ТАРЫХЫ ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШҮ

Тарых-филология факультети өз ишмердүүлүгүн КРнын конституциясына, «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына, «ЖОЖдор жөнүндө» жоболоруна ылайык жүргүзөт жана Кыргыз-Өзбек университетинин уставы 1997- жылдын 21-апрелинде бекитилген, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинде катталган ( буйрук № 152-1 28.04.97. каттоо №23-т.) 1998-жылы Кыргыз-Өзбек университетинде мектептер үчүн мугалимдерди даярдоо максатында Өзбек педагогика факультети ачылган (Буйрук №22-0. 05.02.98.)
Билим берүүнү андан ары өркүндөтүү максатында 1999-жылы (Буйрук №72-Д 4.09.99-ж.) Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Гуманитардык-педагогикалык факультети түзүлгөн. Ал эми 2002-жылы (буйрук №57-Д 09.09.02-ж.) ал факультет тарых-филология факультети болуп өзгөрүлүп, ага тарых жана философия, кыргыз филология, орус филология, англис филология кафедралары киргизилген.
Факультеттин түптөлүшүндө жана өнүгүп-өсүшүндө алгачкы декандар: профессор А.Х. Худайбердиев жана А.А.Анарбаевдин эмгеги зор. Андан кийин факультеттин деканы кызматында доценттер Ш.А.Ташходжаев, Р.У.Алиева жана С.М.Мирзакуловдор эмгектенишкен.
Бүгүнкү күндө тарых – филология факультетин философия илимдеринин доктору, профессор А.Т.Балтабаева жетектейт.

ТАРЫХ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИННИН ДЕКАНЫ
Биздин факультеттин негизги идеологиясы – «ТФФ - биринчи». Сапаттуу билим алууга бардык шарттарды түзүп берүү, ар бир окутуучунун жана студенттин потенциалын ачуу – биздин биринчилигибиздин негизин түзөт. Биз студенттердин кызыкчылыгы үчүн иштегенди, алар менен сыймыктанганды билебиз. ТФФнын студенти, жөн гана студент эмес, чоң ынтымактуу коллективдин мүчөсү.
Факультеттин максаты:
Жогорку квалификациялуу тарых, кыргыз тили жана адабияты, англис тили, орус тили жана адабияты адистигиндеги мугалимдерди мамлекеттик билим берүү стандартына ылайыктуу жана КРнын 25-августагы 1993-жылы №395 стандартындагы жогорку билим берүү базасынын багытында даярдоо.
Факультеттин милдеттери:
Жаңы технологияларды колдонуунун негизинде окуу процессин интенсивдештирүү, уюштуруучулук реформаларды өткөрүү, жаңы усулдарды жана окутууларды киргизүү, тарыхтын жетишкендиктери, окуу процессинде жалпы тилди таанытуу:
- окуу процессинде интелектуалдык багытты күчөтүү, гуманитардык илимдердин манилүүлүгүн жогорулатуу, окуп-үйрөнүү аспектисинде дүйнөтаанымды кеңейтүү;
- студенттердин өз алдынча жана аудиториялык иштеринин аткарылышынын жаңыча методдорун, тапшырмалардын рационалдуу формасын дайыма жаңылоо жана иштеп чыгуу, аларды системалуу пландаштыруу, жетектөөнү жана уюштурууну контролдоо;
- окутуунун илим жана мектеп менен болгон тыгыз байланышын күчөтүү;
- окуу процессин илимий жана окуу-лабораториялык жабдыктар, компьютердик окуу каражаттары, көрсөтмө куралдар, заманбап техникалык каражаттар менен камсыздоо жана бекемдөө;
- студенттерди илимий-прктикалык семинарларга, тренингдерге, конференцияларга катышууга тартуу;
- республикалык деңгээлдеги гуманитардык адистер үчүн окутуунун жеке түзүмүн иштетүү жана уюштурууда студенттик потенциалды тартуу;
- ар кандай кружокторго катышуусун, долбоорлорду жана жаштар саясатын, илимий иштер боюнча программаларды иштеп чыгууларын, түрдүү масштабдагы олимпиадаларга катышууларын арттыруу;
- бүтүрүүчүлөрдүн идея-нравалык, маданий-чыгармачылык, көркөм-эстетикалык жана гумандуулук сапаттарын калыптандыруу.
ФАКУЛЬТЕТТИН ЖАМААТЫ
АЛГАЧКЫ ФАКУЛЬТЕТ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОРБОРУНУН АЧЫЛЫШЫ
АЛГАЧКЫ СТУДЕНТТЕР ЛЕКЦИЯ УЧУРУНДА
АЛГАЧКЫ ПРАКТИКА
АЛГАЧКЫ ИШ-ЧАРАЛАР

Азыркы учурда факультетте 44 профессор-окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен: 2 илимдин доктору, профессор, 9 илимдин кандидаты жана доценти, 3 доценттин милдетин аткаруучу, 21 ага окутуучу жана 5 окутуучу. Алардын ишмердүүлүгү 4 кафедрада ишке ашырылат:

ФАКУЛЬТЕТТИН ФУНКЦИОНАЛЬДЫК ТҮЗҮЛҮШҮ: