын (мындан ары – комиссия) жолдомосу боюнча педагогикалык адистик боюнча  үч жыл, медициналык жана фармацевтикалык адистик боюнча эки жыл  иштеп берүүгө;”;

— алтынчы абзацтагы  “мамлекеттик билим берүү”  деген сөздөр алып салынсын;

— 2.3-пунктчанын экинчи абзацындагы “жождордун бүтүрүүчүлөрүн бөлүштүрүү боюнча” деген сөздөр алып салынсын;

— 3.1-пунктчанын биринчи абзацындагы  “Жаш адистерди бөлүштүрүү  жана ишке орноштуруу боюнча” деген сөздөр алып салынсын.

  1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө”, “Медицина кызматкеринин статусу жөнүндө” мыйзамдарына ылайык билим берүү жана саламаттык сактоо тутумунун кызматкерлерин социалдык коргоо боюнча чараларды көрүү сунушталсын.
  2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн  өткөндөн кийин  күчүнө кирет.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министр Дж.К.Оторбаев

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2015 года № 80

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении

Механизма финансирования обучения студентов высших

учебных заведений Кыргызской Республики по

 направлениям подготовки и специальностям»

от 28 мая 2012 года № 331

 

В целях обеспечения  регионов страны необходимыми профессиональными кадрами, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести впостановлениеПравительства Кыргызской Республики «Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям» от 28 мая 2012 года № 331 следующие изменения и дополнения:

— в названии и пункте 1 слова «высших учебных заведений Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям» заменить словами «образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования»;

— преамбулу после слова «финансирования» дополнить словами «среднего и»;

— дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Граждане Кыргызской Республики, зачисленные в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и получившие за счет бюджетных средств среднее и высшее профессиональное образование по медицинским, фармацевтическим специальностям, подлежат направлению на работу согласно распределению Министерства здравоохранения Кыргызской Республики со сроком отработки два года,  по педагогическим специальностям — согласно распределению  Министерства образования и науки Кыргызской Республики со сроком отработки  три года.

В случае отказа от работы по направлению указанные лица обязаны возместить образовательной организаций затраты на подготовку специалиста  в размере государственного образовательного гранта или стоимости обучения на бюджетной основе.»;

в Механизме финансирования обучения студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в названии слова «высших учебных заведений Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям» заменить словами «образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования»;

— пункт 1 изложить  в следующей редакции:

«1. Настоящий Механизм финансирования обучения студентов образовательных организаций  среднего и высшего профессионального образования (далее — Механизм) разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» и другими нормативными правовыми актами в области профессионального образования и определяет порядок распределения государственных образовательных грантов и бюджетных мест (далее — гранты) в разрезе направлений подготовки, специальностей и государственных образовательных организаций среднего и  высшего профессионального образования (далее — образовательная организация).»;

— в названии главы 1 слова «государственных образовательных» исключить;

— в пункте 2 слова «государственных образовательных» исключить;

— по всему тексту слова «вуз», «высшее учебное заведение», «учебное заведение» в различных падежах заменить словами «образовательная организация»  в соответствующих падежах;

— в пункте 4 слова «(далее – вуз)», «государственного образовательного» исключить;

— в пункте 7 слова «государственных образовательных» исключить;

— в пункте 8 слово «соответствующему» исключить;

— в пункте 9:

цифры «2012» заменить цифрами «2011»;

после цифр «256» дополнить словами  и цифрами «и Порядком приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470»;

— пункт 10 после слова «курса» дополнить словами «образовательной организации, осуществляющей подготовку по медицинским, фармацевтическим и педагогическим специальностям,»;

— дополнить пунктом 101 следующего содержания:

«101. Размер гранта для финансирования подготовки специалистов определяется Правительством Кыргызской Республики по предложению Министерства образования и науки  Кыргызской Республики.»;

в приложении 1 к вышеназванному Механизму:

— в наименовании после слова «специалистов» дополнить словами «по медицинским, фармацевтическим и педагогическим специальностям», слова  «государственных образовательных» исключить;

— по всему тексту:

слова «высшее учебное заведение», «вуз» в различных падежах заменить словами «образовательная организация» в соответствующих падежах;

после слов «ректора», «Ректор» дополнить словами «(директора)», «(директор)» соответственно;

слово «грантовой» заменить словом «приемной»;

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предмет Договора

Формирование условий предоставления гранта лицу, рекомендованному приемной комиссией образовательной организации для зачисления в образовательную организацию на основе гранта, и особенности его распределения и использования после завершения учебы.»;

— абзац четвертый подпункта 2.1 после слов «высшего», «высшем» дополнить словами «или среднего», «или среднем» соответственно;

— в абзаце шестом после слова «Республики» дополнить словами «(Министерства здравоохранения Кыргызской Республики)»;

— в подпункте 2.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- подписать соответствующий контракт с работодателем за 3 месяца до завершения учебы в образовательной организации и отработать после завершения учебы по направлению государственной комиссии по распределению и трудоустройству молодых специалистов (далее – государственная комиссия) по педагогическим специальностям в течение трех лет, по медицинским и фармацевтическим специальностям — в течение двух лет;»;

в абзаце шестом слова «государственного образовательного» исключить;

— в абзаце втором подпункта 2.3 слова «по распределению выпускников вузов» исключить;

— в абзаце первом подпункта 3.1 слова «по распределению и трудоустройству молодых специалистов» исключить.

  1. Рекомендовать органам местного самоуправления Кыргызской Республики  принять меры по социальной защите работников системы образования и здравоохранения в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об образовании», «О статусе учителя», «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «О статусе медицинского работника».
  2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

 

Премьер-министр Дж.К.Оторбаев