Предметтер боюнча сынак суроолор

«Кыргызстандын географиясы» дисциплинасы боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын

программасы

 

Бул мамлекеттик экзамендин программасы Мамлекеттик билим берүү стандартынын жана колдонулуп жаткан «Кыргызстан географиясы» программасынын негизинде түзүлдү.

 

Киришүү

География илими жөнүндө жалпы түшүнүктөр. Физикалык жана экономикалык география. Кыргызстан географиясы предмети. Кыргызстандын географиялык абалы. Кыргызстандын табияты жана табигый ресурстары.

 

Кыргызстандын физикалык жана экономикалык географиялык абалы   жана рельефи, геологиялык түзүлүшү, кен байлыктары

Кыргызстан жер планетасынын бетинде, дүйнөдөн алган орду жана чек аралары. Кыргыз Республикасынын жалпы орографиялык схемасы. Рельефтин жалпы мүнөздөмөсү. Кен байлыктары.

 

Кыргызстандын коргоого алынган аймактары жана рекреациялык ресурстары

Жаратылыш ресурстары жөнүндө түшүнүк. Кыргызстандын жаратылышын коргоо маселелери. Кыргызстандагы мамлекеттик коруктар. Кыргызстандын рекреациялык ресурстары

 

Кыргызстандын калкы жана алардын отурукташуусу

Калктын динамикалык өсүүсү. Калктын табигый өсүшү. Калктын жаш жана жыныстык структуралары. Калктын жыштыгы жана улуттук курамы. Калктын социалдык курамы,  эмгек ресурстары жана аларды пайдалануу. Шаар жана айыл-кыштак калкы. Калктын миграциясы.

 

Кыргызстандын  эл чарба тармактары

Кыргызстандын өнөр жай тармактары (отун –энергетика, тоокен, машина куруу, химия, токой жана курулуш өнөр жайлары). Айыл чарба (мал чарбачылык, дыйканчылык). Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү өнөр айлар

(тамак-аш, тамеки, балык, женил өнөр жайлары). Кыргызстанда туризм тармагы жана анын өнүгүү өзгөчөлүктөрү.Транспорт комплекси

 

Кыргызстанды экономикалык райондоштуруу

Кыргызстандын администрациялык-аймактык бирдиктери. Экономикалык райондоштуруунун максаты.

 

Чүй жана Талас облусунун экономикалык географиялык абалы

Облустун администрациялык-аймактык бирдиктери. Өнөр жайлары.Айыл чарбасыТранспорт.Шаарлары

Ысыккөл жана Нарын облусунун экономикалык географиялык абалы

Облустун администрациялык-аймактык бирдиктери. Өнөр жайлары. Айыл чарбасы Транспорт. Шаарлары

 

Ош, Жалалабад жана Баткен облусунун экономикалык географиялык абалы

Облустун администрациялык-аймактык бирдиктери. Өнөр жайлары. Айыл чарбасы Транспорт. Шаарлары

 

1.Кыргызстандын азыркы рельефи кайсы геологиялык мезгилге туура келет?

а) неоген-төртүнчүлүктө

б) мезозойдо

в) архейде

г) протерозойдо

 В какое геологическое время  сформировались современные черты рельефа на территории Кыргызстана?

а) неоген-четвертичное

б) мезозойское

в) архейское

г) протерозойское

 1. Теңир тоонун капталында жайгашып, Меридиан тоосунан 9-км батышты көздөй кеткен тоо чокусу?

а) Каракол

б) Жеңиш

в) Хантенгри

г) Чоктал

Горная вершина, расположенная на гребне Тенир-Тоо, к западу на 9 км от Меридианального хребта?

а) Пик Каракол

б) Пик Победа

в) Хан-Тенгри

г) Пик Чоктал

 1. Кыргызстандын кайсы өрөөнүндө нефть жана газ кендери жайгашкан?

а) Фергана

б) Талас

в) Ат-Башы

г) Жумгал

В какой долине Кыргызстана располагаются месторождения нефти и газа?

а) Ферганская

б) Таласская

в) Атбашинская

г) Джумгальская

 1. Кыргызстандын кайсы тоолорунда темир рудаларынын кендери бар экени байкалган?

 В каких горах Кыргызстана обнаружено месторождение железных руд?

а) Нарын тоо

б) Байбиче тоо

в) Жетимтоо

г) Борколдой тоо

 1. Хан Тенгри массивин барган, биринчи орус окмуштуусу?

Первый русский ученый, вышедший к высокогорному массиву Хан-Тенгри?

а) И. Мушкетов

б) Н.А. Северцов

в) П.П.Семенов-Тянь-Шанский

г) Н.М. Пржевальский

 1. Топурактары туз даамданган, ачык түстөгү такырлуу өсүмдүктөр сейрек өскөн тоо этектери кандай аталат?

а) чап

б) саздар

в) адырлар

г) сырттар

Предгорья, сложенные соленосными пестроцветными глинами, образующие ярко выраженные обнажения со скудной растительностью?

а) чапы

б) сазы

в) адыры

г) сырты

 1. Кыргызстандагы кайсы тоо кыркасы эң чоң аралыкты ээлейт?

Какой из перечисленных хребтов на территории Кыргызстана имеет наибольшую протяженность?

а) Туркестан

б) Фергана

в) Какшалтоо

г) Алай

 1. Кыргызстанда тоо кыркалары курчап турган түздүктү кантип аташат?

а) сырттар

б) адырлар

в) тектирче

г) морендер

Как называются в Кыргызстане предгорья, окаймлящие равнину?

а) сырты

б) адыры

в) террасы

г) морены

 1. Памир тоосунун түндүк капталындагы тоо?

а)  Чоңалай

б) Алай

в) Суусамыр

г) Фергана

Горный хребет, являющийся северной окраиной Памирских гор?

а) Чоналайский

б) Алайский

в) Суусамырский

г) Ферганский

 1. Орографиялык түзүлүшү боюнча Күнгөй Алатоонун Боом капчыгайынан батышты көздөй кеткен тоо кайсы?

а) Тескей Ала Тоо

б) Талас Ала Тоо

в) Кыргыз Ала Тоо

г) Жумгал тоо

Хребет, в орографическом отношении, являющийся продолжением Кунгой Ала-Тоо на западе от Боомского ущеля?

а) Тескей Ала Тоо

б) Таласский хребет

в) Кыргызский Алатоо

г) Джумгалтоо

 1. Кыргызстандын аймагында аба массаларынын таралышышына, жылуулуктун, жаан-чачындын бөлүнүшүнө көп таасирин тийгизген факторду атагыла?

