«Каржы жана башкаруу» кафедрасында кесиптик келечек ээлерин даярдоо төмөндөгүдөй профилдер боюнча жүргүзүлөт:

I. 580100- «Экономика» багыты боюнча:

1. «Каржы жана насыя» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)

2. «Ишкананын экономикасы жана аны башкаруу» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)

II. 580500- «Бизнес информатика» багыты боюнча «Бизнес информатика» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)