Илимий жана эл аралык ишмердүүлүк

Илимий жана эл аралык ишмердүүлүк

 Тарых жана философия кафедрасынын окутуучуларынын илимий темалары

Сариева Г.А.

Тема: Жусуп Баласагындын «Куттуу билим» чыгармасы тарыхый булак катары.

Ташалиева М.М.

Тема: Сарыкол кыргыздарынын үйлөнүү үлпөт каада салты (XIXк.аягы —  XXк. башы Мургаб мисалында) – жетекчиси, т.и.д., профессор А.А. Асанканов.

Охунова Г.А.

Тема: Проведение и последствие «Большого террора» в Ферганской долине в 1937-1938гг. (на примере Андижана, Джалалабада и Ошского округа). – жетекчиси, т.и.д., профессор Р.Т. Шамсутдинов.

Адышева Н.К.

Тема: Ааламдашуу доорундагы моралдык баалуулуктар системасы жана анын жаштарга тийгизген таасири: социо-философиялык анализ. – жетекчиси, филос.и.д., профессор А.Т. Балтабаева.

Тарых жана философия кафедрасынын илимий байланыштары жана кызматташтыктары:

 • Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүндөгү гуманитардык илимдерди изилдъъ институту;
 • ОшМУнун тарых факультети;
 • РГСУнун Ош шаарындагы филиалы;
 • ОГПИ;
 • Андижан мамлекеттик университети;
 • Фергана мамлекеттик университети;
 • КРнын Улуттук музейи;
 • Ош улуттук Сулайман Тоо археологиялык – музей комплекси;
 • Ош шаардык къркъм музейи;
 • Ош областтык жана шаардык архивдери;
 • Ош шаарындагы мектептер.