ОКУУ-МАТЕРИАЛДЫК БАЗАСЫ

Каржы–экономика факультетинде учурда 900дөн ашуун студенттер билим алышат.
Каржы–экономика факультетинде учурда 368дөн ашуун студенттер  билим алышат.
КРнын билим жана илим министрлигинин 2011-жылдын15-сентябрындагы №636/1 буйругуна ылайык биздин университете II баскычтуу жогорку кесиптик билимдүү адистерди даярдоого өткөндүгүнө байланыштуу 5 багыттан турган төмөнкү бакалаврларды даярдайт. Окуунун түрү күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнөн туруп,  4-5 жылдык мөөнөт менен кабыл алат.
1. 580100 «Экономика» багытында («Каржы жана насыя», «Бух.эсеп жана аудит» профилдери боюнча бакалавр)
2. 580200 «Менеджмент» багытында («Менеджмент» профили боюнча бакалавр)
3. 540200 «Социалдык иш» багытында («Социалдык иш» профили боюнча бакалавр) 
4. 580900 «Государственное и муниципальное управление»
5. 580500 «Бизнес-информатика»
Каржы-экономика факультетинин
I.  580100 «Экономика»  багытында даярдалуучу бакалаврлар
I.1. Профили «Каржы жана насыя» Окуу мөөнөтү 4-5 жыл.
Бүтүрүүчүлөргө «Экономика
бакалавры» даражасы
ыйгарылат. Бул багытты аяктагандар: мамлекеттик жана муниципиалдык каржы
жаатында, банк жана камсыздоо иштери, акча мамилелери, каржы менеджменти,
баалуу кагаздар базары, салык жана салыкка тартуу маселелери боюнча
фундаменталдык жана атайын тереңдетилген даярдыкка ээ болушат.
I.2.  Профили  «Бухгалтердик
эсеп, талдоо жана аудит». Окуу мөөнөтү 4-5 жыл. Квалификациясы «Экономика
бакалавры». Кесип ээлери
менчиктин баардык укуктук формасындагы ишканаларда, мекеме-уюмдарда,
мамлекеттик, бюджеттик жана бюджеттен сырткаркы тармактарда иштей алышат. Бул
багыттагы бакалаврлар төмөнкү ишмердүүлктүн түрлөрүн ишке ашырышат:

уюштуруу–башкаруучулук, эсептөө–иликтөө, аудитордук-текшерүү, ишканалардагы каржы–иликтөө, көзөмөлдөө иштери, ж.б.
II  580200 «Менеджмент» багыты.
II.1. Профили «Менеджмент». 
Окуу мөөнөтү 4-5 жыл. Квалификациясы бакалавр–менеджер.
Келечекте менеджерлер ишкана-ассоциалардын баардык түрүндө: тышкы рынокко
чыгууда, уюштуруу иштеринде жана ишканаларды башкарууда негизги адис катары
даярдалат. Бул багыттагы бүтүрүүчүлөр дүйнөлүк жана улуттук өндүрүштүн абалын
мүнөздөөчү экономикалык, социалдык,  уюштуруучулук көрсөткүчтөрдү,
талдоонун өзгөчөлүктөрүн, экономикалык кырдаалдарды моделдештирүүнү, чечимдерди
иштеп чыгууну жана кабыл алууну, менеджмент тутумун жолго коюуну жана
көзөмөлдөөнү, жамаатты башкарууну, өндүрүштү өнүктүрүүнүн стратегиялык
көйгөйлөрүн жана өндүрүштүн түзүлүшүн, ишмердүүлүктүн стратегиялык башкаруу
тутумундагы долбоорлоону окуп үйрөнүшөт.    
III. 540200 «Социалдык иш» багыты.
III. 1. Профили «Социалдык иш». Окуу мөөнөтү 4-5 жыл. Бүтүрүүчүлөргө «Социалдык иш бакалавры» даражасы ыйгарылат. Социалдык иш
бакалаврынын кесиптик ишмердүүлүгү кыйналган турмуштук шарттарга кабылган адамдарга,
тайпаларга жардам жана өз ара жардам көрсөтүүнү  уюштурууга, социалдык
колдоого муктаж болгон үй-бүлөлөргө көмөктөшүү, психологиялык жабыр
тарткандарды кайрадан калыбына келтирүүгө багытталган. Бакалавр өзүнүн
ишмердүүлүгүн шаар жана район акимчиликтеринде, кризис борборлорунда,
кайрымдуулук жана мээримдүүлүк фонддордо, балдар үйүндө, калкты социалдык
жактан коргоо мекемелеринде, саламаттыкты сактоо, укук коргоо органдарында,
билим берүү тутумунда жана аскер бөлүктөрүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат.