Илимий багыттары

Илимий багыттары

 

          Кафедранын илимий темасы: Кыргыз тилинин жана адабиятынын актуалдуу проблемалары, окутуунун негизги маселелери

Ф.А.Ж. Илимий темасы Илимий жетекчиси Болжолдуу

жактоо

мөөн.

Коргоо

жери

1 Тилекова Н.Д. «Орто мектептердин жогорку класстарында тарыхый

чыгармаларды интеграциялап окутуунун методикасы»

Илимий кеңешчи: ф.и.д.,

проф. А.Ж.Муратов

2024-ж. Бишкек
2 Исмаилова Б.Т. «Постсоветтик мезгилдеги кыргыз романдарындагы

идеялык-эстетикалык изденүүлөр»

Илимий кеңешчи : ф.и.д.

Кадырмамбетова А.

2024-ж. Бишкек
3 Койчуманова Г.К. «Кыргыз поэзиясындагы философиялык лирикалар» Илимий кеңешчи: ф.и.д.,

проф. А.Акматалиев

2023-ж. Бишкек
4 Сарыков С.Т. «Акындар поэзиясын ЖОЖдордо интеграциялап

окутуунун негиздери»

Илимий кеңешчи, п.и.д.,

проф. А.Ж.Муратов

2023-ж. Бишкек
5 Жусуева С.К.  «Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы жана

публицистикаларындагы экологиялык маселелер»

Илимий кеңешчи, ф.и.д.,

проф. А.Акматалиев

2024-ж. Бишкек
6 Усарова Г.О. «ЖОЖдордо кредиттик технология боюнча окутууда

компетенттүүлүктү калыптандыруунун жана

өнүктүрүүнүн илимий теориялык негиздери»

Илим. кеңешчи: п.и.д., проф.

Б.К.Үкүева

 

2024-ж. Бишкек
7 Алибекова Ө.Б. «Мектептин XI классында Манастануу курсун

окутуунун технологиялары»

Илимий жетек: ф.и.д.,

проф. А.Т.Турдугулов

2021-ж. Бишкек
8 Кашкариева М.А. «Кыргыз фразеологизмдеринин варианттары» Илим. жетек.: ф.и.д., проф.

К.З. Зулпукаров

2024-ж. Бишкек
9 Заирова А.Р. «Кыргыз жана өзбек тилдериндеги жардамчы

этиштердин лексика-грамматикалык маанилери»

Илимий жетек.: ф.и.д., проф.

И.Абдувалиев

2022-ж. Бишкек
10 Айтбай кызы Гулжаннат «5-6-класстарда Мекенди коргоо темасындагы поэмаларды окутуу» Илим. жетек.: п.и.д., проф.

С.М.Момуналиев

 

2023-ж. Бишкек
11 Абдимиталип кызы Нуриза “Кыргыз тилиндеги кийим – кече лексикасы” Илимий жетек.: ф.и.д., проф.

И.Абдувалиев

2025-ж. Бишкек

 

Кыргыз филология кафедрасынын аспирант жана изденүүчүлөрүнүн илимий багыттары

Кафедранын аспиранты Шарипова Ч. “Немис жана кыргыз колеронимдеринин парадигматикалык-синтагматикалык касиеттеринин салыштырма мүнөздөмөсү” (Илимий жетек.: ф.и.д., проф. К.З.Зулпукаров) аттуу темада иш алып барып, аспирантураны ийгиликтүү аяктады жана коргоого даярданууда.

 

 

1 Заирова А.Р. «Кыргыз жана өзбек тилдериндеги жардамчы

этиштердин лексика-грамматикалык маанилери»

Илимий жетек.: ф.и.д., проф.

И.Абдувалиев

2022-ж. Бишкек

Конференцияларга катышуу,  уюштуруу

Кыргыз филология кафедрасынын мүчөлөрү жана студенттери  2020 — календардык жылында факультет тарабынан төмөнкү илимий конференцияларга  жана башка республикалык, эл аралык илимий конференцияларга да катышышты. 2020-жылдын 15-майында Талас мамлекеттик университетинин 2020-жыл Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата “Салттуу билим жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференциясына кафедра окутуучулары активдүү катышып, доцент Н.Д.Тилекова “Мектепте тарыхый романдарды окутуунун  айрым маселелери” аттуу илимий баяндамасы менен I орунду алгандыгы үчүн, ф.и.к., доцент Б.Т.Исмаилова “Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы: адам, табият жана коом” аталышындагы баяндамасы менен II орунду алып, Ардак грамоталарга, ал эми калган окутуучулар ф.и.к, улук окутуучу С.К.Жусуева, п.и.к., доцент Г.О.Усарова, окутуучу Ө.Б.Алибековалар атайын сертификаттарга ээ болушту.

