1. Коомдун  өткөндөгүсү, азыркы учуру жана келечектеги өнүгүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илимдин аталышы:

Наука о прошлом, настоящем, закономерностях и перспективах развития общества в будущем:

а) Тарых/ История;

 б) Генеология;   

в) Ихтиология; 

 г) Теология;

 

2. Адамдын сөөгүнүн  калдыктарынан,  анын келип чыгышын изилдөөчү                                   илим:

Наука, изучающая происхождение человека по костным останкам:

а) антропология;

б) геология;

в) археология;

г) геральдика;

 

3.  Тектин келип чыгышын жана адамдардын туугандык байланыштарын, уруусун, аты жөнүн изилдөөчү илимдин аталышы:

Наука, изучающая происхождение и родственные связи людей, родов, фамилий, поколений называется:

а) генеалогия; 

б) геральдика; 

 в) нумизматика;

 г) этнография;

 

4.    Нумизматика илими эмнени изилдейт?

а) өлкөнүн, шаарлардын, жеке инсандардын гербдерин;

б) жазуу эстеликтерин жана жазуу булактарын;

в) элдин турмуш тиричилигин жана маданиятын;

г) акча системасынын тарыхын жана эволюциясын, тыйындарды жана медальдарды;

Что изучает наука нумизматика?

а) гербы страны, городов и личностей;

б) письменных источников и письменных памятников;

в) культуру и быт народов;

г) историю торговли, денежные, системы, медалей и монет;

 

5.    Көрүстөндөгү таштын бетине жазылган жазуунун аталышы:

Надгробные надписи на  каменной плите называется:

а) палеография; 

б) эпитафия; 

в) петроглиф;   

г) графика;

 

6.     «Археология» деген сөз грек тилинен кандай которулат?

а) «келечек жөнүндөгү илим»;

б) «аалам жөнүндөгү илим »;

в) «философия жөнүндөгү илим»;

г) «байыркылар жөнүндөгү илим»;

Как переводится слово «археология» с греческого языка?

а) «наука о будущем»;   б) «наука о вселенной»;

в) «наука о философии»;    г) «наука о древности»;

 

7.    Жер cуунун аталыштары, алардын келип чыгышын, маанисин жана башка жактарын изилдөөчү илим:

Наука, которая изучает географические названия - их происхождение, смысл и многие другие стороны:

а) нумизматика;  

 б) геральдика; 

в) топонимика;

  г) мистика;

 

8.    Убакыт ченди өлчөөчү атайын илим-бул:

Специальная наука об измерении времени - это:

а) геральдика;

б) нумизматика;

в) топонимика;

г) хронология;

 

9. «Петроглифтер» Кыргызстандын аймагында пайда болгон:

«Петроглифы» на территории Кыргызстана появилась:

а) б.з 40 мин. жылга жакын/ приблизительно 40 тыс. до н. э. ;

б) б.з 30 мин. жылга жакын / б) приблизительно 30 тыс. до н. э. ;

в) б.з 22-25 мин. жылга жакын / приблизительно 22-25 тыс. лет до н. э. ;

г) б.з.ч. 10 мин. жылга жакын/ приблизительно 10 тыс. лет до н.э.;

10. Байыркы адамдардын үйүрү:

а) эмгек куралдарын колодон жасашкан;

б) жыйноочулук жана аңчылыкта, кол салуу жана чогуу коргонуу үчүн биригишкен;

в) карапа буюмдарын жасашкан;

г) аңчылык үчүн жаа жана жебе жасашкан;

Первобытное человеческое стадо:

а) изготавливало орудия труда из бронзы;

б) обьединялись для совместной защиты и нападения, охоты и собирательства;

в) изготавливало гончарные изделия;

г) изготавливало лук и стрелы для охоты;

 

11.Кыргызстандын аймагында табылган алгачкы адамдардын издери, тиешелүү доор:

Следы первого человека найденного на территории Кыргызстана относятся к эпохе:

а) энеолит; 

б) неолит; 

в) мезолит; 

г) палеолит;

 

12.     Байыркы адамдардын эң алгачкы кесиби:

Первыми занятиями древнейших людей были:

а) аңчылык жана жыйноочулук / охота и собирательство;

б) малчылык / скотоводство;

в) жер иштетүү жана багбанчылык / земледелие и садоводство;

г) кол өнөрчүлүк жана соода / ремесло и торговля;

 

13. Эн байыркы адамдардын жашоосунда эмгек куралдары дээрлик таштан жасалган мезгил :

Период, когда древнейшие люди, большинство орудий труда сделали из камня:

а) таш доору / каменный век;

б) темир доору / железный век;

в) жез доору / медный век ;

г) коло доору / бронзовый век;

 

14. Кыргызстандандын түштүгүндөгү таш доорунун эстеликтери табылган жер:

Местность памятников каменного века на юге Кыргызстана;

а) Алай;  

б) Он – Арча;  

в) Ысык – Көл;  

г) Кожо- Бакырган –Сай;

 

15. Окумуштуулар орто таш кылымын кантип аташат?

Как называют ученые средне каменный век?

а) палеолит;     

б) неолит;     

в) энеолит;    

г) мезолит:

 

16. Неолит доорунун негизги айырмачылыгы кайсы?

а) куралдын сапаты жакшырды;

  б) өндүрүш чарба пайда болду;

в) жылкыны колго үйрөтүү;    

г) дин пайда болгон;

Что является главной отличительной чертой неолита?

а) улучшилось качество оружия; 

б) появилось производящее хозяйство;

в) одомашнена лошадь;   

г) возникла религия;

 

17. Палеолит доорундагы эң маанилүү окуя:

Важнейшей чертой эпохи палеолита:

а) тоо-кенди иштетүүнүн башталышы /возникновение горного дела;

б) токуучулук / ткачество;

в) жер иштетүү жана малчылык / скотоводство и земледелие;

г) жыйноочулук жана аңчылык / охота и собирательство;

 

18.   Чуст маданиятындагы уруулардын негизги чарбасы:

Основное занятие племен Чустской культуры:

а) аңчылык / охота;    

б) балык уулоо/ рыболовство;

 в) багбанчылык/ садоводство;

г) дыйканчылык, малчылык / земледелие, скотоводство ;

 

19. Кыргызстандын аймагындагы алгачкы уруу союзу кандай аталган?

Как назывались первые племенные обьединения на территории Кыргызстана?

а) усундар / усуни;  

 б) найман / найманы; 

в) сактар /саки; г) хундар /хунны;

 

20. «Авестада» Орто Азиялык көчмөндөрдүн аталышы:

Как назывались кочевники Средней Азии в «Авесте»?

а) хундар /хунны; 

б) жунгарлар /жунгары;

в) номаддар /номады;

г) турлар /туры;

 

21. Томирис-бул: Томирис-это:

а) персиялыктардин башкаруучусу/ правительница персов;

б) сактардын башкаруучусу / правительница саков;

в) Хань династиясынын императору / императрица Ханьской династии;

г) хундардын ханышасы / царица хуннов;

 

22. Б.з.ч. 1миң жылдыктын ортосунда  сактар жөнүндө маалымат калтырган  грек тарыхчысы:

Греческий историк, оставивший сведения о саках в середине 1 тысячелетия до н.э.:

а) Овидий;   

б) Геродот;  

в) Осирис;  

г) Плиний;

 

23.Евразиядагы сактар же скифтер жөнүндө баалуу маалымат жазылган аска (б.з.ч. 6-5кк.):

Название скалы, где имеются ценные сведения о саках или скифах Евразии (6-5вв до н.э.):

а) Чилустун; 

б) Дербик;   

в) Бехистун; 

г) Невакет:

 

24. Тянь –Шань сактарынын тили: Язык саков Тянь- Шаня:

а) Чыгыш иран / восточноиранский;  

б) түрк /тюркский;

вндии / индийский;    

г) араб /арабский:

 

25. Б.з.ч. 530-жылы сактарга каршы жортуул уюштурган перс падышасы:

Персидский царь, совершивший поход против саков в 530-г. до н.э.:

а) Кир II; 

б) Маодунь;  

в) Ли Гуанли;  

г) Бумынь;

 

26. Б.з.ч.490-ж. Марафон салгылашуусуна Кыргызстандан катышкан уруу;

Племена из Кыргызстана, участвовавшие в марафонской битве 490-г. до н.э.:

аиграхауд сактары/ саки-тиграхауды;

б) юэчжилер /юэчжи;

в) чигилдер /чигилы; 

г) гунндар /гунны;

 

27. Александр Македонский сак урууларын качан (б.з.ч.) каратып алган?

