Диссертациялык жана илимий-техникалык(методикалык) кенеш

blog_1 blog_1 blog_1 blog_1

ДИССЕРТАЦИАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ - ТЕХНИКАЛЫК (МЕТОДИКАЛЫК) КЕҢЕШ

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациалык комиссиясынын 2002-жылдын 25-декабрындагы № 255 чечими менен университетте Диссертациалык кеңеш ачылган. Диссертациялык кеңеш 05.02.18 – «Механизмдердин жана машиналардын назарияты», 05.05.06 – «Тоо машиналары» жана 05.14.08 - «Адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөр» адистиктери боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн изденүүчүлөрдүн диссертацияларын коргоого кабыл алат. Бүгүнкү күнгө чейин ондогон диссертациялар аталган кеңеште ийгиликтүү корголгон жана Жогорку аттестациалык комиссия тарабынан бекитилген.

1996-жылдан баштап университетте илимий-техникалык жана илимий-методикалык кеңеш иштей баштаган. Бул кеңеш илимдин докторлорунан жана профессорлордон, илимдин кандидаттарынан жана доценттерден турган курамдан түзүлгөн. Кеңештин негизги максаты табигый-техникалык жана социалдык-гуманитардык илимдер багытында аткарылып жаткан диссертацияларды, мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып жаткан илимий долбоорлордун жыйынтыктарын талкулоо, көрсөтмө жана сунуштарды берүү болуп эсептелинет.