2020-2021-окуу жылындагы 580100 “Экономика”,

540200 “Социалдык иш” багытындагы студенттердин  академиялык мобилдүүлүгү жөнүндө маалыматы.

Академическая мобильность студентов финансово-экономического факультета по направлениям за 2020-2021- учебный год 


[embeddoc url=»https://kuu.kg/pdf-documenty/KEF/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D0%B3%D2%AF%20%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D3%A9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%82%20.pdf»]