2 СТАНДАРТ.

2.1. КӨУнун миссиясы

2.2. Государственный образовательный стандарт ВПО, направления 580200 “Менеджмент”

2.3. Иш берүүчүлөр менен болгон жолугушуунун протоколу

2.4. Ата-энелер менен болгон жолугушуунун протоколу

2.5. 580200 «Менеджмент» багытынын негизги билим берүү программасы

2.6. НББПнын кафедрада каралган протоколунан көчүрмө. 

2.7. ББП жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы

2.8. Иш берүүчүлөрдөн алынган анкета

2.9. НББП максаттары  жана дисциплиналардын компетенцияларына өзгөртүүлөр,     түзөтүүлөр киргизүү, дисциплиналардын компетенцияларынын матрицасын, ОН жана максаттарынын матрицасын кайра түзүү жөнүндө кафедранын протоколунун көчүрмөсү (жылын көрсөтүү);

2.9.1.

2.10. Окуу планынын макети

2.11. 580200 “Менеджмент” багытынын окуу пландары (күндүзгү, сырткы)

2.12. 580200 “Менеджмент” багытынын жумушчу окуу пландары (күндүзгү, сырткы)

2.13. 580200 “Менеджмент” багытынын семестрдик пландары (күндүзгү, сырткы)

2.14. ЭБЭСИ кафедрасынын 2020-2021-окуу жылы үчүн пландаштырылган иш-планы

2.15. Кафедрада каралган мониторингдин жыйынтыгын талкулоо протоколунан көчүрмө

2.16. КӨУнун Педагогикалык эмес багыттар жана адистиктер үчүн практикаларды уюштуруу жөнүндөгү жобосу

2.17. Практика өтөө үчүн келишим түзүлгөн ишканалардын тизмеси, келишимдер

2.18. Практика өтөөчү уюмдун жетекчисинин макулдук катынын көчүрмөсү

2.19. Практиканын күндөлүктөрү

2.20. Практикалардын жумушчу программалары

2.21. Практика жөнөтүү боюнча кафедранын билдирүүсүнөн көчүрмө

2.22. Практикага жөнөтүү боюнча буйруктун көчүрмүсү.

2.23. Практикалардын отчетторунан көчүрмө.

2.24. Кафедранын 2020-21-окуу жылындагы биринчи отурумунун протоколу

2.25. Менеджмент багыты боюнча 2020-21-окуу жылына түзүлгөн ЭСК

2.26. Кафедранын окуу жүктөмдөрү

2.27. AVN МС электрондук ведомость

2.28. ЭБЭСИ кафедрасынын 2019-2020-окуу жылындагы отчету

2.29. Кафедранын модулдардын жыйынтыктарын талкулоо протоколу.

2.30. Факультеттин ОКнин протоколу.

2.31. AVN электрондук ведомость

2.32. КӨУнун Карьераны өнүктүрүү жана ЖОЖго чейинки даярдоо борборунун иш планы.

2.33. КӨУнун бүтүрүүчүлөр ассоциациасынын иш планы.

2.34. Факультеттин бүтүрүүчүлөр ассоциациасынын иш планы

2.35. КӨУнун студенттердин билимин балоо системасы жөнүндөгү жобосу;

2.36. Баалоо каражаттарынын фонду;

2.37. “Окутуучу студенттин көзү менен” сурамжылоосу;

2.38. КӨУнун профессордук-окутуучулар жамаатын аттестациялоо жөнүндө жобосу.

2.39. Практиканын отчетторун алуудагы уюшулган конференциянын жыйынтыгы;

2.40., kuu.kg

  1. 41.www.avn.kuu.kg

2.42. Карьераны өнүктүрүү жана ЖОЖго чейинки даярдоо  борбору,

2.43. Китепкананы автоматташтыруу системасы  Ирбис64+ (келишим көчүрмө)

2.44. КЭФтин усулчусунун иш-планы.

2.45. ЭБЭСИ кафедрасынын лаборантынын иш планы.

2.46. К-ӨУнун сайты kuu.kg;

2.47. Бош орундар жарманкеси боюнча фото отчет

2.48. ЭБЭСИ кафедрасынын ПОЖ квалификациясын жогорулатуу планы.

2.49. Кафедрада билим берүүнүн сапаты боюнча жооптууну бекиткендиги жөнүндө кафедранын протоколунан көчүрмө

2.50. Кураторлордун тайпаларга жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы

2.51. Окуу усулдук комплекс

2.52. Жумушчу программа

2.53. Факультеттин ОУКнин протоколу.

2.54. КӨУнун  дисциплинанын окуу-усулдук комплекси жөнүндөгү жобосу;

2.55. Кафедранын окуу-усулдук колдонмолорду чыгаруу планы;

2.56. Кафедранын окуу- методикалык семинарынын иш планы.

2.57. Университеттин окуу- усулдук семинарынын иш планы.

  1. 58. Окутуучулардын жекече перспективалык пландары.

2.59. Кафедранын илимий-изилдөө иштерини планы.

2.60. Курстук иштердин планы

2.61. Бүтүрүүчү квалификациялык иштердин темалары.

2.62. Каржы менеджменти предметинин жумушчу планы, илимий эмгектин материалы.

2.63. ПОЖдун илимий-изилдөө иштеринин темалары.