ПМНО Кафедрасынын паспорту

[one-half]ПЕДАГОГИКА ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УСУЛУ[/one-half]

КАФЕДРАНЫН ПАСПОРТУ

Кафедра башчысы: п.и.к., профессор  Кадырова М.С.

        Кафедранын кыскача тарыхы: 1998 – жылы университеттин илимий кеңешмесинин №22-токтому менен «Табият таануу» факультети түзүлүп, анын негизинде «Башталгыч билим берүү усулу»  кафедрасы ачылды.

«Педагогика жана башталгыч билим берүү усулу» кафедрасы өз ишмердүүлүгүн КРнын конституциясына, “Билим  берүү жөнүндө» мыйзамына, «ЖОЖдор жөнүндө» жоболоруна ылайык жүргүзөт

жана   Кыргыз-Өзбек университетинин уставы 1997-жылдын 21-апрелинде бекитилген. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинде катталган (буйрук №152-1 28.04.1997. каттоо №23-т ) 1998-жылы Кыргыз-Өзбек университетинде  мектептер үчүн мугалимдерди даярдоо максатында  университеттин илимий  кенешмесинин №22-токтому  менен  «Табият таануу» факультети түзүлүп, анын негизинде  «Педагогика жана башталгыч  билим берүү усулу» кафедрасы ачылды.

2001-2002-окуу жылында Музыкалык жана  педагогикалык кафедра ачылып, кафедра  факультеттин карамагына өтөт. Кафедраны педагогика  илимдеринин кондидаты, профессор  Худайбердиев  Алмаз Хашимович жетектеген.

2005-жылы  кафедраны п.и.к., доцент Р.П. Анаркулов жетектеген.

2010-2011-окуу жылынан баштап,  педагогика  факультетинин  «Педагогика», «Психология» кафедралары биригип, Тарых филология факультетинин Өзбек филология жана педагогика»  кафедрасынын башчысы  болуп, педагогика илиминин кандидаты М.С.Кадырова  дайындалган.

2012-2013-окуу жылында  өзбек  тили жана адабияты адистиги  жоюлгандыгына байланыштуу №65 14.09.2012-жыл буйруктун  негизинде  «Башталгыч  билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» кафедрасы болуп, аны п.и.к., доцент М.С.Кадырова  жетектеп келди.

2013-2014-окуу жылынын сентябрь айынан баштап, кафедра  Табигый-педагогикалык  факультетинин карамагына  өттү, кафедра башчысы  болуп,  п.и.к., М.С.Кадырова  жетектеп келүүдө.

2019 – Табыгый педагогикалык факультетинин  «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу»  кафедрасы экиге бөлүнүп “Башталгыч билим берүүүн усулу”болуп аталды.

2019 – 2020 – окуу жылында кафедрада бир илимдин доктору, үч илимдин кандидаты бир улук окутуучу беш окутуучу лаборант кафедранын курамын түзөт. Кафедра башчысы п.и.к., доцент Кадырова М.С. жетектейт.

2020-2021- окуу жылында кафедрада алгачкы болуп “Мектепке чейинки билим берүү усулу” адистиги боюнча биринчи болуп сырттан окуган студенттер аяктап жатат.Ал эми кафадранын аталышы “Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”болуп өзгөрдү. Кафедрада жалпысынан 13 алардын ичинен бир педагогика илимдеринин кандидаты эки филология илимдеринин кандидаты сырткы айкалышта эки илимдин кандидаты, 8 окутуучу бир лаборант эмгектенишет. №550700 адистиги «Башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы»  адистигин даярдоо боюнча окуу жүктөмдөр, окуу программалар  дициплиналар, талапка жооп берет.№09)06, 18.06.2012-ж. лицензиянын негизинде жогорку квалификациялуу мугалимдер даярдалууда.

