«ДТТжМ»нын илимий-изилдөө ишмердүүлүгү

 ДЕНЕ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ ЖАНА УСУЛУ


Илимий –изилдөөиштери

1.Кафедраны өнүктүрүүнүн милдеттери жана аларды чечүүнүн жолдору.

Аталган иштердин натыйжалары жогорку деңгээлде болушу үчүн илимий изилдөө иштерин жандандыруу зарыл.
Кафедрада илимий иштерин жолго коюу.
Анын перспективдүү 4 багыты:
1-багыт.Дене тарбиянын окутуунун оптималдуу усулдарын жана көйгөйлөрүн аныктоо
2-багыт. Дене тарбия мугалимдерин даярдоодо компетенттуу адистерди даярдоону жөнгө салуу.

3-багыт.Спорттук машыгуудагы көйгөйлөрдү аныктоо
4–багыт. Ден соолукту чыңдоодогу программалар жана усулдар менен ишке ашыруу.

2.Профессор–окутуучулар жамааты жана сапаттык көрсөткүчү

ПОЖ дунжалпы саны: 14

Штаттык: 11

Ички айкалыштыруу:3

Аты-жөнү.
1.
Илимдинкандидаттары
Узакбаев И.С.-п.и.к., доцент;

Разыков Т.С.-п.и.к., доцент;

Джумаев Р М.-м.и.к.,доцент

2.
Ага окутуучулар
Нусупбаева Г.С., Жоробеков А.О., Абдиев А.С., МатазимовН.К.
3.
Окутуучулар
Мамышов К.Ч., ДарыбекуулуДилафар, Амит уулу Максатбек,. Ажибеков У.Ы., Абдурахманов Х.Н., Гайназарова А.Ш., Мурзакулов Б.М.
5.
Окумуштуу даражалуулардын үлүшү
21,4%

 

 

 

 

3.Табигый-педагогикалык факультетинин «Дене тарбиянын теориясы жана методикасы» кафедрасынын окутуучулары  өздөрүнүн илимий-изилдөө иштерин доктордук жана кандидаттык диссертация түрүндө жүргүзүп жатышат.

Илимийтемалардынжалпы саны боюнчакафедрада6 тема бекитилген.

Доктордук диссертациялар:
1.Узакбаев И.С.доктордукдиссертациясынынтемасы – «Кыргызские народные танцы как средство физического  воспитания учащихся обще образовательной школы».Илимийжетекчиси — п.и.д., профессор Х.Ф. Анаркулов.
2. Разыков Т.С.доктордукдиссертациясынынтемасы – «Аскергечейинкижаштардынденедаярдыгынынпедагогикалыкнегиздери».

Илимийжетекчиси — п.и.д., профессор Х.Ф. Анаркулов.

Кандидаттык диссертациялар:

1.Баймуратов К.К. – Тема: «Жогоркукласстаргабилимберүүжараянындааскергечейинкижанаденедаярдыккаражаттарынынбиримдигинкамсыздоо»

Илимийжетекчисип.и.к. проф. АнаркуловХ.Ф.

2.Каимов К.К.-Тема: «Национальные и подвижные игры как средство развития физических качеств у школьников 9-10 лет».

Илимийжетекчисип.и.к.,доцентУзакбаев И.С.
3. Матазимов Н.К. (аспирант) кандидаттык дисертациясынын темасы – «Спорттук калыстыктын педагогикалык негиздери».

Илимийжетекчиси — п.и.к., доцент  И.С.Узакбаев.
4. Дарыбек уулу Дилафар. (аспирант) кандидаттык дисертациясынын темасы – «Алай кырка тоолорунун Түштүк капталдарындагы дарак-бадал өсүмдүктөрүнүн вегатативдик органдарынын экологиялык шартка жараша анатомиялык өзгөрүшү

(Кыргыз-Атамамлекеттикжаратылышпаркынынмисалында)».

Илимийжетечиси- б.и.д., профессор Т.А.Тажибаев.
Аталган кафедра мүчөлөрүнүнилимийиштерининтемаларыжанаилимийжетекчилериокумуштууларкеңешиндебекитилген.

Кафедранын профессордук-окутуучулар жамааты жалпы кафедралык изилдөө темаларын жана өздөрүнүн илимий багыттары боюнча алардын натыйжаларын окуу-тарбия жараянына киргизүү боюнча системалык түрдө иш алып барып жатышат.

