ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕР

Юридика-бажы факультетинде окуу процессин максаттуу өнүктүрүүнүн негизги багыты окуу-усулдук иштердин жогорку деңгээлде уюштурулушу аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Кадрларды даярдоодо, окуу процессин эффективдүү жүргүзүү, окуу усулдук иштердин сапаттуу жүрүшү үчүн окутуучулар тарабынан окуу программалары, усулдук комплекстер, окуу адабияттары, модулдук план, силлабустук программалар, усулдук каражаттардын жаңы интерактивдүү технологиялык коом талабына ылайык иштеп чыгуулары талкууланып, окуу процессинде колдонулуп жатат.

Усулдук каана
Усулдук иштер окуу процессин жүргүзүүдө негизги ролду түзгөндүктөн усулдук иштерди талапка ылайык аткаруу максатында факультетте окуу-усулдук кеңеш иш алып барат.
ю.и.к., доцент Тольбаев Б.Л. жаш окутуучулар менен усулдук семинар отуу учурунда
Усулдук кеңеште профессордук-окутуучулар жамааты тарабынан иштелип чыккан окуу программалары, окуу-усулдук комплекстери, сабактардын окуу-тематикалык пландарын түзүү, студенттерге сапатттуу билим берүүнүн ыкмаларын иштеп чыгуу, өздүк чыгармачылык темалары, курстук жана дипломдук иштердин темалары, жеке китептердин жазылышы, чыгарылуусу, окуу-усулдук электрондук колдонмолорду талкулоо, лекциялык жана практикалык сабактарды өтүүдө интерактивдик материалдарды колдонуудагы өзгөчөлүктөр, интерактивдик окутуунун технологиясын, жаңы маалыматтык технологияларын иштеп чыгуу менен Университеттик усулдук кеңешке сунуштоо сабакта колдонууга багыт берүү ишмердиктери жүргүзүлүп турат.
Сабак учурунда
Факультетте төмөндөгүдөй усулдук семинарлар өткөрүлдү:
Окуу тайпалык журнал жана өздүк жекече пландарды толтуруунун эрежелеринин укуктук негиздери (сентябрь,баяндамачы:окутуучу Кадермятова Г.К.)
Лекциялык сабак өтүүдө, инновациялык технологияны колдонуу (октябрь, баяндамачы: ю.и.к.,доцент Көкөева А.М.).
AVN системасына электрондук китептерди киргизүүдөгү өзгөчөлүктөр.(ноябрь, баяндамачы: ага окутуучу Хасанова Д.,Саматова Г.)
Семинардык сабактарды өнүктүрүүдө, интерактивдүү усулдардын орду аттуу усулдук баяндама жасоо. (декабрь,баяндамачы:окутуучу Кочкоров К.)
Усулдук семинар учуру