МАДАНИЙ-МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР

Тарбиялык иш план

Социологиялык сурамжылоо

Социологиялык сурамжылоонун жыйынтыгы

 17- Май күнү КӨЭАУнун Кесиптик лицейинде бүтүрүүчүлөрү фото отчёт жасашты

 


  • Кесиптик лицейде окуу жылынын башында директор тарабынан бекитилген тарбиялык иштердин планы боюнча иш алып барышат. Ушул план боюнча лицейдин мугалимдери жана окуучулары университетте, шаарда ъткър\лгън иш-чараларга активд\\ катышып келишет. Мисалы, “Мугалимдер к\н\”, “Кыргыз тилинин жумалыгы”, “Жылдын модели”, “Нооруз”, “Жениш к\н\” жана башкалар.
  • Тайпалар арасында “Брейн-Ринг” акыл сынагы, “Кана эмесе кыздар ай”, “Таланттуу кол өнөрчү” сынактары уюшулуп келет. Бул иш-чаралар окуучулардын билимин, руханий байлыгын терендет\\, маданияттулугун жана ой ж\г\рт\\ денгээлин байытуу менен д\йнъ таануусун кенейтет.
  • Кесиптик Лицейдин жалпы жамааты билим бер\\ менен гана чектелип калбастан, сабактан тышкаркы ар т\рд\\ ийримдерди жетектеп кел\\дъ.
  • “Сайма саюу, курак тиг\\”
  • “Бисер токуу”

   

  Нооруз майрамына карата маданий иш-чара жана сыйлоо аземи!

  Эё мыкты мастер- Исмаилов Илхам

   

 1. Тарбиялык уюштуруу иштери

 

КӨКЛда окуу жылынын башында директор тарабынан бекитилген тарбиялык иштердин планы боюнча иш алып барылат. Ушул план боюнча лицейдин мугалимдери жана окуучулары университетте, шаарда өткөрүлгөн иш — чараларга активдүү катышып келишет. Лицейде салтка айланып калган ар кандай маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мисалы: «Мугалимдер күнү», «Кыргыз тилинин жумалыгы», «Жылдын модели», «Нооруз», « Жеңиш күнү» жана башкалар. Тайпалар арасында «Брейнг-ринг» акыл-таймаш сынагы.

Кесиптик лицейде окуу жылынын башында директор тарабынан бекитилген тарбиялык иштердин планы боюнча иш алып барышат. Ушул план боюнча лицейдин мугалимдери жана окуучулары университетте, шаарда өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышып келишет.  Мисалы, “Мугалимдер күнү”, “Кыргыз тилинин жумалыгы”, “Жылдын модели”, “Нооруз”, “Жениш күнү” жана башкалар.

         Тайпалар арасында “Брейн-Ринг” акыл сынагы, “Кана эмесе кыздар ай”, “Таланттуу кол өнөрчү” сынактары уюшулуп келет. Бул иш-чаралар окуучулардын билимин, руханий байлыгын терендетүү, маданияттулугун жана ой жүгүртүү денгээлин байытуу менен дүйнө таануусун кенейтет.

Кесиптик Лицейдин  жалпы жамааты билим берүү менен гана чектелип калбастан, сабактан тышкаркы ар түрдүү ийримдерди жетектеп келүүдө.

 1. “Сайма саюу, курак тигүү”
 2. “Бисер токуу”
 3. “Улуттук буюмдарды жасоо”
 4. “Жаш модельер”

кыргыз тили майрамына карата программа гимн менен башталды.Лицейдин жалпы жамааты катышты.

Кесиптик лицейде 23-сентябрь кыргыз тили майрамына карата чакан концерттик программа откорулду.

Кесиптик лицейдин окуутучусу Сасыкбаева Зура Мусаевна «Кийим тигүү технологиясы» сабагынан ПТ-1-19 жана ПТ-1-20 тайпаларына көргөзмөлүү конкурс сабак өттү

 

Өндүрүштүк окуутунун устаты Мырзаканов Замир Манасовичтин ПК-1-20 тайпасына «Каре и колористика деген темада көргөзмөлүү ачык сабагынан сүрөттөр