«ДТТжМ»нын өндүрүштүк байланыштары

ДЕНЕ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ ЖАНА УСУЛУ

532000 «ДЕНЕ МАДАНИЯТЫ»  БАГЫТЫ.


КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРТИИНИН БАЙЛАНЫШЫ

ДТТжМ кафедрасынын окуу-усулдукишмердүүлүгү .

ЖКББ 532000 «Дене тарбия » бакалавриат багытынын НББП максаттары 

  1. Компетенттүүлүк мамиленин негизинде студенттердин социалдык инсандык, адеп-ахлактык сапаттарын, жалпы маданий деңгээлин, чыгармачылык активдүүлүгүн, аң сезимдүүлүгүн, умтулуусун, эмгекчилдигин, уюшкандыгын, сабырдуулугун, этикалык жана этнос аралык баалуулуктарды кармануусун, толеранттуу жарандык көз караштарды өнүктүрүү.
  2. Билим алуучуларга мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде билим жана маалымат алуу көндүмүн жогорулатып, аларды компьютерде сактоого, кайрадан иштеп чыгууга, колдонууга, максат коюу, талдоо жана ага жетишүүнүн жолдорун тандоого, ишмердүүлүктү пландаштыруу, эсепке алуу иш кагаздарын жүргүзүүгө педагогикалык жана интеллектуалдык потенциалын калыптандыруу.
  3. Бизди курчап турган дүйнө табиятынын фундаменталдык, гуманитардык жана экономикалык негиздерин билүү менен, маалыматты кабыл алып, талдап жана аны чечүүнүн максатын, жолдорун аныктап, илимий изилдөөдө салттуу жана инновациялык ыкмаларды колдонуп жана өзүнүн кесипкөйлүгүн туура баалаган, жогорку квалификациялуу сапаттуулукту камсыздоого жетишүү.
  4. Тандаган жана базалык спорттун түрлөрү боюнча атайын билим, билгичтик, көндүм жана чеберчиликтин негизинде кыймыл аракеттерди үйрөтүүгө, өнүктүрүүгө, кыймыл сапаттарын жана көнүгүүлөрдүн техникасынын натыйжалуулугун өркүндөтүүгө каражаттарды, ыкмаларды жана усулдарды колдонуп, педагогикалык ишмердүүлүктү окуу жана машыгуу процесстерин түрдүү курактагы катышуучуларга өз алдынча пландаштырып жана уюштуруп жүргүзүүнү ийгиликтүү камсыздоо.
  5. Катышуучуларга педагогикалык жана врачтык көзөмөлдөөнүн усулдарын колдонуу аркылуу дене көрсөткүчтөрү жана кызматтарынын абалын баалоо негизинде өзгөртүүгө (коррекциялоого) каражаттарды жана ыкмаларды колдонуу, тандоодо жөндөмүнө карата спорттун түрлөрүнө багыттоо, машыгууларда денеси жаракат алуусун алдын алуу аркылуу атаандаштыкка туруштук берүүгө жөндөмдүү болууга жетишүү.

 

 

532000 — «Дене тарбия » бакалавриат багытында окутуунун күтүлүүчү натыйжалары

код ОКН
Окутуунун күтүлүүчү натыйжалары (ОКН)
Компетенциялар
ОКН-1
Курчап турган дүйнө жөнүндө гуманитардык, табигый, фундаменталдык базалык билимге ээ болуп, кесиптик жана илимий тармактардагы жаңы кубулуштардын натыйжаларын  талдап жана баалоого жөндөмдүү.
ЖИК-1, 2, 4,5
ОКН-2
Окутууда жаңыча маалыматтык технологияларды колдонуп алууга, компьютерде сактоого, кайрадан иштеп чыгууга, колдонууга, максат коюу, талдоо жана ага жетишүүнүн жолдорун тандоого жөндөмдүү.
ЖИК-3, АК-1, 5
ОКН-3
Демократиялык коомдун активдүү жарандык көз карашын калыптандырып, моралдык жана укуктук чен өлчөмдөрдү, этностор аралык мамилени, сергек жашоонун негиздерин, жаратылыш ресурстарын туура пайдаланып маданияттын баалуулуктарын сыйлап кызматташууга жөндөмдүү.
СИЖМК-1,2,4

