3- СТАНДАРТ. ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН ОКУТУУНУН ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН ЖЕТИШҮҮСҮН БААЛООГО БОЛГОН МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

3.1.Кафедранын окутуучуларынын тренинг семинарлардан алган сертификаттары

3.2.Кафедранын усулдук-кеңешмесинин иш планы.

3.3. Кафедрада окутуучулардын жекече иш пландары.

3.4. Кафедранын кеңешмелеринин протоколдору.

3.5. “Окутуучу студенттин көзү менен” анкетирлөө

3.6. КӨУда билим берүү программаларын ишке ашырууда ДББТ колдонуу жөнүндөгү жобосу.

3.7. Эдвейзерлердин иш-планы

3.8. Кураторлордун сурамжылооунун жыйынтыктары. 

3.9. КӨУнун студенттин билимин баалоо системасы жөнүндөгү жобосу

3.10. Кафедранын окуу-усулдук кеңешине алып чыккан баяндамалар.

3.11. КӨУнун ачык сабак жөнүндөгү жобосу. Ачык сабактардын иш планы жана иштелмеси.

3.12. АББСДнин окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу иштеринин-планы.

 3.13. google формада тестке шилтеме.

3.14. Студенттин өз алдынча иши

3.15. Видео сабактын шилтемеси.

3.16. Кафедранын ПОЖдун квалификациясын жогорулатуу планы.

3.17. Университеттин жана факультеттин жаштар комитенини иш-планы.

3.18. Студенттин жекече планы

3.19. Сабактардын жадыбалы

3.20. Модулдардын жана сынактардын графиги.

3.21. Жумушчу программа

3.22. Силлабус

3.23. БКФ

3.24. AVN шилтеме

3.25. AVN 85 шилтеме.

3.26. Менеджмент багытынын МАКтын программасы

3.27. Кафедранын жумушчу программаларды, силлабустарды, БКФ кароо, бекитүү протоколунан көчүрмө.

3.28. Куратордук сабактын иштелмеси.

3.29. Студенттердин даттануулары боюнча ректордун болгуна шилтеме.

3.30. Модуль жана экзамендерди кайра тапшыруу үчүн жазылган арыздын үлгүсү

3.31. КӨУнун № 9 блютени: AVN автоматташтырылган МС

3.32. Декандын окуу иштери боюнча отчету, окуудан четтетүү жана тикелөө жөнүндөгү билдирүү жана буйруктар.

3.33. Кафедранын окуу-усулдук кеңешинде жасалган баяндама. (темасы)

3.34. Окутуучулардын кезмет графиги

3.35. Студенттерди ылгоо анализи

3.36. Финансист студенттик ийриминин иш-планы, графиги.

3.37. КӨУнун студенттик акыйкатчысы жөнүндөгү жобосу

3.38. Акыйкатчы аппаратынын иш планы.

3.39. КӨУнун тарбия иштери боюнча концепциясы

3.40. Окуу-методикалык ресурстардын саны.

3.41. Факультеттин материалдык техникалык базасы.

3.42. Окутуунун инновациялык технологияларын колдонуу менен иштелип чыккан сабактын иштелмеси

3.43. Факультетте өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы, протоколу.

3.44. Сыйлоо жобосу, буйруктун көчүрмөсү.

3.45. Университеттин тарбия иштеринин иш планы.

3.46. Факультеттин деканынын тарбия иштери боюнча орун басарынын иш-планы.

3.47. Элективдик сабактардын каталогун түзүү тартиби.

3.48. Элективдик сабактарды тандоонун процедурасы.

3.49. Элективдик сабактарды тандоо процедурасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча протоколу.

3.50. ЭБЭСИ кафедрасынын окутуучулардын байланыш маалыматтары

3.51. Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин планы.

3.52. Кафедранын ОУК чыгаруу планы.

3.53. Кафедрада каралган курстук иштердин жана бүтүрүүчү квалификациялык иштердин планы.

3.54. Рабочая программа по предмету “Финансовый менеджмент”. Илимий эмгектин көчүрмөсү.

3.55. Илимий эмгектердин тизмеси.

3.56. Студенттердин диплом сертификаттары.

3.57. КӨУнун педагогикалык эмес багыттар боюнча практиканы уюштуруу жөнүндөгү жобосу.

3.58. КӨУнун студенттик жана илимий педагогикалык кызматкерлеринин  академ мобилдүүлүгү  жөнүндөгү жобосу

3.59. Конок лециялардын сертификаты, фото отчет