КУЛАКТАНДЫРУУ

Табигый-педагогика жана маалыматтар технологиясы
факультети
«Математика,физика жана окутуунун усулу» кафедрасы
Абдуллаева Чолпон Хабибуллаевна
тарабынан уюштурулган
«Математика сабагында кайтарым байланышты
уюштуруунун ыкмалары»
аттуу темадагы онлайн семинарга чакырабыз
Идентификатор номери: 5101284443
Башталуу мөөнөтү:
2-декабрь 2020-жыл
Саат: 15:30