 

 • 2020 –жылдын 23-апрелинде Россия Федерациясынын Агартуу министерствосу, Курган областынын илим жана билим Департаменти, Шадрин мамлекеттик педагогикалык университети жана Ош гуманитардык-педагогикалык институту менен биргеликте өткөргөн Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган  “Ради жизни на Земле: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” аттуу эл аралык илимий-практикалык  конференциясы;
 • 2020-жылдын 15-майында Талас мамлекеттик университетинин 2020-жыл Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата “Салттуу билим жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференциясы;
 • 2020 –жылдын 15-майында Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана «Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү шарттарындагы билим берүүнүн жана илимдин актуалдуу маселелери» аттуу   Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (ОшМУ);
 • 2020-жылдын 27-майында Өзбекстан Республикасынын орто жана жогорку билим берүү министрлиги, Россия Федерациясынын Тверь мамлекеттик университети, Навои педагогикалык институту менен биргеликте уюштурган “Актуальные проблемы инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования” аттуу эл аралык илимий онлайн конференциясы (Өзбекстан, Навои шаары)
 • 2020-жылдын 25-октябрында Андижан мамлекеттик университетинде Т.Л.Рахмоновдун элесине арналган “Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики” аталышындагы Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (АнМУ);
 • 2020–жылдын 11-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата   «Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы жаш илимпоздордун изилдөөлөрүндө» аттуу   Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (УИА);
 • 2020-жылдын 12-ноябрында Кыргыз-Өзбек университетиндеги “Билим, илим жана маданият – жаркын келечек” аталышындагы жаш илимпоздордун жана студенттердин V илимий-   практикалык конференциясы

 

Илимий эмгектин аты   Өткөрүлгөн

жери, мөөнөтү

Автордун фамилиясы
2020 –жылдын 23-апрелинде  Россия Федерациясынын Агартуу министерствосу, Курган областынын илим жана билим Департаменти, Шадрин мамлекеттик педагогикалык университети жана Ош гуманитардык-педагогикалык институту менен биргеликте өткөргөн Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган  “Ради жизни на Земле: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” аттуу эл аралык илимий-практикалык  конференциясы;
1 Тема войны в творчестве Чингиза Айтматова (“Материнское поле”и “Лицом к лицу”) 23.04.2020- ж. п.и.к., Одинаев Ш.А., Тилекова Н.Д.
2020-жылдын 15-майында Талас мамлекеттик университетинин 2020-жыл Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата “Салттуу билим жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференциясы

 

1. Элдик эпостон дүйнөлүк жаңы чыгармаларды жаратуучу катары

 

ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

ф.и.к., доцент Исмаилова Б.Т.

 

2. Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы: адам, табият жана коом ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

ф.и.к., доцент Исмаилова Б.Т.

 

3.  Мектепте тарыхый романдарды окутуунун  айрым маселелери ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

п.и.к., доцент Тилекова Н.Д.

 

4. ЖОЖдордо кыргыз эл оозеки чыгармачылыгын интеграциялап окутуу ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

п.и.к., доцент Тилекова Н.Д.

 

5. Улуу Ата Мекендик согуш темасындагы очерктер ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

ф.и.к., Жусуева С.К.
6. Боордош элдердин урук, жерге-жээгин атоо өзгөчөлүгү ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

п.и.к., доцент Усарова Г.О.
7. “Манас” эпосунун изилдениши, китеп түрүндө бастырып чыгаруу тарыхы” темасын мектепте өздөштүрүү маселелери ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

улук окутуучу Алибекова Ө.Б.
8. Манас таануу курсунун мазмунундагы “Эпостун жазылып алынышы” темасын өздөштүрүү ТалМУ, 15.05.

2020-ж.

улук окутуучу Алибекова Ө.Б.
2020-жылдын 27-майында Өзбекстан Республикасынын орто жана жогорку билим берүү министрлиги, Россия Федерациясынын Тверь мамлекеттик университети, Навои педагогикалык институту менен биргеликте уюштурган “Актуальные проблемы инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования” аттуу эл аралык илимий онлайн конференциясы (Өзбекстан, Навои шаары)
1 Типологическое изучение неизменяемых слов в языках разного грамматического строя Өзб., Навои) 27.05. 2020 ф.и.к.,доцент Сайидрахимова Д.С.

п.и.к., доцент Усарова Г.О.

2020 –жылдын 15-майында Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана  «Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү шарттарындагы билим берүүнүн жана илимдин актуалдуу маселелери» аттуу   Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (ОшМУ);

 

1 “Мектепте Т.Сыдыкбековдун “Көк асаба” романын окутуунун  айрым маселелери

 

ОшМУ, 28.05.

2020-ж.

п.и.к., доцент

Тилекова Н.Д.

2020-жылдын 25-октябрында Андижан мамлекеттик университетинде Т.Л.Рахмоновдун элесине арналган “Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики” аталышындагы Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (АнМУ);

 

1 Очерк – многогранный жанр эпического рода АнМУ, 25.10.

2020-ж.

ф.и.к. Жусуева С.К.
2 Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы аллюзия кубулушу АнМУ, 25.10.

2020-ж.

ф.и.к. Жусуева С.К.
 2020-жылдын 12-ноябрында Кыргыз-Өзбек университетиндеги “Билим, илим жана маданият – жаркын келечек” аталышындагы  жаш илимпоздордун жана студенттердин V  илимий-   практикалык конференциясы

 

1 Кыргыз жана өзбек тилдериндеги учур чакты уюштуруучу жардамчы

этиштер

КӨУ, 12.11.2020-ж аспирант-окутуучу Заирова Айнура
2 А.Осмоновдун “Толубай сынчы” поэмасын окутуунун жаны

технологиялары

КӨУ, 12.11.2020-ж Окутуучу Байиева Б.А.

 

 1. Басылып чыккан окуу-методикалык куралдар жана илимий монографиялар:

    

Окуу планы боюнча

дисциплиналардын

аталышы

Автордун аты-

жөнү, кызмат орду

Эмгектин атылышы Канчанчы

чыгарылышы

Көлөмү Аткаруу

мөөнөтү

Эскертүү
1 Кыргыз тили жана адабияты ф.и.к., улук окутуучу

Жусуева С.К.,

окутуучу

Кашкариева М.А.

Кыргыз тили дисциплинасы

боюнча колдонмо

(профилдик эмес тайпалар үчүн)

1 2,5 б.т. май

 

 

Илимий журналдарга, окуу куралдарына басылып чыккан макалалар:

2020 — календардык жылда кафедранын окутуучуларынын  төмөндөгү илимий    жана окуу-илимий макалалары басылып чыкты.

 

Илимий эмгектин аты Өткөрүлгөн жери, мөөнөтү Автордун фамилиясы
1 Очерк – многогранный жанр эпического рода

 

Сборник материалы Международной научно-

практической конференции

Современные проблемы

филологии: вопросы теории и

практики

Москва, 2020

ф.и.к., улук окутуучу

Жусуева С.К.,

 

2 Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы аллюзия кубулушу Сборник материалы

Международной научно-

практической конференции

Современные проблемы

филологии: вопросы теории и

практики

Москва, 2020

ф.и.к., улук окутуучу

Жусуева С.К.,

 

 

 

2020-жылдын 27-майында “Актуальные проблемы инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования” аттуу эл аралык илимий онлайн конференциясы (Өзбекстан, Навои шаары)
1. Типологическое изучение неизменяемых слов в языках разного грамматического строя Навои Мамлекеттик

педагог.институнун илимий

жыйнагы, 4-китеп

Навоий-2020

ф.и.к.,доцент Сайидрахимова Д.С.

п.и.к., доцент Усарова Г.О.

3. Development of Students Reading Competence through the Novel “The Day Lasts More than a Hundred Years”

Ч.Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” чыгармасын Ромашка гүлү ыкмасы менен окутуу

Open Journal of Modern

Linguistics (Открытый журнал

современной лингвистики)

USA, октябрь, 2020

Бекмуратова Р,

Тилекова Н.,

Усарова Г.

Алибекова Ө.

Төлөнова Г.

Исмаилова Б.

Үкүева Б.

3 Диагностирования для выявления одаренных детей International Journal of Research

in Economics and Social

Sciences  (IJRESS),

декабрь, 2020

п.и.к., доцент, проф. РАЕ

Кадырова М.С.,

п.и.к., доцент Усарова Г.О.,

п.и.к. Каденова Ж.Т.

3 Teaching of the Theme “Manas and Manastelling Skill” by Critical

Thinking Method Strategies

“Манасчылар  жана манасчылык өнөр” темасын Сынчыл ойломдун ыкмалары аркылуу окутуу”

Open Journal of Modern

Linguistics (Открытый журнал

современной лингвистики)

USA, ноябрь, 2020

Төлөнова Г.

Борубекова Г.

Үкүева Б.

Алибекова Ө.

Бекмуратова Р.

Байиева Б.

Исмаилова С.

Үкүева Б.

4 “”Манас” эпосунун изилдениши, китеп түрүндө бастырып чыгаруу тарыхы” темасын мектепте өздөштүрүү маселелери

 

“Известия вузов Кыргызстана”

№3, Бишкек, 2020

окутуучу Алибекова Ө.

 

5 “Манас таануу” курсунун мазмунундагы эпостун жазылып алынышы” темасын өздөштүрүү “Известия вузов Кыргызстана”

№3, Бишкек, 2020

окутуучу Алибекова Ө.

 

6 Кыргыз жана өзбек тилдериндеги учур чакты уюштуруучу жардамчы этиштер НОТ, №2, ноябрь, 2020 аспирант-окутуучу Заирова Айнура

 

Мындан сырткары кыргыз филология кафедрасынын окутуучулары өздөрүнүн илимий – изилдөө иштери боюнча башка  ЖОЖдордо иштеген илимий жетекчилери менен тыгыз байланышта иштешүүдө.

Кыргыз филология кафедрасы Ош шаарындагы көптөгөн мектептер, мектеп-гимназиялар, лицейлер менен  келишим түзүп, кызматташып келет. 2019-20-окуу жылында кафедра 10 мектеп менен келишим түзгөн. Мамлекеттик жана өндүрүштүк практикалар кафедра, университет тарабынан түзүлгөн келишимдердин негизинде ар кайсы мектептерде, мектеп – интернаттарда, гимназияларда өткөрүлөт.

 

ИЛИМИЙ  БАЙЛАНЫШТАР,  КЫЗМАТТАШТЫК:

 1. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультети;
 2. Ош гуманитардык- педагогикалык институтунун гуманитардык -педагогикалык факультети;
 3. Россия мамлекеттик социалдык университетинин Оштогу филиалы (РГСУ);
 4. Түштүк регионундагы илимий- изилдөө институту;
 5. 5. И. Арабаев атындагы КМУ;
 6. Ош технологиялык университетинин мамлекеттик тил кафедрасы;
 7. КРнын УИАсы;
 8. Ж.Баласагын атындагы КУУ;
 9. ФерМУ;
 10. Андижан мамлекеттик университети «Педагогика жана психология» кафедрасы
 11. Кокон пед.институт

 

Андан сырткары келишими жок, бирок илимий жана тажрыйба алмашуу байланыштарды төмөнкү ЖОЖдор жана мамлекеттик мекемелер  менен  жүргүзүп келе  жатат:

 

 1. Баткен мамлекеттик университетинин тилдер кафедрасы;
 2. Жалал-Абад мамлекеттик университети;
 3. Көркөм өнөр жана Кыргыз улуттук мамлекеттик академиясы;
 4. И. Арабаев атындагы КМУ кыргыз филология кафедрасы;
 5. Бишкек гуманитардык институту;
 6. Ош технологиялык университетинин илимий иштер бөлүмү;
 7. Ош облусттук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту;
 8. Андижан мамлекеттик университети «Педагогика жана психология» кафедрасы
 9. «ЭлТР» телерадио компаниясы
 10. Мектепте чейинки, жалпы орто, мектептен сырткары билим берүү мекемеси; ж.б.

 

Кыргыз филология кафедрасынын 2021-жылга карата перспективалык пландары

 

 • Доктордук темалардын үстүндө иш алып баруу;
 • Илимий гранттар менен иш алып барууну жолго коюу;
 • Илимий наамдарды алууга жетишүү;
 • РИНЦ системасындагы импак фактору 0 дөн жогору болгон илимий журналдарга макалаларды жарыкка чыгарууну мындан да активдештирүү;
 • Хирша индекси бар, Web of Science, Scopus, РИНЦ системасына кирген журналдарда макалаларды чыгаруу;
 • Илимий макалаларды цитаталоону көбөйтүү;
3