blog_1

АСПИРАНТУРА

1996–жылы университетте аспирантура ачылган. Аспиранттардын илимий иштерине илимдин докторлору – профессорлор жетекчилик кылышууда. Алардын илимий иштерди натыйжалуу алып барышы үчүн бардык жакшы шарттар түзүлгөн, материалдык жактан жардам көрсөтүүчү Жоболор иштелип чыгып, университеттин 2014-ж. 25-мартындагы (№9 протокол) Окумуштуулар кеңешинде бекитилген. Бүгүнкү күндө аспирантурага төмөндөгү 29 адистик боюнча тапшырууга чоң мүмкүнчүлүктөр жаратылаган.

Физика-математикалык илимдер:
 • 01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер;
 • 01.01.04 – геометрия жана топология;
 • 01.02.06 – машинадардын, приборлордун жана аппараттардын динамикасы жана бышыктыгы;
Химия жана биологиялык илимдер:
 • 02.00.01 – органикалык эмес химия;
 • 02.00.03 – органикалык химия;
 • 03.00.16 – экология.
Техникалык илимдер:
 • 05.02.18 – машиналардын жана механизмдердин теориясы;
 • 05.05.06 – тоо машиналары;
 • 05.13.16 – илимий изилдөөлөрдө математикалык усулдарды жана моделдештирүүнү, эсептөө техникаларын колдонуу (илимдин тармактары боюнча);
 • 05.13.18 – комплекстүү программалар жана сандык усулдар, математикалык моделдештирүү;
 • 05.14.08 – адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөр.
Тарых жана философия илимдери:
 • 07.00.02 –Кыргызстан тарыхы;
 • 09.00.01 – таанып билүүнүн теориясы жана онтология;
 • 09.00.03 – философиянын тарыхы;
 • 09.00.11 – социалдык философия.
Экономикалык илимдер:
 • 08.00.05 – экономика жана эл чарбачылыгын башкаруу;
 • 08.00.10 – каржы, насыя жана акча;
 • 08.00.12 – бухгалтердик эсеп жана статистика;
 • 08.00.13 – экономика-математикалык усулдар.
Филологиялык илимдер:
 • 10.01.00 – адабият таануу;
 • 10.01.01 – кыргыз адабияты;
 • 10.01.03 – заманбап улуттук адабият;
 • 10.02.01 – кыргыз тили;
 • 10.02.06 – тюрк тилдери;
 • 10.02.19 – тилдин теориясы (жалпы тил таануу, социолингвистика, психолингвистика);
 • 10.02.20 – тарыхый-салыштырмалуу, тарыхый, типологиялык жана салыштырмалуу тил таануу;.
География илими:
 • 11.00.11 – геоэкология (жаратылышты коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу).
Педагогикалык илимдер:
 • 13.00.11 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы;
 • 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу (билимдин тармактары жана деңгели боюнча).