ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

Учурда факультетте «Инновациялык экономика» илим изилдөө борбору иш алып барат. Борбордо экономиканын ар кандай багыттарындагы илимий дол-боорлор менен изилдөө иштери боюнча 2 докторант, 4 аспирант, 5 изилдөөчү иш жүргүзүүдө.
Факультет уюшулгандан тартып 1 доктордук, 10дон ашуун кандидаттык диссертация жакталып, Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялоо комиссиясынын чечими менен бекитилген.