ФАКУЛЬТЕТТЕГИ АДИС ЧЫГАРУУЧУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨЧҮ КАФЕДРАЛАР

Тарых жана философия кафедрасы

«Тарых жана философия» кафедрасы философия илимдеринин доктору, профессор О.А.Тогусаковдун жетекчилиги астында «Геосаясий чөлкөмдөгү этностор аралык мамилелердин динамикалык системасынын философиялык талдоосу» деген илимий багытта иш алып барууда.
Ф.и.д., профессор О.А. Тогусаковдун жетекчилиги астында 2011-жылы профессор А.Т. Балтабаева «Геосаясий чөлкөмдөгү этностор аралык мамилелердин динамикалык системасынын философиялык талдоосу» деген темада докторлдук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2013-жылы профессор А.К. Кулназаров «Ааламдашуу шартындагы диний аң-сезимдин трансформациясы» деген темада докторлук диссертациясын коргоду.
Кафедра башчысы Ч.Т.Сатыбалдиева КРнын УИАнын мүчө-корреспонденти, т.и.д.,профессор А.Асанкановдун жетекчилиги менен «Кыргыздардын салттуу килем токуучулук өнөрү XIX к.аягы- XX к. башы» деген темада илимий ишин коргоп, окутуучу Г.А.Охунова АнМУнун профессору,т.и.д. Р.Т.Шамсутдиновдун жетекчилиги менен «Чоң террордун өткөрүлүшү жана анын кесепеттери (Андижан,Жалал-Абад жана Ош аймактарынын мисалында)», т.и.д., проф. А.Асанкановдун жетекчилигинде окутуучу М.М.Ташалиева «Кыргыздардын кийиз жана кийизден жасалган буюмдарынын салттуу ыкмалары», окутуучу Р.Т.Умарова АнМУнун доценти, т.и.к. Н.Кадировдун жетекчилигинде «Фергана өрөөнүндөгү азыркы мезгилдеги миграциялык процесстердин өнүгүү тенденциялары», ошондой эле кафедранын аспиранты О.А.Акжолов «Кыргыздардын салттык аңчылык өнөрү (XIX к. аягы-XX к.башы)» деген темадагы илимий-изилдөө иштери т.и.д.,профессор А.Асанкановдун жетекчилигинде алынып барылууда.
«Тарых жана философия» кафедрасы баштаган студенттик топ КР УИАнын тарых институту менен биргеликте Ош шаарынын байыркы турактарына археологиялык казууларды жүргүзүп, табылгалары кыргыз тарыхын изилдөөгө салым кошуп келүүдө. Археологиялык табылгалардын айрым үлгүлөрү факультеттин «Археология жана этнография» музейинде сакталат. Чыгыш таануу жана африканистика багытында окуп жаткан студенттер “Корей маданий” борборунда өз билимдерин тынымсыз өнүктүрүүсүнүн натыйжасында эл аралык олимпиада жана викториналарда эң алдыңкы, байгелүү орундарды камсыз кылууга жетишишти.

Кыргыз филология кафедрасы

«Кыргыз филология» кафедрасы КРУИАнын «Манас таануу жана улуттук маданияттын көркөм борбору» менен тыгыз байланышып иш жүргүзүп келүү менен кафедрада «Мамлекеттик тилди окутуунун жана жайылтуунун көйгөйлүү маселелери», «Кыргыз адабияты: кечээ,бүгүн жана эртең» деген илимий багыттарда иш алып барышууда. Кафедрада доценттин милдетин аткаруучу Н.Д.Тилекова «Айбанаттар жөнүндөгү жөө жомоктор жана алардын классификациясы» деген илимий ишин КРУИАнын илимий кызматкери, ф.и.к. Г.Орозованын жетекчилигинде, кафедранын доценти, ф.и.к. Ж.К.Туралиев ф.и.д., профессор А.Эркебаевдин жетекчилиги менен «Кыргыз журналистикасынын демократия шартындагы системасы» деген темадагы докторлук ишин алып барууда. Кафедранын окутуучусу, доценттин милдетин аткаруучу Б.Т.Исмаилова КРУИАнын илимий кызматкери,ф.и.к. А.К.Кадырманбетованын жетекчилигинде «К.Бобулов-адабият таануучу жана сынчы», ф.и.д. профессор К.Зулпукаровдун жетекчилиги менен «Тексттеги кайталоо конфигурациялары» аттуу илимий теманы кафедранын улук окутуучусу С.К.Эшманова, кафедранын улук окутуучусу С.К.Жусуева ф.и.д., профессор А.А.Акматалиевдин жетекчилигинде «Кыргыз адабиятындагы очерк жанрынын калыптанышы жана өнүгүшү» деген темаларда илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүп, коргоонун алдында турат.
Мындан сырткары кафедра ОшМУ, ЖАМУ, БатМУ, ЫМУ жана башка окуу жайлары менен илимий карым-катнашта иш жүргүзүп келүүдө.
Кафедрада «Мамлекеттик тилди өнүктүрүү» борбору, «Манас таануу» борбору, «Айтматов таануу» клубу студенттер менен биргеликте илимий- таанытуучулук иштерин аткарат.

