«Окутуучу -  студенттин кѲзҮ менен»

БААЛОО АНКЕТАСЫ

 

ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА

«преподаватель - глазами студентов»

 

Урматтуу студент, сурамжылоого катышып, берилген суроолорго ачык-айкын жооп берүүңүздү суранабыз. Сиздин жоопторуңуз университетте окуу жараянын уюштуруунун сапатын жана окутуунун деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга жана ѳткѳрүүгѳ кѳмѳк болот.

Бул иликтѳѳ анонимдүү, анын жыйынтыктары жалпыланган түрдѳ гана колдонулат.                           Сизден  чындыкты, акыйкат жоопту гана күтѳбүз!

Уважаемые студенты, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на предлагаемые вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам разработать и провести мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня преподавания в университете.

Данное исследование анонимно, и его результаты будут использованы только в обобщенном виде.

 

Суроолор /Вопросы

Жооптор/ Ответы

1

Материалды ачык жана жеткиликтүү берүүсү

 

Ясное и доступное изложение материала

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

2

Баяндап берүүдө логикалык тартипти сакташы

 

Соблюдение логической последовательности в изложении

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5-проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

3

Сабактын мазмунуна кызыгууну жөнгө сала билүүсү

 

Умение стимулировать интерес к содержанию дисциплины

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5-проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

4

Өз сабагынын маңызын жана мазмунун терең билүүсү

 

Владение сущностью своей дисциплины

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

5

Сүйлөө маданияты жана баяндоо темпи

 

Культура речи и темп изложения материала

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5-проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

6

Студенттерге сый – урмат менен мамиле кылуусу

 

Проявление уважительного и доброжелательного отношения к студентам

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

7

Жогорку эрудицияга ээ болуусу

 

Расположение  к себе высокой эрудицией

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5-проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

8

Бааны адилеттүү жана акыйкат коё билиши

 

Объективность и последовательность в выставлении оценок

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

9

Аудиторияны сабакка активдүү катышууга үндөй алуусу

 

Поощрение аудитории к активному участию

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

10

Практикалык ишмердүүлүк менен байланышты уюштура билүүсү, студенттерди кесипке багыттай алуусу

 

Связь с практической деятельностью, умение преподавателя  ориентировать студентов на профессию

 

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

11

Студенттердин системалуу ой жүгүртүүсүн калыптандыра билүүсү ( башка сабактар менен байланыштыра билүүсү)

 

Умение преподавателя формировать системное мышление у студентов (связь с другими дисциплинами)

 

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

12

Окутуучунун пунктуалдуулугу жана убакытты туура пайдалана билүүсү

 

Пунктуальность и эффективное использование времени во время занятий

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

13

Сабакта маалыматтык-усулдук камсыздалыштарды колдонуусу (көргөзмөлүү мультимедиялык презентациялар, усулдук көрсөтмөлөр,  компьютерде аткарылуучу көнүгүүлөрдү/маселелерди пайдалануу)

Качество информационно-методического оснащения дисциплины ( иллюстративные мультимедийные презентаций, методические указания, использование упражнений/задач на компьютере и т.п.)

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

14

Сабактан тышкары учурда да  студент менен иштөөсү (нөөмөтчүлүк, электрондук почта, социалдык түйүндөр ж.б.)

 

Доступность преподавателя во внеурочное время (дежурство, электронная почта, соц.сети и т.п.)

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

15

Студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруусу, текшерилген иштерин өз убагында кайтарып берүүсү

 

Своевременность возвращения проверенных работ студентам

(один ответ/бир жооп)

5 – жогорку денгээлде

5-проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

16

Өзүнүн сырткы келбети жана жүрүм-туруму

 

Умение располагать к себе манерой поведения, внешним видом

(один ответ/бир жооп)

 

5 – жогорку денгээлде

5- проявляется  всегда

4 – жакшы денгээлде

4 – проявляется часто

3 – канааттандырарлык

3 – проявляются на 50%

2 – канааттандырарлык эмес

2 – проявляется редко

1-практически отсутствует

1– практически отсутствует

17

Окутуучу баа койгондугу үчүн акы сурайбы? (жооп – ооба же жок)

 

Требует ли преподаватель услугу за оценку
(ответ – да или нет)


(один ответ/бир жооп)

Ооба

Да

Жок

Нет