Диссертациялык жана илимий-техникалык(методикалык) кенеш

              «Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналынын                                                                   ишмердүүлүгү.

«Илим. Билим. Техника» Эл-аралык илимий журналы. 1999-жылдан баштап «Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналы жарыкка чыга баштаган. Бул журналда Республикабыздын жана КМШ мамлекеттеринин окумуштууларынын илимий иштеринин жыйынтыктары жылына 4 жолу жарыкка чыгарылат. Бүгүнкү күнгө чейин аталган журналдын жалпы саны 60тан ашуун номери жарыкка чыгарылган. Бул журналда Республикабыздын жана КМШ мамлекеттеринин окумуштууларынын илимий иштеринин жыйынтыктары жылына 4 жолу жарыкка чыгарылат.
2015-жылы КР ЖАКтын жаңы жоболоруна ылайык, «ИБТ» журналынын статусун көтөрүү боюнча 22 документ даярдалып жөнөтүлдү, журналдын официалдуу сайты ачылып журнал боюнча толук маалыматтар жайгаштырылды жана «Кыргыз Почтасы» мамлекеттик ишканасынан жазылма индекс алынды.
2015-жылдын 14-мартында Илимий электрондук библиотека (РИНЦ) менен келишим (№ 717-11/2015) түзүлдү, илимдин баардык багыттары боюнча 20 балл менен диссертациялардын илимий жыйынтыктарын басып чыгаруу укугу алынды. Ошондой эле 2016-жылдын 17-октябрь Окумуштуулар кеңешинин отурумунун №2-протоколунун негизинде КӨУнун аспиранттарына жана редакция менен тыгыз чыгармачылык байланышта болгон редакциялык кеңештин мүчөлөрүнө авторлошсуз жылына бир макаласын бекер басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү берилди.
2017-жылы университетибиздин окумуштууларынын Web Of Science системасына кирүүгө мүмкүнчүлүк алуунун үстүнөн иштер жүргүзүлдү жана бул жумуш толугу менен аткарылды.

              Ойлоп табуучулук ишмердүүлүгү.

Университетте ойлоп табуучулук ишмердүүлүгү жогорку деңгээлде жүргүзүлөт. Атайын илимий-патенттик зал жана китепкана түзүлгөн, Кыргызпатент менен тыгыз байланышта иш алып барылат. Буга мисал 2011-жылы университеттин базасында Кыргызпатенттин филиалы: «Жаңы технологиялар жана инновациялар борбору» ачылган. Ойлоп табуулар боюнча көптөгөн патенттер жана автордук күбөлүктөр алынган.Негизинен бул багыттагы ишмердүүлүктө «Алтерэнерго», «Табигый таш», «Формалуу кийим» илим изилдөө борборлорунун кызматкерлери жигердүү эмгектенишүүдө.

blog_1
                     Илимий-патенттик зал. 2001-жылы университетте илимий патентик зал ачылган. Бул залда көптөгөн                                       диссертациялар жана авторефераттар, монографиялар, илимий журналдар бар. Залдын фондунун көрсөткүчтөрү                                                                                                             1-таблицада чагылдырылган.
blog_1
blog_1

«ИЛИМ. БИЛИМ. ТЕХНИКА» ЭЛ-АРАЛЫК ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ

1999-жылдан баштап «Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналы жарыкка чыга баштаган. Бул журналда Республикабыздын жана КМШ мамлекеттеринин окумуштууларынын илимий иштеринин жыйынтыктары жылына 4 жолу жарыкка чыгарылат. Бүгүнкү күнгө чейин аталган журналдын жалпы 50 – саны жарыкка жыгарылган.