Орус филология кафедрасы

Кафедра “Когнитивдик психология - окутуунун сапатын жакшыртуу башаты”деген илимий багытында иш алып барууда. Орус филология кафедрасынын башчысы,п.и.к.,доцент Ш.А.Адинаев академик А.И. Бродныйдын жетекчилиги астында «Научные (когнитивные, психолингвистические и психологические) основы обучения русскому языку в кыргызской школе.» аттуу темада докторлук диссертациясынын үстүндө иштөөдө. Улук окутуучу Р.В. Алиева ф.и.д.,профессор А.С.Кацевдин жетекчилигинде «Кыргызские трансляции произведений И.С.Тургенева» темасынын үстүндө илимий изилдөө иштерин аяктап, кандидаттык диссертациясын коргоо алдында турат.Кафедранын улук окутуучусу Е.И.Рузиева ф.и.д.,профессор М.И.Лазаридинин жетекчилигинде «Выражение эмоций в разносистемных языках (на примере узбекского, кыргызского, русского языков)» аттуу темадагы илимий -изилдөө иштерин активдүү алып барууда. Окутуучу Т.С. Кокоева ф.и.к., доцент Г.А.Мадмарованын жетекчилиги менен «Особенности транслатации кыргызской лексики с национально- культурным содержанием на русский язык (по романом Т.Касымбекова «Сломанный меч», «Возрождение»)” деген темаларда илимий иштерин жүргүзүүдө. Кафедрада эмгектенип жаткан илимдин кандидаттары жана изденүүчүлөр аталган багытта тыгыз байланышта үзүрлүү эмгектенип келишүүдө.

Англис филологиясы кафедрасы

Кафедра башчысы ф.и.к.К.К. Белекова 2013 -окуу жылында «Тилдин ааламдашуу шартындагы онтологиясы» аттуу кандидаттык диссертациясын Бишкек шаарында ийгиликтүү коргоду. Окутуучу Д.С. Саидрахимова «Бөтөн тилдердеги тактоочтордун жалпы лингвистикалык түзүлүшү» деген темадагы кандидаттык диссертациясын Москва шаарында коргоп, филология илимдеринин кандидаты наамына ээ болду. Андан сырткары кафедранын ага окутуучусу А.А. Джураев КМШнын бир топ өлкөлөрүндө эл аралык конференцияларга катышып келди. Немец тилинин окутуучулары А. Кайкыбашева , Ч.Шариповар Берлин шаарында өткөн конференцияга катышып келип, жаӊы маалыматтарды факультеттин усулдук семинарларында жайылтышты. Кафедранын ага окутуучусу М.К. Эгамбердиева көптөгөн гранттардын жеӊүүчүсү. Азыркы учурда кафедранын окутуучусу Кайкыбашева Айзада “Англис жана немец тилдериндеги салыштырма синтагматикалык даражалары” аттуу илимий ишин коргоо алдында турат. Андан сырткары улук окутуучу Р.А. Абакулов , Г.А.Ташбаевалар магистратурада окуп жатышат. Ошондой эле төмөндөгү окутуучулар А.Б. Джалиев, Р.А.Абакуловдор 2012-окуу жылында АКШнын Коллорадо штатында атайын конференцияга катышып келишти.
Студенттердин илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүдө “Англис ресурстук” борбору илимий борборго айлана алды.