Кафедранын доценти Узакбаев И.С. “Жалпы билим берүү мектептеринде дене тарбия сабагы” деген окуу куралы, “Билимиңди текшер” (Дене тарбиянын назарияты жана усулу боюнча тесттик материалдар) окуу колдонмо, педагогикалык жана мамлекеттик практика боюнча иш кагаздары (күндөлүк)  даярдап, жарыка чыгаруу.

4.Илимий жана окуу-усулдук басылмалар

Кафедранын доценти Узакбаев И.С. “Жалпы билим берүү мектептеринде дене тарбия сабагы” деген окуу куралы, “Билимиңди текшер” (Дене тарбиянын назарияты жана усулу боюнча тесттик материалдар) окуу колдонмо, педагогикалык жана мамлекеттик практика боюнча иш кагаздары (күндөлүк)  даярдап, жарыка чыгаруу.

5.Кафедранын окутуучу жамааты  жылда чет өлкө,  республикалык жана  КӨУнин илимий журналдарында  макалалары жарык көрдү.

Илимий макаланын темасы Басылмасы, журналдын аты, номери, жылы Автордун Ф.А.А.
1. Жеңил атлетика сабагында кыймыл оюндарды пайдалануу усулу Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

УзакбаевИбраимСоветович,

ДуйшеевБазарбайЭшенкулович

2. Дене тарбия сабагында көнүгүүлөрдү, кыймыл-аракеттерди бөлүкчөлөргө бөлүү менен үйрөтүү усулу Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

УзакбаевИбраимСоветович,

МатазимовНурланКаныбаевич

3. Технология личностно ориентированного физического воспитания студентов В ВУЗах. Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

УзакбаевИбраимСоветович
  Научно-исследовательская и методическая деятельность ЕПФ.
4. Обеспечение единства допризывной и физической подготовки старшеклассников в образовательном процессе. Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

БаймуратовКубанычКурманбекович
5. О проблемах подготовки юношей к службе в армии.
6. Аймактын жаратылыш компоненттери жөнүндө түшүнүк К-ӨУнун «НОТ» журналы, 2014- ж

2-чыгарылышы

АмиракуловНуралыМамайович
7. “Кыргыз-Ата” мамлекеттик  жаратылыш паркынын экологиялык чөйрөсүндө, токой өстүрүү шарттарынын мүнөздөмөсү. К-ӨУнун «НОТ» журналы, 2018 жыл 2-чыгарылышы ДарыбекуулуДилафар
8. Педагогическое обоснование принципов и закономерностей построения годичного цикла спортивной тренировки в видах единоборств К-ӨУнун «НОТ» журналы, 2018 жыл 1-чыгарылышы УзакбаевИ.С.

Разыков Т.С.

Матазимов Н.К.

6.Басмадан чыккан окуу куралы

Окуу куралын аталышы
Автору, Ф.А.А.
Предметтин аталышы
Бетинин саны
Мөөнөтүү
1
Мектепте дене тарбия сабактарын пландаштыруу усулу
Узакбаев И.С.
Денетарбия
95
Май, 2018

 

7.Студенттердин санын жана жетишүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш аракеттер.

Кафедрадагы Дене тарбия багытында  окуп жаткан студенттердин санын жана жетишүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн жаны инновациялык технологияларды колдонуу менен сабактарды активдештирүү керек:

-коп тилдүү билим берүү программасы боюнча

-инновациялык усулдардын жардамында

-этнопедагогиканын негизинде

-дебат, дискуссия түрүндө сабактар уюштурулат.

8.Конференцияларга катышуу, уюштуруубагытыбоюнча.
ОшМУда «Ч.Айтматовдун 90 жылдык»- мааркесинеарналганжанаКӨУнүнстуденттердинилимий-практикалыкконференцияларындастуденттерибизтарабынан 5 доклад даярдалган.
Алардынилимийжетекчиси:
ДарыбекуулуДилафар — 3 студент.
НусупбаеваГулсун — 2 студент.
Алардынтемаларыконференциялардынпрограммаларындакөрсөтүлгөн. 

7.Илимий байланыштар жана  кызматташтык

8.Эл аралыкбайланыштар.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial