Кесиптик колледж

Табигый-техникалык бөлүмү

Педагогика бѳлүмү

Экономика жана укук бөлүмү

 


КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА СУРООЛОР 
КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ САБАГЫН ОКУГАН СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН
ДАЯРДАЛДЫ

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА ПРОГРАММА
КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ САБАГЫН ОКУГАН СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН
ДАЯРДАЛДЫ

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА ТЕСТТЕР
КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ САБАГЫН ОКУГАН СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН
ДАЯРДАЛДЫ

Бүтүрүүчү (күндүзгү) окуу тайпаларынын «Кыргыз тили жана адабияты», «Кыргызстан тарыхы», «Экологиянын негиздери жана Кыргызстандын географиясы» боюнча дициплиналары аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону тапшыруусунун графиги

Бүтүрүүчү (күндүзгү) окуу тайпаларынын жалпы кесипик сабактар боюнча мамлекеттик икомплекстик сынакты тапшыруунун жана дипломдук ишти коргоонун графиги

 

050720 Котормо иши адистиги учун жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча программасы 

 050303 Чет тили адистиги учун жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча программасы.

050303 Чет тили адистиги учун жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик комплекстик сынактын суроолору.

2-курстарына 2020-2021- окуу жылынын II жарым жылдыгында өтүлүүчү сабактардын жадыбалы(сырткы бөлүм)

 

 


Программа "Иностранный язык" группа: АЯ 9-18
Программа Государственного комплексного экзамена по общепрофессиональным и специальным дисциплина для специальности "Переводческое дело"
Список вопросов по английскому языку

 

Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча млекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору 050704 «Мектепке чейинки билим беруу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫ
050709 «Башталгыч класстарда окутуу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫ Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору
http://050709 «Башталгыч класстарда окутуу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫ Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору
Вопросы итоговой государственной аттестации по дисциплине «Общее профессиональные специализированные дисциплины» ПРОГРАММА итоговой государственной аттестации (Комплексный экзамен по общим профессиональным и специализированным дисциплинам) Специальность 050709 «Преподавание в начальных классах»
http://Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынактын суроолору

 

Кесиптик колледжинин төмөнкү адистеринин студенттеринин дипломдук иштеринин темалары жана илимий жетекчилери (ПОВТ)

Кесиптик колледжинин төмөнкү адистеринин студенттеринин дипломдук иштеринин темалары жана илимий жетекчилери (КМТШИ)

Бүтүрүүчү тайпаларынынын мамлекеттик сынактарды тапшыруунун жана дипломдук ишти коргоонун графиги(сырткы бөлүм)

Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча программасы

Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча тесттик тапшырмалары

Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча суроолору

«Укук таануу» адистиги үчүн
Жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча
мамлекеттик комплекстик сынактын суроолору

 «Каржы (тармактар боюнча)» адистиги учуч
жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар
боюнча мамлекеттик комплекстик сынактын
ПРОГРАММАСЫ
(мамлекеттик, расмий тилдеринде)

«Каржы (тармактар боюнча)» адистиги учун
жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар
боюнча мамлекеттик комплекстик сынактын
суроолору
(мамлекеттик, расмий тилдеринде)

«Экономика жана бухгалтере)ш< эсеп
(тармактар боюнча)» адистиги учун
жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар
боюнча мамлекеттик комплекстик сынактын
ПРОГРАММА СЫ
(мамлекеттик, расмий тилдеринде)

«Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)»
адистиги учун
жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар
боюнча мамлекеттик комплекстик сынактын
суроолору
(мамлекеттик, расмий тилдеринде)

«Укук таануу» адистиги үчүн
«Мамлекеттин жана укукуктун теориясы» сабагы боюнча
мамлекеттик сынактын программасы

«Кыргызстандын географиясы » сабагы боюнча
мамлекеттик сынактын программасы

«Кыргызстандын географиясы » сабагы боюнча
тесттик тапшырмалары

Кыргыз тили жана адабияты боюнча дисциплиналар аралык мамлекеттик аттестациялоонун программасы

2020-2021-окуу жылынын 2- жарым жылдыгындагы модулдарды тапшыруунун графиги (3-
курсттар)