КК-2

ОКН-4
Мамлекеттик жана расмий тилде өз оюн оозеки, жазуу түрүндө куруп баарлашууга, чогулушта сүйлөөгө, тиешелүү иш кагаздарын түзүүгө, изилдөө иштерин базалык усулдарды колдонуу менен жүргүзүүгө,    чет тилди социалдык деңгээлде колдонууга жетишет.
АК-2,3,4
ОКН-5
Өзүнүн кесибинин социалдык маанисин аңдып, жамаат менен иштөөгө, уюштуруучулук чечимдерин кабыл алууга, өзүнүн ишмердүүлүгүн туура баалап, кемчилдигин жана наркын билип жана аларды жоюуга жана өркүндөтүүгө жөндөмдүү.
ЖИК-5, АК-6, СИЖМК-3,5,6,

КК-17

ОКН-6
Алган билимдин негизинде билим берүү мекемелеринде өз алдынча түрдүү курактагы катышуучуларга кыймыл аракеттерди үйрөтүүгө, окуу, тарбиялоо жана мелдештерди, ден- соолукту чыңдоо көпчүлүк катышкан спорттук иштерди мерчемдөө жана уюштуруу процесстерин жүргүзүүгө, ар бир сабактардын программаларын иштеп чыгууга жөндөмдүү.
КК-1,3,5,6, 17, 18,19,20,21,22
ОКН-7
Спорттун түрлөрүндө балдарды тандоону, багыттоону жүргүзүп, окуу-машыгууларды мерчемдөө документтерин түзүп машыгууларды өткөрүүгө,        адамдын баалуулуктары жана сергек жашоо негиздерин, ак ниеттүү спорттук атаандаштыктын принциптери аркылуу  инсанды калыптандырууга жетишүү.
КК- 10, 11,12,13, 14, 15, 16,
ОКН-8
Кесиптик ишмердүүлүктүн түрүнө карата көйгөйлөрдү аныктап, максаттарды жана милдеттерди белгилеп, изилдөө ыкмаларын жана усулдарын колдонуп натыйжаны талдоо аркылуу илимий адабияттарды жана илимий изилдөө долбоорлорун түзүүнү камсыздоо.
КК- 23,24, 25,26,27
ОКН-9
Дене түзүлүшүнүн жана кызматтарынын көрсөткүчтөрүнбаалоодо педагогикалык жана врачтык көзөмөлдөөнүн ыкмаларын колдонуп, жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзгөртүүгө натыйжалуу каражаттарды жана ыкмаларды колдонууну билүүсүн үйрөтүү.
КК-4,8, 16, 23,24,25,26
ОКН-10
Дене көнүгүүлөрүн аткаруунун  техникасынын пайдалуулугун көзөмөлдөп, аны өркүндөтүүгө ыкмаларды иштеп чыгуу жана колдонуу,  спорттук жаракаттардын алдын алуу жана керек учурларда биринчи медициналык жардам берүүнү билүү.
КК-7,8,9,

532000 — «Дене тарбия » бакалавриат багытында окутуунун максаттары окутуунун күтүлүүчү (ОКН) натыйжаларына дал келүү матрицасы

Окутуунун күтүлүүчү натыйжасы
Максат-1
Максат-2
Максат-3
Максат-4
Максат-5
ОКН-1
+
+
ОКН-2
+
ОКН-3
+
ОКН-4
+
ОКН-5
+
ОКН-6
+
ОКН-7
+
ОКН-8
+
+
ОКН-9
+
ОКН-10
+