Когда (до н.э.лександр Македонский завоевал племени саков?

а) 329-ж./г; 

б) 201-ж/г; 

в) 498- ж/г; 

г) 492-ж/г;

 

28. Саймалуу –Таштагы аска-таш сүрөттөрү кайсы доорго таандык?

Время (эпоха) нанесения наскальных рисунков Саймалы- Таш:

а) таш /камня;  

б) коло /бронза; 

в) жыгач /дерево;  

г) алтын/золото;

 

29.Андроновдук уруулардын чарбасы:

Хозяйство племен Андроновской культуры:

а) мал чарбасы/ скотоводство;

б) соода, анчылык/ торговля, охота;

в) жыйноочулук/ собирательство; 

г) багбанчылык/ садоводство;

 

30.Ош шаарында казылып табылып, Чуст маданиятынын алкагына кирген эң байыркы тургун жай:

Древнейшее поселение, расположенное в г. Ош, относящееся к Чустской культуре:

а) Ак-Буура/ Акбуринское;  

б) Бара –Кух;

в) Ош/ Ошское;

г) Анжиян/ Андижанское;

 

31. Ош тургун жайы (б.з.ч. 2-1-миң жылдыктар) кайсы доорго таандык?

К какому периоду относится Ошское поселение (2-1-тысячелетие до н)?

а) таш/ камень 

б емир/ железо 

в) коло/ бронза 

г) энеолит

 

32.Тянь –Шандагы усундар мамлекетинин борбору:

Столица государства усуней на Тянь- Шане:

а) Барсхан;  

б) Бостери;  

в) Тон;  

г) Чигу/ Чигучэн;

 

33.Усундардын мамлекет башчысынын титулу:

Титул правителя усуней:

а) тутук;  б) кунбаг;   в) тархан;   г) бег;

 

34. Ысык- Көлдүн аймагындагы кайсы шаарды кытай тарыхчысы Бань Гу тарыхта алгачкы ирет эскерет?

Город на побережье Иссык-Куля, впервые упомянутый в сочинении китайского историка Бань Гу:

а) Невакет;  

б) Суяб;  

в) Чигу;   

г) Барсхан;

 

35. VI к. усундар Түрк мамлекетинин курамына качан кирген?

Когда усуни вошли в состав Тюркского государства в VI веке?

*а)545-ж./г.  

б) 552-ж/г.  

в) 558- ж/г:   

г) 492-ж/г.

 

36.  VI к. усундар кайсы мамлекеттин курамына кирген?

В VI веке усуни вошли в состав какого государства ?

а) Түрк мамлекетинин/ Тюркского государства;

б) Хундар мамлекетинин/ государства Хуннов;

в) Карахани мамлекетинин/ государства Караханидов;

г) Уйгур кагандыгынын/ Уйгурского каганата;

 

37. Усун башкаруучуларынын ордосу жайгашкан шаардын котормосунун мааниси:

Ставка усуньских правителей размещалась в городе, означающий в переводе:

а) кызыл өрөөнүндөгү шаар/ город Красной долины;

б) жашыл өрөөнүндөгү  шаар/ город зеленой долины;

в) көгүлтүр өрөөнүндөгү/ город голубой долины;

г) алтын шаар/ город золотой долины;

 

38.    Хундардын көчмөн  империясы качан түзүлгөн?

Когда сложилась кочевая Империя Хуннов?

а) б. з. ч. III к - I  кк/вв. до н.э. ;        б) б. з. ч. III к - II  кК / вв. до н.э.;

в) б. з. ч. II к - I кк./ вв. до н;             г) б. з. ч. I к / I в. до н.э.;

 

39. Б. з. ч. II к. Тянь-Шанды басып алышкан усундардын жогорку башкаруучусунун ордосу    жайгашкан:

Во II веке до н.э. усуни захватили Тянь-Шань.  Ставка верховного правителя размещалась:

а) Сыр-Дарыяда/ на Сыр-Дарье; 

б) Жетисууда/ в Семиречье;

в) Ысык-Көлдүн жээги/ на берегу Иссык-Куля ;  

г) Фергана өрөөнү/ в Ферганской долине.

 

40. Ысык-Көл жана Суяб аркылуу кеткен Улуу Жибек жолунун бир бутагы:

Ветвь Великого шелкового пути, проходившего через Суяб и Иссык-Куль:

а) Памир-Алай/ Памиро-Алайский ;   б) Чуй/Чуйский;

в) Фергана/Ферганский; г) Тибет/Тибетский;

 

41.     Элдердин « Улуу көчүү» мезгили: Время «Великого переселения» народов:

а) б.з. II -I Vкк/вв. н.э. ;  б) б.з. II-V кк./вв. н.э. ;

в) б.з.II-VI кк./вв. н.э. ;  г) б.з. III-VII кк./вв. н.э. ;

 

42. Дабан мамлекети качан пайда болгон?

Когда появилось Даваньское государство?

а) б.з.ч. I- миң жылдыкта/ I тысячелетие до н.э.;

б) б.з.ч. VIII-VII кк./ VIII-VII вв. до н;

в) б.з.ч. VII-VI кк./ VII-VI вв. до н.э;

г) б.з.ч. VI- V кк./ VI- V вв. до. н.э.;

 

43. Дабан  мамлекетинин борбору: Столица государства Давань:

а) Ош.   б) Эрши;    в) Чигу;   г) Суяб.

 

44. Дабан падышачылыгында болжол менен канча шаар болгон?

Приблизительно сколько городов было в царстве Давань?

а) 70;  б) 20;  в) 30;  г) 90;

 

45. Кайсы мамлекетти «Асман аргымактарынын» өлкөсү деп аташкан:

а) Кытайды/ Китай;   б) Парфияны/ Парфия;

в) Дабанды/Давань; г) Монголияны/ Монголия;

 

46.Б.з.ч. 101-99-жж. «асман аргымактары» үчүн кайсы өлкөлөр ортосунда согуш болгон?

Между какими государствами была война в 101-99-гг до н.э. из-за «небесных аргымаков»?

а) Кытай-Иран;  б) Кытай-Кангюй;  в) Кытай- Тибет;   *г) Кытай- Давань;

 

47.Дабан мамлекетине жортуулду жетектеген кытай аскер башчысы:

Китайский полководец, возглавлявший поход на Давань:

а) Ли Гуанли; б) Сыма Цянь; в) Истеми;  г) А. Македонский

 

48. «Дабан жылкыларынын» аска таштагы сүрөттөрү кайсы жерде?

Где находятся изображения «Даваньских коней»?

а) Алай;   б) Талас;   в) Ноокат;    г) Араван;

 

49. «Жерди мен эч качан эч кимге бербейм. Жер-мамлекеттин негизи», - деп айткан гунндардын башкаруучусу:

«Землю я никому и никогда не отдам. Земля- это основа государства». Эти слова принадлежат правителю гуннов:

 

*) Моде;  б) Өгүз каган;      в) Мугуа;     г) Мухан;

 

50. Б.з.ч. 3-к. алгачкы көчмөндөр империясын түзгөн уруулар бирикмеси:

Племенное объединение, создавшее первую кочевую империю в 3-в. до н.э.:

аунндар/гунны; б) кыргыздар/кыргызы; в) сактар/саки; г) уйгурлар/ уйгуры;

 

51.    Хунндардын Кытайлар менен (б.з.ч.198-ж.) «Туугандыкка жана тынчтыкка негизделген келишиминин» жыйынтыгы боюнча:

а) Кытай хундарга көз каранды болуп калды;

б) Кытайга эркин соодага уруксат берилди;

в) Кытай салыктардан бошотулган;

г) Кытай жибек, вино, күрүч берип турууга милдеттүү болгон;

Итогом заключения Хуннами «Договора, основанного на мире и родстве» с Китаем (198 го н. э.) было то, что:

а) Китай стал зависимым от хуннов

б) Китаю была разрешена свободная торговля

в) Китай освобожден от налогов

г) Китай был обязан отправлять шелк, вина, рис

 

52. Моде Шаньюй ким болгон? Кто такой Моде Шаньюй?

а) түрктөрдүн каганы/ каган тюрков; б) император Китая;

в) каган гуннов;  г) правитель усуней;

 

53. «Түрк» деген этнонимдин этимологиясы эмнени түшүндүрөт:

Что означает этимология этнонима «тюрк»?

а) «күчтүү»/ «сильный»;

б) «бекем»/ «крепкий»;

в) «кара тору»/ «смуглый»;

г) «эрктүү» /«вольный»;

 

54.Улуу Түрк кагандыгын негиздөөчүсү:

Основатель Великого Тюркского каганата:

а) Тумын;  б) Мухан;  в) Бумын;  г) Маодун;

 

55.Түргөштөр эки урууга: __ деп бөлүнүшкөн жана дайыма өз ара тынымсыз каршылашып турушкан.

Тюргеши подразделялись на два рода которые постоянно враждовали между собой.

а) «сарылар» жана «каралар»/ «желтые» и «черные»;

б) «кызылдар» жана «көктөр»/ «красные » и «синие»

в) «боздор» жана «кызгылтымдар»/ «бледные» и «розовые»;

г) «каралар» жана «жашылдар»/ «черные» и «зеленые»;

 

56. «Каганат» деген эмне? Что такое «каганат»?

а) үлүш, княздын ээлиги/ участок, владение князя;

б) ээлик, кагандын мамлекети/ владение, государство кагана;

в) мамлекет, уруунун ээлиги/ государство, владение племени;

г) башкаруучунун аймагынын бөлүгү/ часть территорий правителя;

 

57.Түрк кагандыгы качан түзүлгөн?  Когда образовалсь Тюркский каганат?

а) 620 -ж/г.;   б) 552 -ж/г.;  в) 700 -ж/г.;  г) 770 -ж/г.;

 

58. Батыш Түрк кагандыгынын борбору Суяб шаары ...жайгашкан:

Столица Западного Тюркского каганата г. Суяб находилась:

а) Фергана өрөөнүндө/ в Ферганской долине; б) Талас өрөөнүндө/ в Таласской долине;

в) Чүй өрөөнүндө/ в Чуйской долине; г) Или дарыясынын өрөөнүндө/ в долине р. Или;

 

59. Түрктөрдүн коңшулаш урууларга кол салып турушунун башкы максаты:

Главная цель, которую преследовали тюрки при набегах на соседние племена:

а) Борбордук Азияга үстөмдүк кылуу/ гегемония в Центральной Азии;

б) коңшулардын малдарын ээлеп алуу/ захват скота у соседей;

в) туткундарды колго түшүрүү,аларды кулга айландыруу/ захват пленных и превращение их в рабов;

г) баш ийгендерден салык чогултуу/ сбор налогов с покоренных земель;

 

60.Түрк кагандыгы жайгашкан аймак: Территория, где располагался Тюркский каганат:

а) Борбордук Азия/ Центральная Азия;   б) Монголия;

в) Сибирь;    г) Сыр-Дарыянын жээги/ возле Сыр-Дарьи;

 

61. Түрк кагандыгы расмий түрдө бөлүнгөн:

Тюркский каганат официально распался в:

а) 630-ж/г.;   б) 568-ж/г.;     в) 603-ж/г.;   г) 679-ж/г.;

 

62. Экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгынын кыргыздарга каршы жортуулу:

Поход войск Второго Восточно-Тюркского каганата против кыргызов был организован в:

а) 698-699- жж./гг.;   б) 710-711- жж/гг.; в) 707-709- жж./гг.; г)712-713-жж/гг.

 

63. Түргөш кагандыгынын кулашынын себеби:

Причина падения Тюргешского каганата:

а) кыпчактардын кол салуусу/ нападения кыпчаков;

б) карлуктардын кол салуусу;/ нападения карлуков;

в) арабдар менен кытайлардын кол салуусу/ нападения арабов и китайцев;

г) кимактар менен жунгарлардын кол салуусу/ нападения кимаков и жунгар;

 

64. Алгачкы Түрк мамлекетинин  негиздөөчүсү:

Основатель первого Тюркского государства:

а) Асань-шад;  б) Бумын;  в) Анахуан;   г) Мухан;

 

65. Түрк элдеринин эн байыркысы: Самым древним из тюркских народов является:

а) казактар/казахи;  б) кыргыздар/кыргызы;  в) уйгурлар/уйгуры; г) башкырлар/башкиры;

 

66. 744-жылы экинчи Түрк кагандыгын басмылдардын, карлуктардын, уйгурлардын бириккен күчү талкалагандан кийин түзүлгөн:

В 744 году после разгрома Второго Тюркского каганата обьединенными силами басмылов, уйгуров и карлуков образовалось

а) Карлук мамлекети;/ государство Карлуков;

б) Басмылдар мамлекети/ государство Басмылов;

в) Уйгур мамлекети/ Уйгурское государство;

г) Кыргыз мамлекети/ государство Кыргызов;

 

67. Түргөш кагандыгынын борбору:

Столица Тюргешского каганата:

а) Баласагын;    б) Кашгар;     в) Суяб;    г) Чигу;    д) Ош.

 

68.    VII к. башталышында байыркы түрк мамлекеттеринин бири "Он ок эли" деп аталган. Бул ...

В начале VII в. одно из древнетюркских государств называлось "Государство десяти стрел" ("Он ок эли"). Это...

а) Кыргыз кагандыгы/Кыргызский каганат;

б) Батыш Түрк кагандыгы/ Западно-Тюркский каганат;

в) Түргөш кагандыгы/ Тюргешский каганат;

г) Чыгыш Түрк кагандыгы/ Восточно-Тюркский каганат;

 

69. Бул уруулар «сарылар» жана «каралар» деп экиге бөлүнүшкөн, алар:

Эти племена подразделялись на два рода - «желтые» и «черные». Это:

а) карлуктар/карлуки;     б) тургештер/тюргеши;    в) түрктөр/тюрки;  г) хундар/хунны;

 

70.     Билге каган менен Күлтегиндин урматына жазылган текст кайсы жазуу түрү  менен жазылган?

Каким видом писменности написаны тексты в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина?

а) согдиялык/ согдийским;    б) руникалык/ руническим;

в) араб/ арабским;     г) шынаа түрүндө/клинописью;

 

71.   Мифологиялык түшүнүктөр боюнча түрктөрдүн ата-бабаларын  ким деп эсептешет?

Кого тюрки считали своим предком - мифического сына волчицы?

а) Хашин;   б) Бумын;   * в) Ашин;  г) Мумин;

 

72.Борбордук Азиянын ири бөлүгү, анын ичинде Жетисуу, Тянь-Шань, Фергана жана Чыгыш Түркстан кайсы кагандыктын курамына кирген?

Большая часть Центральной Азии, в том числе Семиречье, Тянь-Шань, Фергана и Восточный Туркестан вошла в состав какого каганата?

а) Чыгыш Түрк/ Восточнотюркского;  б) Түндүк  Түрк/ Севернотюркского;

в) Түштүк Түрк/ Южнотюркского;         г) Батыш Түрк/ Западнотюркского;

 

73. Караханилер мамлекетин качан жана ким негиздеген?

Когда и кем основано Караханидское государство?

а) 920-жылы, Сулуу Каган/ 920 году, Сулуу Каган;

б) 930-жылы, Мукан Каган/930 году, Мукан Каган;

в) 940-жылы, Сатук Карахан/940 году, Сатук Карахан;

г) 910-жылы, Күчлүк/910 году, Кучлук;

 

74. Махмуд Кашгари жана Жусуп Баласагын кимдер болгон?