а) тоолуу рельеф

б) океандын алыстыгы

в) тегерегиндеги чөлдөр

г) тоо кыркаларынын абсолюттук бийиктиги

Какой фактор больше влияет на рапространение воздушных масс, распределение тепла и атмосферных осадков на территории Кыргызстана?

а) горный рельеф

б) удаленность океана

в) окружающие пустыни

г) абсолютные высоты хребтов

 1. Кыргызстандын кайсы жеринде жаан-чачын аз жаайт?

а) Чүй өрөөнү

б) Ыссыккөлдүн батышы

в) Талас өрөөнү

г) Атбашы өрөөнү

В каком месте нашей республики выпадает мало осадков?

а) Чуйская долина

б) западное побережье оз. Иссыккуль

в) Таласская долина

г) Атбашинская долина

 1. Кыргызстандын жайы кыска, салкын, кышы суук өрөөнү кайсы?

а) Ыссыккөл өрөөнү

б) Талас өрөөнү

в) Кочкор өрөөнү

г) Аксай өрөөнү

В какой долине Кыргызстана прохладное короткое лето, холодная зима?

а) Иссыккульская долина

б) Таласская долина

в) Кочкорская долина

г) Аксайская долина

 1. Кыргызстанда жаан-чачындын эң жогорку өлчөмү канча мм ге чейин жетет?

До скольких мм достигают наибольшее количество атмосферных осадков в Кыргызстане?

а) 780 мм

б) 1020 мм

в) 950 мм

г) 2000 мм

 1. Кыргызстандын аймагынын канча процентин түбөлүк кар жана мөңгү ээлейт?

Какой процент территории Кыргызстана занимают вечные снега и ледники?

а) 5,2 %

б) 3%

в) 4%

г) 2%

 1. Сырдарыянын системасына тиешелүү дарыяны атагыла?

Назовите реку относящуюся к системе Сырдарьи?

а) Сарыжаз

б) Вахш

в) Кызылсуу

г) Нарын

 1. Кыргызстанда узундугу 10 кмден ашык канча агын суу бар?

а) 30000 ге жакын

б) 1200 дөн ашык

в) 1368ден ашык

г) 2500 дөн ашык

Сколько в Кыргызстане рек, долиной более десяти километров?

а) около 30000

б) более 1200

в) более 1368

г) более 2500

 1. Ысыккөлдүн 1 литр суусунда канча грамм туз бар?

Сколько граммов солей в среднем, содержится в одном литре Иссыккульской воды?

а) 2 г

б) 6 г

в) 2,5 г

г) 3 г

 1. Борбордук Тяншанда мөңгүдөн пайда болгон көл кайсы?

Какое озеро в Центральном Тяньшане имеет ледниковое происхождение?

а) Карасуу

б) Сарычелек

в) Мерцбахер

г) Кулун

 1. Нарын дарыясы кайсы чоң дарыянын түзүүчүсү?

Составляющей какой крупней реки является река Нарын?

а) Амударыя

б) Чүй

в) Сырдарыя

г) Сарыжаз

 1. Тереңдиги 22 м болгон тузсуз көлдү тапкыла?

Назовите пресноводное озеро Кыргызстана, имеющего наибольшую глубину 22 метра?

а) Сарычелек

б) Ысыккөл

в) Соңкөл

г) Чатыркөл

 1. 3520 метр бийиктикте жайгашкан жана бетинин аянты 170 км2, тереңдиги 19 м болгон көлдү атагыла?

Назовите озеро, расположенное на высоте 3520 метров, с площадью поверхности 170 кв км, наибольшей глубиной-19 метров?

а) Ысыккөл

б) Сарычелек

в) Чатыркөл

г) Соңкөл

 1. Таштуу бозомук-күрөң чөл топурагы Кыргызстандын кайсы регионунда тараган?

а) Ысыккөлдүн батыш жээги

б) Атбашы өрөөнү

в)Жумгал өрөөнү

г) Борбордук Тяньшань

В каком регионе Кыргызстана распространены пустынные серо-бурые каменистые почвы?

а) Западное побережье Иссыкуля

б) Атбашинская долина

в) Джумгальская долина

г) Центральный Тяньшань

 1. Семенов пихтасы кайсы тоо кыркасында сакталып калган?

На каком хребте сохранилась пихта Семенова?

а) Жумгал Тоо

б) Жетим Тоо

в) Талас Алатоо

г) Алай

 1. Кыргызстандын кайсы токоюнда туркестан чычканын жолуктурса болот?

а) арча

б) жангак

в) карагай

г) кайың

В каких лесах Кыргызстана можно встретить туркестанскую крысу?

а) арчовых

б) орехо-плодовых

в) еловых

г) сосновых

 1. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү, неоген мезгилине туура келген, Тургай флорасында реликт катары өскөн токойлор?

а) теректүү токой

б) кайыңдуу токой

в)  арчалуу токой

г) мөмө-жаңгактуу токой

Леса, не имеющие аналогов в мире, считаются реликтом Тургайской флоры неогенового периода:

а) тополевые

б) березовые

в) арчовые

г) орехоплодные

 1. Кыргызстандын топурактары жөнүндөгү китептин автору?

Назовите автора работ о почвах Кыргызстана?

а) З. Кайназарова

б) А. Мамытов

в) А.Акаев

г) К.Матикеев

 1. Мөмө-жаңгак токойлордо пайда болуп жана күчтүү чириндиден турган топуракты атагыла?

а) күрөң-бозомук

б) кара-күрөң

в) каштан

г) күрөң

Назовите почвы с мощным гумусом, сформировавшимися под орехоплодовыми лесами.

а) серо-бурые

б) черно-коричневые

в) каштановые

г) сероземные

 1. Кыргызстандан башка эч жерде кездешпеген өсүмдүктү атагыла?

а) кызыл карагай

б) Семенов пихтасы

в) терек

г) арча

Назовите растение, не встречающиеся нигде кроме Кыргызстана?

а) сосна

б) пихта Семенова

в) тополь

г) арча

 1. Кыргызстанда сейрек кездешип калган жана Эл аралык кызыл Китепке кирген жырткыч кайсы?

а) илбирс

б) күрөң аюу

в) карышкыр

г) сүлөөсүн

Какой хищник в Кыргызстане редко встречается и занесен в международную Красную книгу?

а) снежный барс

б) бурый медведь

в) волк

г) рысь

31.Чоңкемин өрөөнүндө жайгашкан жайлоо кандай аталат?

Как называется знаменитое джайлоо в Чон-Кеминской долине?

а) Чуңкурчак

б) Суусамыр

в) Аксай

г) Көкойрок

32.Энилчек, Кайыңды, Үчкөл аттуу куймалары бар Борбордук Тяншандагы дарыяны атагыла?

Назовите реку Центрального Тяншаня, имеющие притоки: Энилчек, Кайыңды, Үчкөл.

а) Аксай

б) Акшыйрак

в) Сарыжаз

г) Тарим

 1. 33. Ысыккөл ойдуңунун кайсы бөлүгүндө туруктуу кар жаткан жерин байкоого болот?

а) чыгыш

б) батыш

в) түштүк-батыш

г) түштүк

В какой части Иссыккульской котловины можно наблюдать устойчивый снежный покров?

а) восточной

б) западной

в) юго-западной

г) южной

 1. Которгондо «капчыгайдагы дарыянын үстүндөгү кууш жарлуу жол» деген маанини билдирет?

Какое название означает в переводе «узкая обрывистая тропа в ущелье над рекой»?

а) Хантенгри

б) Чоңкемин

в) Аксай

г)  Боом

 1. Ысыккөл ойдуңунда калың чыккан чычырканак (облепиха) өсүмдүгүнүн арасында кайсы жаныбарлар жашабайт?

а) уссуриялык калтарлар

б) карокурлар

в) коендор

г) суурлар

Какое животное не водится в густых зарослях облепихи Иссыккульский котловины?

а) уссирийский енот

б) фазаны

в) зайцы

г) барсук

 1. Кайсы райондун батыш жана чыгыш бөлүгүнүн климаттык жана орографиялык өзгөчөлүктөрүнүн ландшафтык айырмасы өзгөчө так көрсөтүлөт?

а) Ысыккөл өрөөнү

б) Борбордук Тяншань

в) Ички Тяншань

г) Чүй

Ландшафтные различия климатически и орографических особенностей западной и восточной части какого района выражена наиболее четко?

а) Иссыккульской котловины

б) Центрального Тяньшаня

в) Внутренного Тяньшаня

г) Чуйской

 1. Кыргызстандын кайсы өрөөнү тегиз жана түз келип, түштүк жагынан гана тоолор менен курчалып турат?

а) Чоңкемин

б) Чүй

в) Аксай

г) Нарын

О какой долине Кыргызстана можно сказать,  что она плоская, обширная, ограниченная с юга уступами хребта?

а) Чоңкеминская

б) Чуйская

в) Аксайская

г) Нарынская

 1. Кыргызстандын борбор шаарын аралап аккан дарыя?

      Река, протекающая через столицу Кыргызстана?

а) Жыргалаң

б) Аксуу

в) Аламүдүн

г) Чоңкемин

39.Кайсы бийиктикке чейин токой-шалбаа, тоолуу-шалбаа тилкеси жана тоолуу-токой топурактары ээлейт?

До какой высоты поднимается лесо-луговой пояс с горно-луговыми и горно лесами почвами?

а) 2000-2500 м

б) 2900-3000 м

в) 3300-3500

г) 1500-2000 м

40.Борбордук Тяншанда рельефтин кайсы формасы артыкчылык кылат?                                          а) адырлар

б) сырттар

в) гляциалдык-нивалдык

г) алювиалдык

Какая форма рельефа господствует в Центральном Тяньшане?

а) адыры

б) сырты

в) нивально-гляциальные

г) алювиальные

 1. Кайсы кырка тоолордо эң ири мөңгүлөр жайгашкан?

      На каком  горном массиве расположены самые крупные ледники?

а) Хан-Теңири

б) Ак Шыйрак

в) Жаман Тоо

г) Нарын Тоо

 1. Төмөнкү аталган өрөөндөрдүн кайсынысы Ички Тяншанга тиешелүү?

а) Кемин өрөөнү

б) Чүй өрөөнү

в) Талас өрөөнү

г) Жумгал өрөөнү

      Какая из нижеперечисленных долин относится к Внутреннему Тяньшаню?

а) Кеминская

б) Чуйская

в) Таласская

г) Джумгальская

 1. «Чап» деп аталган ландшафттын түрү кайсы өрөөнгө таандык?

а) Кочкорго

б) Суусамырга

в) Аксай

г) Талас

Какой долине характерен тип ландшафта, называемый «чапом»?

а) Кочкорской

б) Суусамырской

в) Аксайской

г)  Таласской

44.Кыргызстандын кайсы районуна «жайкысын салкын жана катаал, кышы абдан суук узак» климат мүнөздүү?

а) Чоңкемин ойдуңу

б) Ички Тяншань

в) Ысыккөл өрөөнү

г) Борбордук Тяншань

Для какого района Кыргызстана характерен климат «суровый с прохладным летом и продолжительной очень холодной зимой»?

а) Чонкеминской долине

б) Внутренного Тяньшаня

в) Иссыккульской котловины

г) Центрального Тяньшаня

 1. «Орто Азия бермети» деп аталган өрөөн кайсы?

а) Фергана

б) Чүй

в) Талас

г) Жумгал

Какую долину называют «жемчужиной Средней Азии»?

а) Ферганскую

б) Чуйскую

в) Таласскую

г) Джумгальскую

46.Түштүк-Батыш Кыргызстанды Ички Тяншандан бөлгөн тоо кыркасы кайсы?

а) Талас

б) Чандалаш

в) Фергана

г) Чаткал

Какой горный хребет отделяет Южный Кыргызстан от Внутренного Тяньшаня?

а) Таласский

б) Чандалашский

в) Ферганский

г) Чаткальский

 1. Ички Тяншанда жарым чөл жана ландшафтарынын көптүгүнө эмне таасир кылды?

а) көлдүн жакындыгы

б) климаттын кургакчылдыгы

в) батыш шамалынын келиши

г) тоо кыркалар менен курчалышы

Что предопределило господство во Внутреннем Тяньшане полупустынных и степных ландшафтов?

а) близость озер

б) сухость климата

в) проникновение западных ветров

г) широтное простирание хребтов

48.Ички Тяншандын кайсы өрөөнүндө карагай-пихта бадалдарынын шалбаалары кездешет?

а) Кетмен Төбө

б) Суусамыр

в) Атбашы

г) Нарын

В какой котловине Внутренного Тяньшаня встречаются елово-пихтовые рощи?

а) Кетментюменской

б) Суусамырской

в) Атбашинской

г) Нарынской

 1. Кыргызстандын кайсы областында марал сакталып калган?

а) Түштүк-Батыш Тяншань

б) Алай өрөөнү

в) Ички Тяншанда

г) Борбордук Тяншанда

В какой области Кыргызстана сохранился марал?

а) Юго-Западный Тяньшань

б) Алайская долина

в) Внутренний Тяньшань

г) Центральный Тяньшань

50.Кыргызстандын кайсы өрөөнүндө температуранын кескин төмөндүгүнө байланыштуу ртуттуу термометрди пайдаланууга болбойт?

а) Нарын

б) Алай

в) Аксай

г) Кочкор

В какой долине Кыргызстана из-за сильно низких температур нельзя пользоваться  ртутными термометрами?                         

а) Нарынской

б) Алайской

в) Аксайской

г) Кочкорской

 1. Кыргызстанда айыл-чарба машина куруу өнөр жайынын жайгашуусунда кайсы фактор чечүүчү ролду ойногон?

а) чийки заттын болушу

б) керектөөлөр

в) транспорттук

г) эмгек ресурстарынын болушу

Какой фактор можно назвать определяющим при размещении  сельскохозяйственного машиностроения в Кыргызстане?

а) сырьевой

б) потребительский

в) транспортный

г) наличие трудовых ресурсов

 1. Кайсы областта жергиликтүү калктын саны эн жогорку процентти түзөт?

а)  Нарын

б)  Талас

в)  Чүй

г)  Ош

В какой области наибольший процент коренного населения?

а) Нарынская

б) Таласская

в) Чуйская

г) Ошская

 1. Республиканын эмгекке жарамдуу калкынын ичинен 16-29 жаштагы жаштары канча процентти түзөт?

Какую часть трудоспособного населения республики составляет молодежь в возрасте 16-29  лет?

а) 45%

б) 50%

в) 80%

г) 25%

 1. Кыргыз Республиканын саналган областтарынын кайсынысында бир шаар, бир шаарча бар жана калктын жыштыгы 1 км2де 12 киши туура келет?

а) Чүй

б) Талас

в) Ысыккөл

г) Жалалабад

В какой из перечисленних областей Кыргызской Республики один город, один поселок городского типа и средняя плотность 12 человек на км2?

а) Чуйская

б) Таласская

в) Иссыккульская

г) Жалалабадская

 1. Долон ашуусу аркылуу кайсы автомабиль жолу өтөт?

Какая автомобильная дорога проходит через перевал Долон?

а)  Бишкек-Торугарт

б)  Ташкент-Бишкек-Алматы

в)  Ош-Хорог

г)  Ош-Кызылкыя-Сүлүктү

56.Кыргызстанда арзан энергияны алуунун мүмкүн болгон жолдорун атагыла?

а) Тоодон түшкөн дарыялардын энергиясын  пайдаланууну өздөштүрүү

б) АЭСти куруу

в) Азыркы ТЭЦтердин кубаттуулугун арттыруу жана ТЭСтерди куруу

г) Шамалдын энергиясын пайдалануу

Назовите возможные пути увеличения производства дешевой энергии в Кыргызстане:

а) освоение энергоресурсов горных рек

б) строительство АЭС

в) увеличение мощности имещихся ТЭЦ и строительство ТЭС

г) использование силы ветра

 1. Кыргыз уюн жүндүү койлору багылган жер:

а)  Талас өрөөнү

б)  Кетментөбө өрөөнү

в)  Алай өрөөнү

г)  Орто-Нарын өрөөнү

Кыргызская тонкорунная порода овец разводится:

а) в Таласской долине

б) в Кетментюбинской долине

в) в Алайской долине

г в Средне-Нарынской долине

 1. Кыргызстандын мал чарбачылыгынын кайсы тармагына өз наркы эн төмөн эт берүү мүнөздүү?

а) топоз чарбасы

б) чочко чарбасы

в) кой чарбасы

г) жылкы чарбасы

Для какой отрасли животноводства Кыргызстана характерна самая низкая себестоимость мяса?

а) яководство

б) свиноводство

в) овцеводство

г) коневодство

 1. Кыргызстандын мал чарбачылыгынын кайсы тармагы Ош жана Жалалабад обласстарында гана бар?

а)  жибекчилик

б)  айбанат чарбасы

в)  балык чарбасы

г)  кой чарбасы

Какая отрасль животноводства есть только в Ошской и Жалалабадской областях?

а) шелководство

б) звероводство

в) рыбоводство

г) овцеводство

 1. Чүй өрөөнүнүн башкы табигый байлыктарынын бөлүп көрсөткүлө?

а) отун сырьесу

б) жер ресурсу

в) минералдык сырье

г)  токой ресурсу

Выделите главные природные ресурсы Чуйской долины?

а) топливное сырье

б) земельные ресурсы

в) минеральное сырье

г) лесные ресурсы

 1. Ысыккөлдүн боюндагы кайсы калктуу пункттун курорттук мааниси бар?

 Какой населенный пункт Прииссыкулья имеет курортное значение?

а)  Балыкчы

б) Байсоорун

в) Чолпоната

г) Каракол

 1. Кыргызстандын кайсы шаары XXIII – кылымдарда кубаттуу чеп, сода жана административдик борбор болгон?

Какой город Кыргызстана XXIII  в. был крупным  торговым  и административным центром, мощной крепостью?

а)  Пишпек

б)  Каракол

в)  Өзгөн

г)  Ош

 1. Кайсы шаар, мурунку Жетисуу областынын борбору, кийин суу каптап бузулган, азыр Кыргызстандын өнөр жайлуу шаары?

Какой город, бывший центр Семиреченской области, затем разрушенный наводнением, сейчас-значительный промышленный центр Кыргызстана?

а) Балыкчы

б) Токмок

в) Өзгөн

г) Карабалта

 1. Калай, вольфрам, висмут кендери кайсы областтан табылган?

а)  Ош

б)  Жалалабад

в)  Ысыккөл

г)  Нарын

В какой области обнаружены месторождения олова, вольфрама, висмута?

а) Ошская

б) Жалалабадская

в) Иссыккульская

г) Нарынская

 1. Гидрокурулушчулардын шаарчасы «Достук», Кыргызстандын кайсы дарыясынын боюнда курулган?

На какой реке Кыргызстана построен поселок гидростроителей «Достук»?

а) Нарын

б) Атбашы

в) Чүй

г) Талас

 1. Ош областында өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн кайсынысы субтропикалык өсүмдүк десе болот?

а) алма

б) абрикос (өрүк)

в) алмурут

г) инжир

Какие из культур, выращиваемых в Ошской области, можно отнести к субтропическим?

а) яблоки

б) абрикос

в) груши

г) инжир

 1. Кыргызстандын кайсы шаарында шифер-цемент чыгаруучу ири комбинат бар?

       В каком городе Кыргызстана находится крупный цементно-шиферный комбинат?

а) Бишкек

б) Кант

в) Токмок

г) Ош

 1. Макмал алтын кени Кыргызстандын кайсы областында орун алган?

а) Ош

б) Ысыккөл

в) Талас

г) Нарын

В какой области Кыргызстана  находится Макмальское месторождение золота?

а) Ошская

б) Иссыккульская

в) Таласская

г) Нарынская

 1. Киров суу сактагычы кайсы областта орун алган?

а) Ош

б) Ысыккөл

в) Талас

г) Нарын

В какой области Кыргызстана расположено Кировское водохранилище?

а) Ошская

б) Иссыккульская

в) Таласская

г) Нарынская

 1. Чу дарыясындагы кайсы калктуу пункта түстүү металлдардын рудалары казылат жана иштетилет?

       У какого населенного пункта в бассейне р. Чу добывают и обогащают  руды цветных металлов?

а)  Кант

б)  Токмок

в)  Борду

г)  Ивановка

 1. “Мурда жаратылыш адамды коркутса, азыр адам жаратылышты коркутат” деген соз кимге таандык?

     Кому принадлежат эти слова “Раньше природа устрашала человека, а теперь человек устрашает природу”?

а) В.Вернадский

б) Витвер

в) Жак Ив Кусто

г) Н.Баранский

72.Биринчи катардагы учурдун глобалдык проблемасын атагыла?

а) тынчтык жана куралсыздандыруу

б) азык-тулук

в) экологиялык

г) дуйнолук океанды пайдалануу

Какая глобальная проблема современности стоит на первом месте?

а) проблема мира и разоружения

б) продовольственная

в) экологическая

г) использование Мирового океана

 1. Жаратылыштын озгоруусуно алып келген адам баласынын иш-аракетинин формасы эмне деп аталат?

а) абиотикалык

б) экологиялык

в) биотикалык

г) антропогендик

Как называется форма деятельности человека, которая приводит к изменению природы?

а) абиотическая

б) экологическая

в) биотическая

г) антропогенная

 1. Корголуучу жана эс алуу учун интенсивдуу пайдаланылган жайларды кандай атайбыз?

а) жаратылыш парктары

б) коруктар

в) убактылуу корголмо жай

г) пляждар

Как называется охраняемая территория, интенсивно используемая для отдыха населения?

а) природные парки

б) заповедник

в) заказник

в) пляжи

 1. Кыргызстандын өнөр жайы кандай жолдор менен сууларды булгап келген?

а) тазаланбаган өндүрүштүк сууларды эркин кое беришет

б) жер семирткичтердин калдыгын сууга төгүшөт

в) уу-химикаттарды төгүшөт

г) таштандыларды ыргытышат

Каким образом промышленность Кыргызстана загрязняет водоемы?

а) сбрасывает неочищенные прозводственные воды

б) сбрасывает остатки удобрений

в) сбрасывает ядохимикаты

г) сбрасывает мусор

 1. Эмне үчүн Кыргызстанды “Күч берүүчү суулардын республикасы” дешет?

а) суу энергиясынын арбындыгынан

б) минералдык булактардын коптугунон

в) Нарын дарыясы үчүн

г) Ыссыккөл үчүн

Почему Кыргызстан называют республикой “животворной воды”?

а) из-за богатства гидроэнергий

б) из-за  обилия минеральных источников

в) из-за  реки Нарын

в) из-за озера Иссыккуль

 1. Төмөнкү жаныбарлардын кайсынысы Кыргызстанга башка жактан алынып келинген?

а) ондатра

б) илбирс

в) карышкыр

г) коен

Какое из перечисленных животных завезено в Кыргызстан?

а) ондатра

б) снежный барс

в) волки

г) зайцы

 1. Кайсы ийне жалбырактуу дарак, Кыргызстанда гана өсөт жана эндемик болуп саналат?

а) тяньшань карагайы

б) Семенов пихтасы

в) арча

г) кызыл карагай

Какое хвойное дерево растет только в Кыргызстане и является эндемиком?

а) тяньшанская ель

б) пихта Семенова

в) арча

г) сосна

 1. Кайсы шаардын жанында кыргоол өстүрүүчү рассадник жайгашкан?

а) Чолпонатанын

б) Караколдун

в) Токмоктун

г) Ташкөмүрдүн

Возле какого города расроложен рассадник, в котором разводят фазанов?

а) г. Чолпоната

б) г.Каракол

в) г.Токмок

г) г.Ташкумыр

 1. Арстанбап жаңгак-жемиш токою кайсы жаратылыш регионунда жайгашкан?

а) Түштүк-Батыш Тяньшанда

б) Түндүк Тяньшанда

в) Борбордук Тяньшанда

г) Чыгыш Тяньшанда

В каком природном регионе расположен ореховоплодовый массив Арсланбоб?

а) в Юго-Западном Тяньшане

б) в Северном Тяньшане

в) в Центральном Тяньшане

г) в Восточном Тяньшане

 1. Өндүрүштүн суюк таштандылары биринчи кезекте эмнени булгайт?

а) гидросфераны

б) биосфераны

в) литосфераны

г) ноосфераны

Жидкие отходы производства загрязняют в первую очередь:

а) гидросферу

б) биосферу

в) литосферу

г) ноосферу

 1. Ички сууларды булгап жаткан эн негизги булак

а) өнөр-жайлык, айыл-чарбалык жана тиричиликтеги таштандылар

б) балык чарбачылыгы

в) кеме жүрүүчү жерлер

г) рекреациялык зоналардын бузулушу

Главный источник загрязнения внутренних вод:

а) промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы

б) рыбное хозяйство

в) судоходство

г) создание рекрационных зон

 1. Тирүү организмдер үчүн төмөнкү саналган атмосфера газдарынын кайсынысы эн маанилуу?

а) азот

б) метан

в) кычкылтек

г) суутек

Какой из перечисленных газов атмосферы имеет большое значение для живых организмов?

а) азот

б) метан

в) кислород

г) водород

 1. Кайсы газ жер бетинен чыккан узун толкундуу кызыл нурду жибербей, жер бетин жылыткыч ролду ойнойт?

а) көмүр кычкыл газы

б) азот

в) кычкылтек

г) суутек

К какой газ задерживает  инфракрасные лучи, идущие от земной поверхности и выполняет роль утеплителя?

а) углекислый газ

б) азот

в) кислород

г) водород

 1. Озон катмарынын негизги бузуучусу эмне?

а) фреондор

б) аэрозолдор

в) көмүр кычкыл газы

г) коргошун

Что является основным разрушителем озонового слоя?

а) фреоны

б) аэрозолы

в) углекислый газ

г) свинец

 1. 86. Кайсы областта жергиликтүү калк 97%ти түзөт?

а) Ош

б) Ысыккөл

в) Талас

г) Нарын

В какой области  коренное население составляет 97%?

а) Ошская

б) Иссыккульская

в) Таласская

г) Нарынская

 1. Кыргызстандын кайсы жеринде калктын жыштыгы жогору?

       Где наибольшая плотность населения Кыргызстана?

а) Ош

б) Ысыккөл

в) Талас

г) Нарын

 1. Кыргыз Республикасынын тоокен өнөр жайынын кайсы тармагы мурдагы убакта союздук мааниси бар эле?

а) түстүү металлдарды казып алуу

б) темир рудаларын казып алуу

в) нефть жана газ өндүрүү

г) фосфориттерди казып алуу

Какая отрасль горнодобыващей промышленности Кыргызской Республики имела союзное значение?

а) добыча цветных металлов

б) добыча железной руды

в) добыча нефти и газа

г) добыча фосфоритов

 1. Сүт-эт багытындагы олуя ата тукумундагы уйлар Кыргызстандын кайсы жеринде чыгарылган?

а) Чүй   өрөөнү

б) Орто Нарын

в) Ысыккөл өрөөнү

г) Талас өрөөнү

В какой долине Кыргызстана выведена аулиэатинская порода скота молочно-мясного направления?

а) Чуйская

б) Средненарынская

в) Иссыккульская

г) Таласская

 1. Кыргызстандын мал чарбачылыгынын кайсы тармагы кирешелүү деп эсептелет?

а) балык чарбасы

б) үйүрлөп баккан жылкы чарбасы

в) чочко чарбасы

г) бал аарычылык

Какую отрасль животноводства Кыргызстана можно считать доходной?

а) рыбоводство

б) табунное коневодство

в) свиноводство

г) рыбоводство

 1. Кыргызстандын айдоо жерлеринин кача проценти сугарылат?

Сколько процентов пахотных земель Кыргызстана орошается?

а) 40%

б) 50%

в) 60%

г) 90%

 

 1. Картошка өстүрүү боюнча Кыргызстандын кайсы региону негизги болуп эсептелет?

а) Ысыккөл өрөөнү

б) Чүй өрөөнү

в) Орто Нарын өрөөнү

г) Чаткал өрөөнү

Какой регион является главным по производству картофеля?

а) Иссыккульская котловина

б) Чуйская долина

в) Средненарынская долина

г) Чаткальская долина

 1. Кыргызстандын бийик тоолуу альпы шалбаалары кайсы сезондо пайдаланылат?

а) жазда

б) кышта

в) жайда

г) күздө

В каком сезоне используется высоко  горные альпийские луга в Кыргызстане?

а) весной

б) зимой

в) летом

г) осенью

 1. Төөашуу тоннели аркылуу кайсы автомобиль жолу өтөт?

Какая автодорога проходит через тоннель Төөашуу?

а) Ош-Хорог

б) Бишкек-Ош

в) Каракол

г) Бишкек-Талас

 1. Кыргызстандын кайсы шаарында биринчи кант заводу курулган?

В каком городе Кыргызстана был построен первый в республике сахарный завод?

а) Токмок

б) Кант

в) Нарын

г) Карабалта

 1. Кыргызстанда темир кени чыккан жер кандай деп аталат?

а) Кадамжай

б) Жетим

в) Сумсар

г) Жыргалаң

Как называется месторождение железной руды Кыргызстана?

а) Кадамжайское

б) Джетимское

в) Сумсарское

г) Джергаланское

 1. Кайсы станция жарык гана эмес жылуулук да берет?

Какая станция дает не только свет, но и тепло?

а) ТЭЦ

б) ПЭС

в) ГЭС

г) АЭС

 1. Кыргызстандын тоокен өнөр жайынын жайгашкан борборун тапкыла?

      Укажите центры горно-добывающей промышленности Кыргызстана?

а) Ош, Шопоков, Актүз

б) Жыргалан, Көкжангак, Сүлүктү

в) Өзгөн, Чолпоната, Талас

г) Бишкек, Кант

 

 

 

 1. Ыссыккөлдүн бетинин деңгээли деңиз деңгээлинен канча бийиктикте турат?

        На какой высоте над уровнем моря находится зеркало озера Иссыккуль?

а) 2070 м

б) 1560 м

в) 1608 м

г) 3600 м

 1. Жалпы узундугу 1030 км, анын ичинен 260 км Кыргызстандын ичинен агып өткөн дарыяны атагыла?

Общая длина реки 1030 км, из них 260 км пролегает в пределах Кыргызстана, назовите реку?

а)  Нарын

б)  Чүй

в)  Талас

г)  Аксай

 1. Кыргыз Республикасынын климатына Инди океанынын таасири тийеби?

а) бир аз тиет

б) тиет

в) тийбейт

г) мезгили менен тиет

Оказывает ли влияние на климат Кыргызской Республики Индийский океан?

а) мало влияет

б) влияет

в) не влияет

г) иногда

 1. Кыргызстандын аймагы батыштан чыгышка канча аралыкка созулат?

        Чему равна протяженность Кыргызстана с запада на восток?

а) 958 км

б) 925 км

в) 450 км

г) 4508 км

 1. Кыргызстандын чек арасынын узундугу канча?

         Чему равна протяженность границ Кыргызстана?

а) 6300 км

б) 4508 км

в) 7439 км

г) 4500 км

 1. Түштүктө жана түштүк-чыгышта, Кыргызстандын Кытай менен болгон чек арасы кайсы тоокыркасы аркылуу өтөт?

а) Чоңалай

б) Күнгөй Алатоо

в) Какшаал тоо

г) Фергана тоосу

По какому хребту проходит граница Кыргызстана с Китаем на юге и юго-востоке?

а) Заалайский

б) Кунгей Алатоо

в) Какшаал тоо

г) Ферганаский

 1. 105. Кыргызстандын аймагы түндүктөн-түштүккө канча аралыкка созулат?

        Чему равна протяженность Кыргызстана с севера на юг?

а) 725 км

б) 454 км

в) 502 км

г) 600 км

 1. Түркистан жана Чоңалай кырка тоолору, Кыргызстанды кайсы өлкөдөн бөлүп турат?

От какой  страны отделяет Кыргызстан Заалайский и Түркестанский хребет?

а)Кытай

б) Өзбекстан

в) Таджикстан

г) Казахстан

 

 

 1. Кыргызстан кайсы мамлекет менен узакка чектешип турат?

          С каким государством Кыргызстан имеет самую длинную границу?

а) Кытай

б) Өзбекстан

в) Таджикстан

г) Казахстан

 1. Кыргызстандын чек арасынан Түндүк Муз океаны канчалык алыстыкта жайгашкан?

         На каком расстояние от границ Кыргызстана распологаются Северной Ледовитый океан?

а) 3380 км

б) 4508 км

в) 5530 км

г) 6330 км

 1. Төмөнкү кен өндүрүлгөн аймактардын кайсынысында сымап чыгат?

а) Кумтөр

б) Кажысай

в) Макмал

г) Чаувай

На какой из нижеперечисленных территорий добывают ртуть?

а) Кумтор

б) Каджисай

в) Макмал

г) Чаувай

 1. Кыргызстандын эң бийик жери канча метр бийиктикте?

         На какой высоте находится наивысшая точка Кыргызстана?

а) 7134 м

б) 7439 м

в) 6945 м

г) 8848 м

 1. Кыргызстанда рельефтин кайсы түрү басымдуулук кылат?

а) ойдуң

б) тоо

в) адыр

г) түздүк

Какие формы рельефа преобладают в Кыргызстана?

а) низменности

б) горы

в) адыры

г) низменности

 1. 111. Кыргызстандын кайсы шаарында тяньшань карагайынан турган дүйнөдө жалгыз гана парк бар?

          В каком городе Кыргызстана расположен единственный в мире парк из тяньшанский елей?

а) Нарын

б) Ош

в) Талас

г) Каракол

 1. Кайсы балык өз мекенине караганда Ыссыккөлгө байырлаштырылганда өлчөмү көп эсе чонойгон?

        Какя рыба, завезенная в озеро Иссыккуль, достигает здесь размеров во много раз больше, чем у себя на родине?

а) судак

б) форель

в) сазан

г) карп

 1. Бешарал коругу кайсы областта жайгашкан?

а) Нарын

б) Ош

в) Жалалабад

г) Талас

 В какой области расположен Бешаральский заповедник?

а) Нарынской

б) Ошской

в) Жалалабадской

г) Таласской

 1. Кыргызстандын кайсы шаарында, илбирсти, тоо текени, аркарды КМШнын зоопарктарына таратуучу ири зоологиялык база бар?

        В каком городе Кыргызстана расположена крупная зоологическая база-поставщик барсов, горных козлов, архаров в зоопарки СНГ?

а) Ош

б) Нарын

в) Каракол

г) Токмок

 1. 115. Горизонттун жактарын аныктоочу курал:

         Прибор, определяющий стороны горизонта:

а) эхолот

б) нивелир

в) компас

г) сейсмограф

 1. География билимдеринин булагын көрсөткүлө,

а) дептер

б) географиялык карта

в) компас

г) план

Укажите источник географических знаний.

а) тетрадь

б) географическая карта

в) компас

г) план

 1. Жеңиш чокусу кайсы кырка тоодо жайгашкан?

         На каком горном хребте расположен пик Победы?

а) Бозкыр

б) Алай

в) Акшыйрак

г) Борколдой

118.Кыргызстандын деңиз деңгээлинен эң төмөнкү бийиктиги?

Наименьшая высота Кыргызстана над уровнем моря?

а) 580 м

б) 1400 м

в) 401 м

г) 700 м

 1. Тескей Алатоосунун эң бийик чокусу?

а) Чоктал чокусу

б) Жеңиш чокусу

в) Каракол чокусу

г) Хантенгри чокусу

Высшая точка хребта Тескей Алатоо

а) пик Чоктал

б) пик Победа

в) пик Каракол

г) пик Хантенгри

 1. Нарын дарыясынын узундугу канча?

        Какова длина реки Нарын?

а) 400 км

б) 616 км

в) 480 км

г) 580 км

121.Ысыккөл өрөөнүнүн кайсы жеринде күрөң көмүр өндүрүлөт?

а) Жыргалаң

б) Сарыжаз

в) Барскоон

г)  Каракече

На каком месте Иссыккульской котловины добываются бурые угли?

а) Жыргалан

б) Сарыджаз

в) Барскаун

г)  Каракече

122.Кыргызстандын кайсы жеринде жайкы температура эң жогору?

а) Чаткал өрөөнү

б) Фергана өрөөнүнүн түздүгү

в) Чүй өрөөнү

г) Суусамыр өрөөнү

 В каком регионе Кыргызстана летние температуры самые высокие?

а) Чаткальская долина

б) равнинные участки Ферганской долины

в) Чуйская долина

г) Суусамырская долина

123.Сыры-Челек көлү кандай жол менен пайда болгон?

а) тектоникалык

б) мөңгүлүк

в) карстык

г) бөгөлмө

Какого происхождения озеро Сарычелек?

а) тектоническое

б) ледниковое

в) карстовое

г) завальное

 1. Кышкысын Ысыккөлдүн суусунун температурасы канча болот?

        Какую температуру имеет вода в озеро Иссыккуль зимой?

а) +200с

б)  -20с

в) 00с

г) +40с

 1. 125. Түндүк Кыргызстанда кайсы бийиктигинде кар сызыгы жатат?

          На какой высоте проходит снеговоя линия в Северном Кыргызстане?

а) 5000 м

б) 6000 м

в) 3600 м

г) 4500 м

 1. 126. Кыргызстанда кайсы өсүмдүк эфемерлер тибине кирет?

а) кызгалдак

б)  беде

в) шыбак

г) шыралжын

Какое растение в Кыргызстане входит в группу эфемеров?

а) тюльпан

б) люцерна

в) полынь

г) эстрагон

 1. 127. Арал деңизинен алынып келинген балык?

Рыба, завезенная из Аральского моря?

а) маринка

б) судак

в) форель

г) лещ

 1. Ички Тяншанда гана сакталып калган сүт эмүүчү ири жаныбарды атагыла?

а) илбирс

б) күрөң аюу

в) элик

г) марал

Назовите крупное млекопитающее, сохранившееся только во Внутреннем Тяньшане?

а) снежный барс

б) бурый медведь

в) косуля

г) марал

129.Түндүк Тяншандын эң кенен, четки жана жарым туюк өрөөнү кайсы?

а) Талас

б) Чоңкемин

в) Суусамыр

г) Чүй

Какая самая широкая, окраинная и полузамкнутая долина Северного Тяньшаня?

а) Таласская

б) Чоңкеминская

в) Суусамырская

г) Чуйская

 1. Чоңкемин өрөөнүндөгү атактуу жайлоо эмне деп аталат?

Как называется знаменитое джайлоо в Чоң-Кеминское долине?

а) Арпа

б) Көкөйрок

в) Суусамыр

г) Чуңкурчак

 1. Бул көлдөрдүн эң ирисин атагыла?

          Назовите самое крупное озеро из нижеперечисленных?

а) Чатыркөл

б) Соңкөл

в) Мерцабахер

г) Ысыккөл

 1. «Чап» деп аталган ландшафттын түрү кайсы өрөөнгө таандык?

а) Кочкорго

б) Суусамырга

в) Соңкөл

г) Талас

Какой долине характерен тип ландшафта, называемый «чапом»?

а) Кочкорской

б) Суусамырской

в) Сонкульской

г) Таласской

 1. Сурма кени кайсы жерден орун алган?

         В каком месте расположено сурьмяное месторождение?

а) Хайдаркен

б) Майлысуу

в) Кадамжай

г) Сумсар

 1. Кыргыз Республикасынын калкынын орточо жыштыгы кандай?

а) 1 км2 де 13 киши

б) 1 км2де 25 киши

в) 1 км2 де 24 киши

г) 1 км2 де 50 киши

Каково средняя плотность населения Кыргызской Республики?

а) 13 человек на км2

б) 25 человек на км2

в) 24 человек на км2

г) 50 человек на км2

 1. Кыргыздар Кыргыз Республикасынын канча процентин түзөт?

         Какую часть населения Кыргызской Республики составляют кыргызы?

а) 61,6%

б) 53,2%

в) 75%

г) 81,1 %

136.Кыргызстандын кайсы областында шаарлар жана шаарчалар көп?

а) Ош

б) Ысыккөл

в) Чүй

г) Жалалабад

В какой области Кыргызстана больше всего городов и поселков городского типа?

а) Ошская

б) Иссыккульская

в) Чуйская

г) Жалалабадская

 1. Кыргызстандын калкынын көпчүлүгү деңиз деңгээлинен жогору жашайт.

а) 500-100 м

б) 500-2000

в) 500-1500

г) 2000 м. жогору

Основная часть населения Республики Кыргызстан проживает на высоте….

а) 500-100 м

б) 500-2000

в) 500-1500

г) выше 2000 м

 1. Кыргызстанда транспорттун кайсы түрү өнүккөн?

а) суу транспорту

б) аба транспорту

в) темир жол транспорту

г) автомобиль

Какой виды транспорта наиболее развит в Кыргызстане?

а) водный

б) воздушный

в) железно-дорожный

г) автомобильный

 1. Кыргызстанда көмүр казып алуунун эң эски борбору?

        Самый старый центр добычи угля в Кыргызстане?

а) Өзгөн

б) Сүлүктү

в) Ташкөмүр

г) Жыргалан

 1. Кыргызстанда электростанциялардын кайсы тиби басымдуулук кылат?

Какой тип электростанций преобладает в Кыргызстане?

а) ТЭС

б) ГЭС

в) АЭС

г) ПЭС

 1. Пахта тазалоочу заводдор Кыргызстандын кайсы областында орун алган?

а) Ош

б) Нарын

в) Талас

г) Чуй

В какой области Кыргызстана расположены хлопкоочистительные заводы?

а) Ошская

б) Нарынская

в) Таласская

г) Чуйская

 1. Кыргызстандын кайсы областында суу транспорту бар?

а) Ош

б) Нарын

в) Талас

г) Ысыккөл

Вкакаяобласть Кыргызстана имеет водный транспорт?

а) Ошская

б) Нарынская

в) Таласская

г) Иссыккульская

 143.Жеңиш чокусу кайсы кырка тоодо жайгашкан?

         На каком горном хребте расположен пик Победы?

а) Бозкыр

б) Алай

в) Акшыйрак

г) Борколдой

 1. 144. Кыргызстандын өнөр жайы кандай жолдор менен сууларды булгап келген?

а) тазаланбаган өндүрүштүк сууларды эркин кое беришет

б) жер семирткичтердин калдыгын сууга төгүшөт

в) уу-химикаттарды төгүшөт

г) таштандыларды ыргытышат

Каким образом промышленность Кыргызстана загрязняет водоемы?

а) сбрасывает неочищенные прозводственные воды

б) сбрасывает остатки удобрений

в) сбрасывает ядохимикаты

г) сбрасывает мусор

 1. 145. Кыргызстандын кайсы шаарында биринчи кант заводу курулган?

        В каком городе Кыргызстана был построен первый в республике сахарный завод?

а) Токмок

б) Кант

в) Нарын

г) Карабалта

 1. Нарын дарыясы кайсы дарыянын түзүүчүсү?

         Составлящей какой крупной реки является река Нарын?

а) Амударыя

б) Чүй

в) Сырдарыя

г) Иле

 1. Калай, вольфрам, висмут кендери кайсы областтан табылган?

а)  Ош

б)  Жалалабад

в)  Ысыккөл

г)  Нарын

В какой области обнаружены месторождения олова, вольфрама, висмута?

а) Ошская

б) Жалалабадская

в) Иссыккульская

г) Нарынская

 1. Кыргызстандын кайсы обласстарынын аймактары боюнча нефть өткөргүч түтүк өтөт?

а)  Ош жана Жалалабад

б) Талас

в)  Ысыккөл

г)  Нарын

По территории каких областей республики проходит нефтепровод?

а) Ошская и Жалалабадская

б) Таласская

в) Иссыккульская

г) Нарынская

 1. Кыргызстандын кайсы дарыясына бир нече кубаттуу электростанциялар курулган?

а) Нарын

б) Чүй

в) Сырдарыя

г) Иле

 На какой реке Кыргызстана построено несколько мощных электростанций?

а) Нарын

б) Чу

в) Сырдарыя

г) Иле