Окутуучулардынишкагаздарынынаткарылышы

Окутуучулар ФИО
Окуткан пред саны
Жумушчупрограммасы
Силлаб
ОУК
Тест
Студ  ЖИП
Узакбаев И.С
100%
100%
80%
100%
85%
Разыков  Т.С
100%
100%
20%
100%
0
Жоробеков А.
100%
100%
18%
50%
25%
Нусупбаева Г
100%
80%
17%
85%
49%
Абдиев А.С
100%
70%
12%
80%
35%
Матазимов Н
100%
100%
28%
100%
72%
Мамышов К
100%
96%
10%
100%
51%
Дарыбек у Д.
100%
100%
32%
100%
84%
Амитуулу М
100%
56%
0
0
0
Ажибеков У
100%
100%
50%
100%
82%
Абдурохмонов Х
100%
85%
0
100%
55%

ДТТжМ кафедрасынын тайпалары

Тайпалар Жалпы саны Чет өлкө Тоголок  жетимдер Стипендианттар Спорттун чеберлери
Күндүзгү
ФизК-1-19 30 10 2
ФизК-2-19 32 32
ФизК-3-19 33 33
ФизК-4-19 30 30
ФизК-5-19 38 38
Дт-1-18 19 4 1 1
Дт-2-18 22 15
Дт-17 28 4 1 1
Ачдт-16 17 4
Баары к/о 249 166 6 4
Сырткы
ФизКз-1-19 44 44
ФизКз-2-19 44 44
ФизКз-3-19 43 43
ФизКз-4-19 44 44
ФизКз-5-19 43 43
ФизКз-6-19 42 42
ФизКз-7-19 43 43
ФизКз-8-19 38 38
ДТз-1-18 31 31
ДТз-2-18 30 30
ДТз-3-18 29 29
ДТз-4-18 33 33
ДТз-5-18 32 32
ДТз-6-18 29 29
ДТз-1-17 33
ДТз-2-17 38
АЧДТз-16 44
ДТз-16 38
АЧДТз-15 29 6
Баары с/о 707 531

Тайпалардынкатышуу, жетишүүсү

Окуу жүктөмдөрүн пландаштыруу жана аткарылуусу

2018-2019ж Окуу жүктөмү 17117 саат пландаштырылган. Анын ичинен:
Пландалганы Аткарылганы Аткарылбаганы
Лекция 1538 1538
Практика 10284 10284
Лабораториялык 230 230
Консультация 382 382
Эгзамен 2122 2082
Баары 17117 17077 40
Аткарылбаган 40 с себеби: Студенттердинсынакакелбегендигинде.

Кафедранын китеп фонду

Дене-тарбия  дисциплиналары боюнча окуу китептеринин  камсыздалышы  төмөндөгүдөй.
2012-жылга чейинчыгарылгандар. 87 %
2012- жылданкийинчыгарылгандар 72%

Окуу материалдык техникалык база

К ааналардынаталышы
Каана  №
Аянты

м2 м-н

Аудиториянынжабдылышы
1.
«АЧДжДТУ»  комплекстүү кабинет
216
36
Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар,
2.
Дене тарбия боюнча кабинет
215
36
Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар,
3
Адам анатомиясы, физиологиясы жана спорт медицина каанасы
112 Б
36
Стендтер,таблицалар, блоктор, отургучтар,
3.
Стол тенниси залы
72
4 теннис столу комплектте, банерлер
4.
Гимнастикалык зал
144
Маттар, конь, козел, мостик, перекладина
5.
Спорт манеж
504
Футбол дарбазалары
6.
Чуркоожолдору
240
7.
Баскетбол аянтчасы
288
Щиттер шакекчеси  менен
8.
Волейбол аянтчасы
162
Волейбол торчосуустундарыменен
9.
Футбол аянтчасы
1248
Футбол дарбазалары
10.
Жеңил атлетика чуркооаянтчасы
400
Түрдүүтосколдуктар
11.
Секирүүжайы
18
Кум менентолдурулганчукур
12.
Спорт зал
288
Щиттершакекчесименен, волейбол торчосуустундары
13.
«АЧДжДТУ» кафедрасы
24
Стол,стул,шкафтар,сейф, 2 компьютер
14.
Окутуучуларкаанасы
24
Стол,стул,шкафтар
15.
Душ каанасы
18
Аристон,шкафтар, отургучтар
16.
Чечинүүжай
18
Отургучтаржанакийимилгичтер
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial