Кафедранын жалпы ишмердүүлүк багыты

 

Назад

Кафедранын перспективалык өнүгүү планы 

Кафедранын 2020-2021- окуу жылындагы ишмердүүлүгүнүн планы 

Кафедранын 2019-2020- окуу жылындагы ишмердүүлүгүнүн эсеп-кысабы

Кафедранын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу планы

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялык модели


Тарыхы.

«Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш» кафедрасы Кыргыз-Өзбек университетинин жетекчилигинин университеттин түзүмдөрүн оптималдаштыруу чечимине ылайык окумуштуулар кеңешинин чечими менен каржы-экономика факультетинин курамындагы «Ишканалар экономикасы жана аны башкаруу», «Бухгалтердик эсеп, аудит жана анализ» кафедрасынын биригүүлөрү аркылуу 2013–жылдын 3-сентябрдагы № 1 протоколунун негизинде  кайрадан уюшулган.

Кафедраны кайрадан уюштуруу,  анын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн доцент К.С. Токторов ректордун 2013- жылдын  3- сентябрдагы № 90 «НИ» буйругу менен кафедра башчысы болуп дайындалган.

Университеттин түзүмдөрүнүн жетекчилерин конкурстук тандоо аркылуу дайындоо боюнча 2013- жылдын 4- ноябрындагы окмуштуулар кеңешинин кезексиз отурумунун №4 протоколунун негизинде 5- ноябрь 2013- жылы ректордун № 126 «НИ» буйругу боюнча экономика илимдеринин кандидаты, доцент Ш.О. Шакиев кафедра башчысы кызматына бекитилди.

2017-2018-окуу жылында кафедранын курамы жана аталышы өзгөрүүгө дуушар болду. Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин 2017-жылдын 8-сентябрындагы чечимине ылайык университеттин жетекчилигинин №70-ни буйругуна ылайык пайда болгон жагдайларга, окуу пландарынын өзгөрүлүшүнө жана факультеттин курамына 540200 “Социалдык иш” профили  кошулгандыгына   байланыштуу “Экономика жана бухгалтердик эсеп” кафедрасынын негизинде кайрадан     “Экономика,бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасы аталышына ээ болду. 2019-жылдын 24-январындагы  Окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык кафедра башчысы болуп э. и. к., доцент Ф. Т. Артыкбаева кафедранын башчысы болуп дайындалган. 2019-жылдын 23-март айында ректордун буйругу менен кафедранын башчысынын милдетин аткаруучу болуп э.и.к. Н.С.Арынова дайындалган.
2021-жылдын 1-апрелинен университеттин «Миңбар башчыларын шайлоонун тартиби туралуу» жобого ылайык жана Окмуштуулар кеңешинин отурумунда (№7-2019-ж) өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгынын негизинде «Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш» миңбарынын башчысы кызмат ордуна э.и.к., доцент А.Ш.Абжамилова дайындалды.
Учурда кафедрада жалпы 17 профессордук- окутуучулук жамаат эмгектенет. Анын ичинен 4-экономика илимдеринин доктору, 4-экономика илимдеринин кандидаты, 1-социология илимдеринин кандидаты, 3 ага окутуучу, 4 окутуучу, 1 лаборант эмгектенип жатышат.Сапаттык көрсөткүч 53% түзөт.

Кафедранын окуу-усулдук иштери

Профессордук-окутуучулар курамы тарабынан  дайыма сабактардын окуу программалары, жумушчу программалар, ошондой эле окуу-усулдук комплекстер, лекциялар,  сынактар, практикалык сабактарды ѳтүү  үчүн  тапшырмалар жаңыланып жана  иштелип чыгат.

Азыркы учурда курстук иштерди  мамлекеттик тилде  жазуу боюнча,  методикалык кѳргѳзмѳлѳр,  студенттердин ѳз алдынча  иштерин жазуу  боюнча усулдук  кѳргѳзмѳлѳр,  диплом алдындагы  практиканы ѳткѳрүү боюнча ыкмалык сунуштар иштелип чыгууда.

Бүтүрүүчүлѳрдүн  маалыматына «Бүтүрүүчү квалификациялык ишти  жазуу жана жасалгалоо  боюнча  методикалык сунуштар»  киргизилген.

Курстук иш аткаруучу студенттер үчүн   талап кылынуучу  стандарттын  негизинде  аны  жазуунун жана жасалгалоонун жоболору иштелип чыккан.

Студенттердин  билимин баалонун  модулдук   системасы, учурдук контроль  системалары киргизилип, анын жыйынтыктары AVN маалыматтык порталына жайгаштырылат, мындан сырткары предметтер боюнча  жазуу түрүндѳ сынак  ѳткѳрүшѳт.

Кафедрада факультеттин  жана кафедранын  окуу-методикалык кеңешмесинде түзүлгѳн  жана бекитилген график боюнча окутуучулардын сабактарга ѳз ара катышуулары жүргүзүлѳт.

Студенттердин ѳз алдынча  окуусу,  сынактык билеттер, компьютердик тестирлѳѳ,  модулдук суроолор  аркылуу ишке ашат.

Кафедра  ѳзүнүн ишмердүүлүгүн, кафедранын бардык багыттар (окуу-методикалык, илимий, тарбиялык, эл аралык, чарбалык)  боюнча түзүлүп бекитилген жылдык жумуш планынын негизинде жүргүзѳт.

Кафедранын окутуучуларынын бардыгы илимий-изилдѳѳ иштери менен алектенишет. Алардын кѳпчүлүгүнүн темалары университеттин окмуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген.

Илим-изилдѳѳ багыты

Кафедранын окутуучулары илимий-изилдѳѳ иштеринде ар түрдүү илимий семинарларга, конференцияларга катышып келишет жана бир катар илимий макалалары жарык кѳргѳн. Мындан сырткары кафедранын профессору Ч. К. Райымбаев бир катар аспирант, изденүүчүлѳргѳ илимий жетекчи жана кеңешчилик кылат. Кафедранын окутуучулары «Иновациялык экономика» илимий изилѳѳ борборунда бир катар илимий долбоорлор боюнча кызматкер катары эмгектенип келишүүдѳ.

Кафедранын жалпы жамааты

Таджикстандагы каритас Германия уюштурган конференция

Студенттер тамашоудо

Жакшылыка бир кадам салтту акциясынын 1-уюштурулушу