Кыргыз – Өзбек университетинин илим бөлүмү

Диссертациялык кеңеш. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациалык комиссиясынын № 255 25.12.2002 ж. чечими менен университетте диссертациалык кеңеш ачылган. Бул кеңеш 3 адистик: 05.14.08 - «Адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөр», 05.02.18 – «Механизмдердин жана машиналардын назарияты», 05.05.06 –«Тоо машиналары» адистиктери боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн изденүүчүлөрдүн диссертацияларын коргоого кабыл алат. Бүгүнкү күнгө чейин ондон ашуун диссертациялар аталган кеңеште ийгиликтүү корголгон жана Жогорку аттестациалык комиссия тарабынан бекитилген.
Илимий - техникалык (методикалык) кеңеш. 1996-жылдан баштап университетте илимий-техникалык жана илимий-методикалык кеңеш иштей баштаган. Бул кеңеш илимдин докторлорунан жана профессорлордон, илимдин кандидаттарынан жана доценттерден турган курамдан түзүлгөн. Кеңештин негизги максаты табигый-техникалык жана социалдык-гуманитардык илимдер багытында аткарылып жаткан диссертацияларды, мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып жаткан илимий долбоорлордун жыйынтыктарын талкулоо, көрсөтмө жана сунуштарды берүү болуп эсептелинет.
Негизги илимий-изилдөөлөрдүн багыттары.
Илимий-изилдөө иштеринин координациалык программаларынын темалары жана негизги багыттары кафедраларда жана илимий борборлордо калыптанып, университеттин окумуштуулар кеңешинде 5 жылдык мөөнөткө бекитилет:
«Табигый таш» илим изилдөө борборунда бүгүнкү күнгө чейин 10дон ашуун ташты массивден казып алуучу жана аны иштетүүчү техникалык каражаттардын жаңы конструкциялары иштелип чыгылды, жаратылды жана сыноолордон ийгиликтүү өтүп өндүрүштө колдонууга сунушталды. Бул иштердин негизинде КР ондогон патенттери алынган, 7 кандидаттык жана 2 докторлук диссертациялар корголгон.
«Альтерэнерго» илим-изилдөө борборунда 10дон ашуун адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөрдүн жаңы конструкциялары иштелип чыгылган жана жаратылган. Бул түзүлүштөрдүн аригиналдуулугу КР ойлоп табу үчүн алынган көптөгөн патенттери менен тастыкталган, илимий иштердин жыйынтыгынын негизинде 7 кандидаттык жана 1 докторлук диссертациялар корголгон.
«Формалуу кийим» илим изилдөө борборунда кездеме жана бут кийим өндүрүшүндөгү проблемаларды чечүү, бул багытта жаңы техниканы жана технологияны иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүп келүүдө Иштелип чыгылган оригиналдуу конструкциялар КР ойлоп табу үчүн алынган патенттери менен тастыкталган, илимий иштердин жыйынтыгынын негизинде 4 кандидаттык диссертациялар корголгон.
«Инновациалык экономика» илим изилдөө борборунда ийгиликтүү иштердин жыйынтыгынын негизинде көптөгөн монографиялар жарык көргөн, 10дон ашун кандидаттык жана 2 докторлук диссертациялар корголгон. Бул борбордо жыл сайын мамлекеттик бюджет тарабынан 500-600 миң сомго каржылануучу илимий долбоорлор аткарылып келүүдө.
«Педагогика» илим-изилдөө борборундагы кызматкерлердин талыкпаган эмгектенүүлөрүнүн натыйжасында көптөгөн монографиялар жарык көргөн, окутуунун жаңы инновациялык усулдары иштелип чыккан, 6 кандидаттык диссертациялар корголгон. Бул борбордо да жыл сайын мамлекеттик бюджет тарабынан 500-600 миң сомго каржылануучу илимий долбоорлор аткарылып келүүдө.
«Медицина катастроф» илим-изилдөө борборунда негизинен жаратылган аппараттарды клиникалык сыноолор өткөрүү жүргүзүлөт, өзгөчө кырдаалдар учурунда жапа чеккен жарандарга көрсөтүлүүчү биринчи медициналык жардамдардын жаңы усулдары иштелип чыгууда. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында көптөгөн кандидаттык диссертациялар корголгон, ал эми жаратылган аппараттардын оригиналдуулугу Кыргыз Республикасынын ойлоп табуу үчүн алынган патенттери менен тастыкталган.

blog_1 blog_1 blog_1 blog_1

ДИССЕРТАЦИАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ - ТЕХНИКАЛЫК (МЕТОДИКАЛЫК) КЕҢЕШ

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациалык комиссиясынын 2002-жылдын 25-декабрындагы № 255 чечими менен университетте Диссертациалык кеңеш ачылган. Диссертациялык кеңеш 05.02.18 – «Механизмдердин жана машиналардын назарияты», 05.05.06 – «Тоо машиналары» жана 05.14.08 - «Адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөр» адистиктери боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн изденүүчүлөрдүн диссертацияларын коргоого кабыл алат. Бүгүнкү күнгө чейин ондогон диссертациялар аталган кеңеште ийгиликтүү корголгон жана Жогорку аттестациалык комиссия тарабынан бекитилген.

1996-жылдан баштап университетте илимий-техникалык жана илимий-методикалык кеңеш иштей баштаган. Бул кеңеш илимдин докторлорунан жана профессорлордон, илимдин кандидаттарынан жана доценттерден турган курамдан түзүлгөн. Кеңештин негизги максаты табигый-техникалык жана социалдык-гуманитардык илимдер багытында аткарылып жаткан диссертацияларды, мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып жаткан илимий долбоорлордун жыйынтыктарын талкулоо, көрсөтмө жана сунуштарды берүү болуп эсептелинет.