Кыргыз – Өзбек университетинин аспирантура бөлүмү

1996–жылы университетте Кыргыз – Өзбек университетинин аспирантура бөлүмү 1997-жылы 7 адистик боюнча ачылган. Аспирантурага тапшыруу боюнча 29 адистикке 2017-жылдын 31-июлундагы КРнын ББжИМнин №1030/1 буйругунун негизинде кайрадан уруксат алынды. Бүгүнкү күндө аспирантурада 22 аспирант илимий иштеринин диссертацияларынын үстүндө эмгектенишүүдө, анын ичинен 2 күндүзгү жана 20 сырткы бөлүмдө, 40дан ашуун изденүүчүлөр кандидаттык диссертацияларынын үстүндү иштеп жатышат. Аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн кандидаттык диссертацияларына 1 КР УИА академиги, 1 КР УИА корреспондент-мүчөсү, 4 КР Инженердик академиясынын академиги жана 2 корреспондент - мүчөсү, 8 илимдин доктору жана профессорлор, 60тан ашык илимдин кандидаттары жана доценттер илимий жетекчилик кылышууда. Илим изилдөө иштерине өзүн окууда жана чыгармачылыкта жакшы көрсөткөн, ийримдерде алактенген жана дипломдук ишин илимий темада аткарып жаткан жогорку курстун студенттери тартылган. Аспиранттар жетекчилери менен биргеликте диссертациялык жумуштарынын үстүнөн кылдаттык менен иштеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Жогорку аттестациялык комиссиясы койгон талаптары боюнча тапшырмаларды аткарышып, макалаларды жарыкка чыгарышып, конференция семинарларга катышышып, илим жолунда талыкпастан эмгектенип келе жатышат. Илим жана аспирантура бөлүмү ай сайын аспиранттарга семинарларды, тегерек столдорду уюштуруп, жогорку деңгээлде өткөрүп келет.
Бүгүнкү күндөгү аспирантура бөлүмүндөгү адистиктер:
Физика-математикалык илимдер – 3 адистикте;
Химиялык илимдер – 3 адистикте;
Техникалык илимдер – 5 адистикте;
Тарыхый илимдер – 1 адистикте;
Экономикалык илимдер – 4 адистикте;
Философиялык илимдер – 3 адистикте;
                                                                                            Филологиялык илимдер – 6 адистикте;
                                                                                            Географиялык илимдер – 1 адистикте;
                                                                                            Педагогикалык илимдер – 2 адистикте.

           2005-2018-жылдар аралыгында окуган аспиранттардын сандык көрсөткүчтөрү

blog_1

           1996-2018 – жылдар аралыгында аспирант-изденүүчүлөрдүн кандидаттык жана                                                  докторлук даражага ээ болушу сандык көрсөткүч менен.

blog_1
blog_1

АСПИРАНТУРА

1996–жылы университетте аспирантура ачылган. Аспиранттардын илимий иштерине илимдин докторлору – профессорлор жетекчилик кылышууда. Алардын илимий иштерди натыйжалуу алып барышы үчүн бардык жакшы шарттар түзүлгөн, материалдык жактан жардам көрсөтүүчү Жоболор иштелип чыгып, университеттин 2014-ж. 25-мартындагы (№9 протокол) Окумуштуулар кеңешинде бекитилген. Бүгүнкү күндө аспирантурага төмөндөгү 29 адистик боюнча тапшырууга чоң мүмкүнчүлүктөр жаратылаган.

Физика-математикалык илимдер:
 • 01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер;
 • 01.01.04 – геометрия жана топология;
 • 01.02.06 – машинадардын, приборлордун жана аппараттардын динамикасы жана бышыктыгы;
Химия жана биологиялык илимдер:
 • 02.00.01 – органикалык эмес химия;
 • 02.00.03 – органикалык химия;
 • 03.00.16 – экология.
Техникалык илимдер:
 • 05.02.18 – машиналардын жана механизмдердин теориясы;
 • 05.05.06 – тоо машиналары;
 • 05.13.16 – илимий изилдөөлөрдө математикалык усулдарды жана моделдештирүүнү, эсептөө техникаларын колдонуу (илимдин тармактары боюнча);
 • 05.13.18 – комплекстүү программалар жана сандык усулдар, математикалык моделдештирүү;
 • 05.14.08 – адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштөөчү энегетикалык түзүлүштөр.
Тарых жана философия илимдери:
 • 07.00.02 –Кыргызстан тарыхы;
 • 09.00.01 – таанып билүүнүн теориясы жана онтология;
 • 09.00.03 – философиянын тарыхы;
 • 09.00.11 – социалдык философия.
Экономикалык илимдер:
 • 08.00.05 – экономика жана эл чарбачылыгын башкаруу;
 • 08.00.10 – каржы, насыя жана акча;
 • 08.00.12 – бухгалтердик эсеп жана статистика;
 • 08.00.13 – экономика-математикалык усулдар.
Филологиялык илимдер:
 • 10.01.00 – адабият таануу;
 • 10.01.01 – кыргыз адабияты;
 • 10.01.03 – заманбап улуттук адабият;
 • 10.02.01 – кыргыз тили;
 • 10.02.06 – тюрк тилдери;
 • 10.02.19 – тилдин теориясы (жалпы тил таануу, социолингвистика, психолингвистика);
 • 10.02.20 – тарыхый-салыштырмалуу, тарыхый, типологиялык жана салыштырмалуу тил таануу;.
География илими:
 • 11.00.11 – геоэкология (жаратылышты коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу).
Педагогикалык илимдер:
 • 13.00.11 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы;
 • 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу (билимдин тармактары жана деңгели боюнча).

© 2015, Honeymoon - романтический HTML шаблон сайта | html6.com.ru