 1. Кадырова М.С.- педагогика илиминин кандидаты,

доцент  кафедра башчысы

 1. Тентимишова А.К.-филология илиминин кандидаты
 2. Калматова Г.М.- педагогика илимдеринин кандидаты

4.Ажиматов О.А.  —  психология илиминин   кандидаты

5.Бабаева А.Д.      -педагогика илиминин кандидаты

 1. Шайбекова А.Ы.- окутуучу

7.Казканова Ч.Т.  –   окутуучу

8.Орозбаева А.Ы. — окутуучу

9.Хаджаева К.К.   – окутуучу

10.Имаралиева Ж.Р. – окутуучу

11.Сарыбаева М.К.-окутуучу

12.Аддивалиева Г.А.-окутуучу

13.Гаффарова М.Д.-окутуучу

13.Сулайманова Г.Ш.–  лобарант

 

Кафедранын максаты:

 1. Башталгыч билим берүүнүн усулу кафедрасынын максаты: 550700 профили боюнча башталгыч класстын мугалими жана мектепке чейинки билим берүү багыты боюнча жогорку квалификациялуу тарбиячыларды жана мугалимдерди бакалавр академиялык даражалары боюнча билим берүү, илим, экономика жана социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.
 2. Жогорку тажрыйбалуу кесипкөй адистердин жардамында студенттерге тереңдетип билим берүү.
 3. Студенттерди маданияттуулукка, патриоттуулукка, гумандуулукка жана толеранттуулукка тарбиялоо негиздерин камсыздоо.

Кафедранын маселелери– Традициялык усулдарды жана окутуунун жаңы технологияларын комплекстик пайдалануунун негизинде окуу процессин сапаттуу уюштуруу, заманбап ык,усулдар менен окутуу каражаттарын жайылтуу, аралыктан окутууда жаңы технологияларды колдонуу, окуу процессинде информациялык технологияларды колдонууга жетишүү:

 • профессионалдык-педагогикалык багыттагы окуу процессин күчөтүү, студенттердин дүйнөнүн заманбап сүрөттөлүш түшүнүгүн кеңейтүү;
 • кафедранын бала бакчалар, орто мектептер, мекеме-ишканалар, өндүрүштөр жана илимий изилдөө борборлору менен болгон байланышын күчөтүү;
 • кесиптик-профилдик, өндүрүштүк практикаларды уюштуруу, көзөмөлдөө;
 • окуу процессинде кафедранын базасын окуу-методикалык жана илимий-методикалык колдонмолор, заманбап компьютерлер, окутуунун техникалык каражаттары, көргөзмө куралдар менен жабдуу;
 • студенттерди илимий-изилдөө иштерге тартуу;
 • илимий жана окуу-усулдук иштердин конкурсуна жана проекттик иштердин программаларына, түрдүү илимий кружокторго студенттерди  катыштыруу.
 • университеттин ичинде, ЖОЖдор арасында жана республикалык олимпиадаларга, конференцияларга студенттерди катыштыруу;
 • бала бакчалар менен тыгыз байланышта болуу;
 • бүтүрүүчүлөрдүн идеялык, адеп-ахлактык, уюштуруучулук, маданий-чыгармачылык, этика-эстетикалык сапаттарын өнүктүрүү жана калыпка салуу
 • окуу жана окуу-усулдук иштерди аткарууда, кафедранын профессордук-окутуучулук курамын жаңы муундагы маалыматтык технологияларды колдонуусун камсыз кылуу.
 • стейхолдерлер менен байланышты күчөтүү.

Кафедранын курамы

 1. Кадырова М.С. — педагогика илиминин

кандидаты ,доцент  кафедра башчысы

 1. Тентимишова А.К.-филология илиминин кандидаты
 2. Калматова Г.М.- педагогика илимдеринин кандидаты

4.Ажиматов О.А.  —  психология илиминин   кандидаты

5.Бабаева А.Д.      -педагогика илиминин кандидаты

6.Мирзахидова М.И.- ф.и.д.

