«ИОУ» кафедрасынын паспорту

     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК  УНИВЕРСИТЕТИ

         Табийгый педагогикалык факультети

Кафедра «Информатика жана окутуунун усулу»

КАФЕДРАНЫН

ПАСПОРТУ

Кафедра башчысы: ф-м.и.к, доцент  Ж.К.Жээнтаева

 

Ош 2019-2020-окуу жылы

КАФЕДРА

 «Информатика жана окутуунун усулу»

 

Кафедра, негизинен университеттин төмөнкү факультеттерин тейлейт:

 • табигый-педагогикалык;
 • тарых-филология;
 • каржы-экономика;
 • юридика-бажы.

             Кафедранын милдети:  ИОУ кафедрасы 550200.Физика-математикалык билим берүү багытынын «Информатика» профили боюнча, 710300. Колдонмо  информатика жана 510200.Колдонмо математика жана информатика багыттарынын бакалавр академиялык даражалары боюнча бүтүрүүчү кафедра. Кафедра, андан башка университеттин “Табигый билим берүү”, “Педагогика”, “Филологиялык билим берүү”, “Дене тарбия”, “Экономика”, “Юриспруденция” багыттарынын жана “Физика-математикалык билим берүү” багытынын математика менен физика профилдеринин окуу пландарындагы кафедрага тиешелүү сабактары боюнча дагы окуу жүктөмдөрүн аткарат.

Кафедранын максаты:

 1. Физика-математикалык билим берүү багытынын «Информатика» профили боюнча, 710300. Колдонмо информатика жана 510200.Колдонмо математика жана информатика багыттарынын бакалавр академиялык даражалары боюнча коомдун билим берүү, илим, экономика жана социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.
 2. Жогорку тажрыйбалуу кесипкөй адистердин жардамында студенттерге маалыматтык коммуникациялык технологиялар боюнча тереңдетип билим берүү.
 3. Студенттерди маданияттуулукка, патриоттуулукка, гумандуулукка жана толеранттуулукка тарбиялоо негиздерин камсыздоо.

 

Кафедранын маселелери– Традициялык методдорду жана окутуунун жаңы технологияларын комплекстик пайдалануунун негизинде окуу процессин сапаттуу уюштуруу, заманбап методдор менен окутуу каражаттарын жайылтуу, окуу процессинде информациялык технологияларды колдонууга жетишүү:

 • профессионалдык-педагогикалык багыттагы окуу процессин күчөтүү, информатика илиминин манилүүлүгүн жогорулатуу, студенттердин дүйнөнүн заманбап сүрөттөлүш түшүнүгүн кеңейтүү;
 • информатика жана окутуу технологиялары боюнча студенттердин жекече жана аудиториядан сырткаркы иштерин методикалык уюштуруу жана жакшыртуу боюнча көзөмөлдөө;
 • кафедранын орто мектептер, мекеме-ишканалар, өндүрүштөр жана илимий изилдөө борборлору менен болгон байланышын күчөтүү;
 • кесиптик-профилдик, өндүрүштүк практикаларды уюштуруу, көзөмөлдөө;
 • окуу процессинде кафедранын базасын окуу-методикалык жана илимий-методикалык колдонмолор, заманбап компьютерлер, окутуунун техникалык каражаттары, көргөзмө куралдар менен жабдуу;
 • студенттерди илимий-изилдөө иштерге тартуу;
 • илимий жана окуу-усулдук иштердин конкурсуна жана проекттик иштердин программаларына, түрдүү илимий кружокторго студенттерди  катыштыруу.
 • университеттин ичинде, ЖОЖдор арасында жана республикалык олимпиадаларга, конференцияларга студенттерди катыштыруу;
 • бүтүрүүчүлөрдүн идеялык, адеп-ахлактык, уюштуруучулук, маданий-чыгармачылык, этика-эстетикалык сапаттарын өнүктүрүү жана калыпка салуу
 • окуу жана окуу-усулдук иштерди аткарууда, кафедранын профессордук-окутуучулук курамын жаңы муундагы маалыматтык технологияларды колдонуусун камсыз кылуу.
 • стейхолдерлер менен байланышты күчөтүү

Окуу планы, окутуучулардын окуу жүктөмдөрү

               550200.Физика-математикалык билим берүү багытынын «Информатика» профилинин, 710300. Колдонмо  информатика жана 510200.Колдонмо математика жана информатика багыттарынын окуу пландары КРнын ББжИ министрлигинин 2015-жылдын 15-сентябрындагы № 1179/1 буйругу менен бекитилген мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде түзүлгөн.

2019-2020-окуу жылында кафедранын жалпы окуу жүктөмдөрү 14637 саатты түздү: анын ичинен 1859 саат бюджеттик; 12778  саат контракттык негиздеги.

Кафедранын окутуучулары университеттин академиялык тайпаларына төмөндөгү дисциплиналар боюнча иш алып барышат.

             Кафедранын алдына коюлган милдеттерди аткаруу жана окуу процессинин толук кандуу жүргүзүү үчүн кафедранын курамында 15 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 3 илимдин кандидаты, доцент, 1 ага окутуучу-магистр, 1 окутуучу-магистр, 8 окутуучу  жана 2 ОЖК.


 Информатика жана окутуунун усулу кафедрасында 6 окутуучу эмгектенет (6 — штаттык негизде). Алардын ичинен 3 – илимдин кандидаты, доценттер,  1 – ага окутуучу, 1 окутуучу жана 2 окуу жамдачы персоналдар. Сапаттык курамы 50%. Кафедра башчысы ф.-м.и.к., доцент Жээнтаева Жумагул Кенешовна.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial