5-СТАНДАРТ.  ОКУТУУЧУЛУК  ЖАНА ОКУТУУЧУ-КӨМӨКЧҮ КУРАМГА  МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

5.1. КӨУнун профессордук-окутуучулар курамынын портфолиосу жөнүндөгү жобосу.

5.2. КЭФтин ПОЖ тууралуу маалымат

5.3. ПОЖдун резюмелери.

5.4. Положение “О кадровой политике КУУ”

5.5. Инструкция по приёму и увольнению работников КУУ

5.6. Положение “Об организации и проведении на вакантные места ППС КУУ”

5.7. Положение «О порядке выборов заведующего кафедрой КУУ»

5.8. Положение «О выборах деканов факультетов КУУ»

5.9. КЭФтин ПОЖ жана окутуучу-көмөкчү кызматкерлеринин дипломдорунун көчүрмөлөрү.

5.10. “КӨУнун профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү” жобосу

5.11. КЭФтин ПОЖнын квалификациясын жогорулатуу боюнча маалымат

5.12. КЭФтин ПОЖнын квалификациясын жогорулатуу сертификаттарынын көчүрмөлөрү.

5.13. ПОЖдун, ОККдин сыйлыктарынын көчүрмөлөрү (диплом, грамота)

5.14. КӨУнун “Мыктылардын мыктысы” конкрусу  жөнүндөгү жобосу

5.15. Дисциплина боюнча жазылган эң мыкты окуу-усулдук комплекс жөнүндөгү жобосу

5.16. “Эң мыкты видео сабак” конкрусу жөнүндөгү жобо

5.17. Положение КУУ о метериальном стимулировании АУП и УВП

5.18. КӨУнун ПОЖду аттестациялоонун жобосу

5.19. Положение КУУ о морально-материальном поощирении ученых, аспирантов и соискателей

5.20. КӨУнун илимий-сессиясы жөнүндөгү жобосу.

5.21. Кафедранын окуу-усулдук колдонмолорду чыгаруу планы.

5.22. Факультеттин ПОЖдун бекитилген окуу-усулдук эмгектеринин тизмеси

5.23. Кафедранын жана факультеттин ОУКнин протоколдорунан көчүрмөлөрү.

5.24. КЭФтин ПОЖдун квалификацияларын жогорулатуу боюнча иш-планы.

5.25.  Сертификат (сырткы мобилдүүлүк тууралуу)

5.26. Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин отчету

5.27. Окумуштуулук даражалардын дипломдорунун көчүрмөлөрү

5.28. Жолугушуулардын фото отчету

5.29. Илимий-практикалык конференцияларга жана форумдарга катышкан окутуучулардын тизмеси.

5.30. АББСД тарабынан  уюштурулган семинарлардын тизмеси, сертификаттардын көчүрмөсү.

5.31. Мобилдүүлүк боюнча келишимдердин көчүрмөлөрү

5.32. Кафедранын илим-изилдөө иш-планы. кафедрада аткарылып жаткан кандидаттык диссертациялардын темасы. ПОЖдун илимий темалары.

5.33. “Инновациялык экономика” илим-изидөө борборунда даярдалган илимий долбоорлор тууралуу маалымат;

5.34. КЭФтин ПОЖдун илимий жана окуу-усулдук эмгектеринин тизмеси;

5.35. Сабактын иштелмеси