 1. 7. Шайбекова А.Ы.- окутуучу

8.Казканова Ч.Т.  –   окутуучу

9.Орозбаева А.Ы. — окутуучу

10.Хаджаева К.К. – окутуучу

11.Имаралиева Ж.Р. – окутуучу

12.Сарыбаева М.К.-окутуучу

13.Абдивалиева Г.А.-окутуучу

14.Гаффарова М.Д. — окутуучу

15.Сулайманова Г.Ш.–  лобарант

 

 

«Педагогика жана башталгыч билим берүү усулу» кафедрасы өз ишмердүүлүгүн КРнын конституциясына, “Билим  берүү жөнүндө» мыйзамына, «ЖОЖдор жөнүндө» жоболоруна ылайык жүргүзөт

жана   Кыргыз-Өзбек университетинин уставы 1997-жылдын 21-апрелинде бекитилген. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинде катталган (буйрук №152-1 28.04.1997. каттоо №23-т ) 1998-жылы Кыргыз-Өзбек университетинде  мектептер үчүн мугалимдерди даярдоо максатында  университеттин илимий  кенешмесинин №22-токтому  менен  «Табият таануу» факультети түзүлүп, анын негизинде  «Педагогика жана башталгыч  билим берүү усулу» кафедрасы ачылды.

2001-2002-окуу жылында Музыкалык жана  педагогикалык кафедра ачылып, кафедра  факультеттин карамагына өтөт. Кафедраны педагогика  илимдеринин кондидаты, профессор  Худайбердиев  Алмаз Хашимович жетектеген.

2005-жылы  кафедраны п.и.к., доцент Р.П. Анаркулов жетектеген.

2010-2011-окуу жылынан баштап,  педагогика  факультетинин  «Педагогика», «Психология» кафедралары биригип, Тарых филология факультетинин Өзбек филология жана педагогика»  кафедрасынын башчысы  болуп, педагогика илиминин кандидаты М.С.Кадырова  дайындалган.

2012-2013-окуу жылында  өзбек  тили жана адабияты адистиги  жоюлгандыгына байланыштуу №65 14.09.2012-жыл буйруктун  негизинде  «Башталгыч  билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» кафедрасы болуп, аны п.и.к., доцент М.С.Кадырова  жетектеп келди.

2013-2014-окуу жылынын сентябрь айынан баштап, кафедра  Табигый-педагогикалык  факультетинин карамагына  өттү, кафедра башчысы  болуп,  п.и.к., М.С.Кадырова  жетектеп келүүдө.

2019-жылы кафедра экиге бөлүнгөндүгүнө байланыштуу “Башталгыч билим берүүнүн усулу” болуп өзгөрдү.

№550700 адистиги «Башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы»  адистигин даярдоо боюнча окуу жүктөмдөр, окуу программалар  дициплиналар, талапка жооп берет.№09)06, 18.06.2012-ж. лицензиянын негизинде жогорку квалификациялуу мугалимдер даярдалууда.

2020-жылы ноябрь айында факультет экиге бөлүнүүсү менен кафедрадан да эки адистик бүтүрүп жаткандыктан кафедранын аты төмөндөгүдөй болуп өзгөрдү “Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы ” деп аталып калды.

 

               Кафедранын милдети:

 • Заманбап педагогикалык, психологиялык технологиялар менен иштөөсүн камсыз кылуу;
 • Өз алдынча иштөөсүн, аудиториядан тышкары иштерин жөнгө салуу жана аны көзөмөлдөө;
 • Жаңы көргөзмө курал, компьютер, жаңы технологиянын каражаттары, методикалык колдонмолорду кафедранын илим жактан  өнүгүшүнө ылайыкташтыруу жана иштин жүрүшүн бекемдө;.
 • Заман талабына ылайык болгон аралыктан окутууну тереңдетүү
 • -Ар кандай кружокторго катышуусун, долбоорлорду жана жаштар саясатын, илимий иштер боюнча программаларды иштеп чыгууларын, түрдүү масштабдагы олимпиадаларга катышууларын арттыруу:
 • үтүрүүчүлөрдүн идея нравалык, маданийчыгармачылык, көркөмэстетикалык жана гумандуулук сапаттарын калыптандыруу.