Окуу-усулдук ишмердүүлүк

 

Окуу колдонмолорун презентациялоо иш-чарасы өттү.  «Иш чарага Каржы жана башкаруу » кафедрасынын мүчөлөрү активдүү катышты.
2021-жылдын 16-июнунда МКЧК (ОУБ) окуу-усуулдук борбору Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети менен биргеликте «Террордук ишмердикти каржылоого жана Кыргыз Республикасынын китепканаларынын жана ЖОЖдорунун кирешелерин кылмыш жолу менен легалдаштырууга (уурдоого) каршы аракеттенүүнүн улуттук системасынын өзгөчөлүктөрү» аттуу окуу колдонмолорун презентациялоо иш-чарасын өткөрдү.
Аталган иш-чарага окуу колдонмолорунун автордук жамааттары, Кыргыз Республикасынын китепканаларынын жана ЖОЖдорунан атайын өкүлдөр катышты.
Колдонмолор (банктык, микрокаржылык, камсыздандыруу мекемелеринен, кредиттик союздардан, нотариустардан, ломбарддардан алмаштыруу бюролорунан ж.б.) акча каражаттарын уурдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүнү жүзөгө ашыруучу тараптарга, экономика жана юридика факультеттеринин студенттерине жана окутуучулары үчүн, ошондой эле кесипкөй бухгалтерлер, каржы менеджерлери, салык консультанттарына жана аудиторлордун улуттук өзгөчөлүктөрдүн айрым бөлүктөрүнүн актуалдуу багыттарын окуп үйрөнүшү үчүн сунушталат.


Программа государственной итоговой аттестации

Кыржы-экономика факультетинин кафедралары боюнча 2020-2021-окуу жылындагы контингенти

Кыргыз Республикасынын окмотунун алдындагы баалуу кагаздарды жонго салуу жана мамлекеттик каржы козомол кызматы менен биргеликте Дуйнолук Банктын колдоосу аркылуу ПРАФО долбоорунун алкагында Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын «Экономика» багытында ( «Бухгалтердик эсеп,аудит жана экономикалык талдоо», «Каржы жана насыя» профилдеринде) эмгектенип жаткан окутуучуларды Эл аралык каржы стандарттары боюнча отчеттуулукту тузууну учур талабына ылайык студенттерге жеткируу боюнча ОшМУнун БиМ факультетинин «Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ» кафедрасынын базасында уюштурулган квалификацияны жогорулатуу курсу аяктагагандан кийин жетекчилик ,окутуу тренери жана атайын программанын менеджери менен эстелик учун бир кербез.
23.11.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каржы козомол кызматы менен биргеликте Дуйнолук Банктын колдоосу аркылуу ПРАФО долбоорунун алкагында
Оштогу жогорку окуу жайларда «Бухгалтердик эсеп,экономикалык талдоо жана аудит», «Каржы жана насыя» профилиндеринде эмгектенип жаткан окутуучулардын «Бухгалтердик отчеттуулуктун эл аралык стандаттарын» окутуу боюнча квалификацияны жогорулатуу семинары аяктагандан кийинки жалпы катышуучулары тренер,менеджер жана жетекчилик менен эстелик учун тушкон бир элеси. 23.11.2019-ж.

Илимий иш сапардын алкагында Бишкекте  Кыргыз Улуттук   жана Кыргыз экономикалык университеттеринин «Экономика» багыттарындагы кафедралар менен окуу-усулдук, илимий, академиялык мобилдүүлүк жана ишмердүүлүктүн түрдүү багыттары боюнча кезектеги өз ара келишимдерди түзүү учуру.  Бишкек шаары,25- декабрь, 2019-жыл.

