ФМОУ Кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү

ФИЗИКА ЖАНА МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН УСУЛУ


МФОУ кафедрасынын бүтүрүүчү студенттери жөнүндө маалыматтар

Азыркы күнгө чейин МФОУ кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 1304 түзөт.

Кафедранын бүтүрүүчүлѳрү -2019

д

Бүтүрүүчүлѳр менен жолугушуу