 

«Каржы жана башкаруу» кафедрасында 3 багыт боюнча негизги ишмердүүлүгүн жүргүзөт:

1.580100  «Экономика»

2.580500 «Бизнес – информатика»

3. 580900 «Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу»

580100 «Экономика» багытандагы профилдери:

“Каржы жана насыя”

«Ишкананын экономикасы жана башкаруу»

580500 “Бизнес-информатика”

580900. “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”

Кафедрада 2019-2020- окуу жылынын 1- сентябрына карата күндүзгү бөлүмүндө  155 студент билим алышса,сырттан окуу бөлүмүндө дистанттык билим берүү технологиясын колдонуу менен   344 студент  билим алышууда.

Күндүзгү бөлүм

Окуу-материалдык база

Каржы-экономика факультетинин карамагындагы «Каржы жана башкаруу»толук кандуу окуу жараянын алып баруу үчүн тийиштүү окуу аудиториялык жана практика- семинарлык кааналары пайдаланылат. Окуу кааналарында керектүү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, окутуу үчүн керектүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, окутууга толук шарттар түзүлгөн. Учурда:3 компьютердик класс (интернет булагына туташтырылган), 1 электрондук-интерактивдүү тактайча менен жабдылган медиа-борбор, китепкана,  жана жаңыдан курулган студенттик ашкана, спорттук аянтча пайдаланууга берилген. Сабактарды толук кандуу өтүү үчүн жогорку техникалык каражаттар менен камсыздалган. Атап айтсак 37 даана компьютер, 7 принтер, 3 электрондук-интерактивдүү тактайча, 3 ноутбук, 3 проектор, 2 телевизор, 2 DVD. 3 видеобайкагыч, 1 видеокамера жана вай

Окуу имаратындагы китепканада экономика багытындагы адистерди даярдоодогу китеп фонду 8258 нусканы түзөт. Алардын ичинде  каржы, насыя салык, камсыздандыруу,баалуу кагаздар,бухгалтердик эсеп жана аудит, ишканалардын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүү, менеджмент, маркетинг, ишкана экономикасы,  банк иштери, инвестиция жана жалпы экономика багытындагы кесиптик адабияттар, мезгилдик атайын илимий басма газета-журналдары, усулдук колдонмолор менен камсыздалган.

Университеттин практикаларды уюштуруу боюнча башчысы К.С. Токторовдун жетекчилигинин астында «Каржы жана башкаруу» кафедрасы шаардагы жана жакынкы райондордогу бир канча ишкана-уюмдар, өндүрүш фирмалары, каржы жана банк мекемелери менен   студенттерди практиканын иш орундары  жана бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу максатта  келишимдерди түзүүгө жетишти

Каржы-экономика факультетинин «Экономика» жана «Бизнес-информатика» багыттарындагы студенттерин жумушка жайгаштыруу жана практикаларды ѳткѳрүү боюнча келишимдердин негизинде  түзүлгѳн ишканалардын тизмеги

Квалификационная характеристика направления 580500  «Бизнес информатика»

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 580500 «Бизнес информатика» разработана в соответствии с требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 580500 «Бизнес информатика» и рекомендациями МОиН КР.

Академическая степень выпускника – «бакалавр».

Профиль подготовки «Бизнес информатика» характеризует направленность основной образовательной программы на получение знаний в сфере бизнеса на основе инноваций в сфере информационно-компьютерных технологий.

Направленность ОПП бакалавриата на присвоение выпускнику академической степени «бакалавр» определена при разработке основной образовательной программы в соответствии с главной целью (миссией) ОПП; целями в области воспитания и в области обучения; видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров; требованиями работодателей; потребностями рынка труда, тенденциями развития экономики, науки, техники; технологиями в сфере бизнеса.

Главной целью (миссией) ОПП в соответствии с рекомендациями МОиН КР и требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 580500 «Бизнес информатика» является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области бизнеса на основе сочетания современных образовательных технологий и методик для формирования профессиональных и личностных качеств, развития творческого потенциала обучающихся, который будет удовлетворять требованиям работодателей и позволит добиться успеха в профессиональной деятельности. (Утвержден УМС факультета от 21 мая 2019 года, протокол №10).

Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 580500 «Бизнес информатика» включает:

— проектирование архитектуры предприятия.

— стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием

— организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием.

— аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предприятием.

Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

— архитектура предприятия;

— методы и инструменты создания и развития электронных предприятий

— информационные системы и информационно-компьютерные технологии управления бизнесом;

— методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;

— инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.

Виды профессиональной деятельности выпускника.

Бакалавр по направлению подготовки 580500 «Бизнес информатика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

— аналитическая;

— организационно-управленческая;

— проектная;

— научно-исследовательская;

— консалтинговая;

— инновационно — предпринимательская;

1.1. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

аналитическая:

— анализ архитектуры предприятия;

— исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;

— анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;

— анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;

организационно-управленческая:

— обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий;

— подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ;

— разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия;

— управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия;

— взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;

— планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;

— управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний;

проектная:

— разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

— разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

— выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и

целей, бизнес- процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

— разработка проекта архитектуры электронного предприятия;

научно-исследовательская:

— поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, управлении и ИКТ;

— подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;

консалтинговая:

— аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;

— аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент;

— консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом;

— консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия;

— обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации ИС и ИКТ;

инновационно — предпринимательская:

— разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ;

— создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.

580100 «Экономика» багытындагы «Экономика жана ишкананы башкаруу» профилинин квалификациялык мүнөздөмөсү

«Экономика жана ишкананы башкаруу» профили боюнча билим алган студент экономиканы, өндүрүштү рационалдуу башкарууну жана бардык уюштуруучулук жана укуктук формалардагы ишканалардын, тармактык өзгөчөлүктөрүн, өндүрүштү уюштуруу техникасын, технологиясын, жаратылышты эффективдүү пайдалануу багытын эске алуу менен анын социалдык өнүгүүсүн камсыз кылуучу,ошондой эле илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнө,мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында тармактык экономиканын жана ишканалардын экономикасынын кесиптик билимдерин талап кылуучу кызматтарда иштей ала турган кесипке даярдалышы керек.

«Экономика жана ишкананы башкаруу» профили боюнча бакалавр даражасына ээ болгон адистин кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектиси:

· Элдик чарбанын ар тармактарындагы ар түрдүү уюштуруучулук-укуктук формалардагы ишканалар, алардын структуралык жана функционалдык бөлүмдөрү;

· Ишканалардын инфраструктуралык объектилери;

· Долбоордук уюмдар;

· Илим-изилдөө мекемелери;

· Билим берүүчү мекемелер;

· Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары.

“Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили боюнча бакалавр даражасына ээ болгон адис төмөнкү кесиптик ишмердүүлүккө даярдалышы керек:

· Уюштуруучулук-башкаруучулук;

· Пландык-экономикалык;

· Долбоордук-экономикалык;

· Каржы-экономикалык;

· Аналитикалык;

· Тышкы экономикалык;

· Ишкердүүлүк;

· Илим-изилдөөчүлүк.

Квалификационная характеристика направления 580100 «Экономика» профиля «Экономика и управление на предприятии»

Студент по профилю «Экономика и управление на предприятии» должен быть подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой , производством и социальным развитием предприятий всех организационно – правовых форм с учетом отраслевой специфики ,техники ,технологии организации производства, эффективного природопользования, а также к работе на научно — педагогических должностях, в органах государственного управления и местного самоуправления в должностях требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики предприятия.

Объекты профессиональной деятельности экономиста — менеджера :

предприятия отраслей народного хозяйства различных организационно- правовых форм, их структурные производственные и функциональные подразделения;

объекты инфраструктуры предприятия;

проектные организации;

научно-исследовательские учреждения;

образовательные учреждения;

органы государственного управления и местного самоуправления ;

Экономист-менеджер должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

организационно — управленческой;

проектно-экономической;

финансово-экономической;

аналитической ;

внешнеэкономической;

предпринимательской;

научно-исследовательской и образовательной.