Кто такие Жусуп Баласагын и Махмуд Кашгари?

а) окумуштуулар/ ученые;   б) саякатчылар/ путешественники;

в) дарыгерлер/лекари; г) башкаруучулар/правители;

 

75. Саманилер династиясын талкалаган Караханилердин Бухарага жасаган экинчи жортуулу кайсы жылы болгон?

В каком году состоялся второй поход Караханидов на Бухару, в результате которого была уничтожена династия Саманидов?

а) 880 -ж/г.;  б)885-ж/г.;  в) 990-ж/г.;   г) 999-ж/г.:

 

76. «Жабгу» сөзү эмнени түшүндүрөт?  Что обозначает слово «джабгу»?

а) карлуктардын жол башчысы/  вождь карлуков;

б) өгүздөрдүн дин кызматчысы/ священнослужитель огузов;

в) өгүздөрдүн башчысынын наамы/ титул огузского правителя;

г) өгүздөр мамлекетин негиздөөчү/ основатель государства огузов;

 

77. Каракытайлар мамлекети жашаган жылдар:

Годы существования государства Каракитайцев:

а) 1008-1040-жж./гг;   б) 1010-1030-жж/гг.;  в) 1050-1110-жж/гг.;  г)1137-1210-жж./гг;

 

78. Караханий мамлекетинин бөлүнүүсүнүн натыйжасында Чыгыш кагандыгынын борбору болду:

В результате раздела Караханидского государства столицей Восточного каганата стал:

а) Самарканд;     б) Бурана;   в) Баласагын;   г) Өзгөн;

 

79. 1070 - жыл, бул убакта Караханид мамлекети:

а) Чыгыш жана Батыш кагандыгына бөлүнгөн;

б) Түштүк жана Түндүк кагандыгына бөлүнгөн;

в) Түштүк менен Түндүк кагандыгы бириккен;

г) Чыгыш менен Батыш кагандыгы бириккен

1070 г. для государства Караханидов - это время:

а) разделение на Восточный и Западный каганаты;

б) разделение на Южный и Северный каганаты;

в) обьединения Южного и Северного каганатов;

г) обьединение Восточного и Западного каганатов;

 

80.Караханий каганатынын курамына кирген аймактар:

а) Чыгыш Фергана, Түштүк Казакстан, Орто Азия жерлери;

б) Чыгыш Түркстан, Борбордук Тянь-Шань, Орто Азия жерлери;

в) Чыгыш Түркстан, Түндүк Казакстан, Борбордук Азия;

г) Түндүк Түркстан, Түштүк Казакстан, Батыш Сибирь жерлери;

В состав Караханидского каганата вошли территории ...

а) Восточная Фергана, Южный Казакстан, земли Средней Азии;

б) Восточный Туркестан, Центральный Тянь-Шань, земли Средней Азии;

в) Восточный Туркестан, Северный Казакстан, Центральная Азия;

г) Северный Туркестан, Южный Казакстан, земли Западной Сибири.

 

81.Кыргызстандын аймагында ислам мамлекеттик дин болгон ...

Ислам стал государственной религией на территории Кыргызстана в ...

а) 960-ж/г. ;   б) 980-ж/г. ;  в) 990-ж/г. г) 880-ж/г. ;    д) 995-ж/г..

 

82.     Х-ХII кк. тиешелүү Кыргызстандагы архитектуралык эстеликтер:

а) Ак-Бешим шаарчасы жана Красная Речка;  б) Бурана, Ак-Бешим шаарчасы;

в) Бурана, Өзгөн архитектуралык эстелиги;

г) Өзгөн архитектуралык зстелиги, Шах-Фазил.

Памятники архитектуры в Х-ХП вв. в Кыргызстане:

а) городище Ак-Бешим и Красная - Речка;  6) Бурана, городище Ак-Бешим;

в) Бурана, Узгенский архитектурный памятник;

г) Узгенские архитектурные памятники, Шах-Фазил.

 

83. 1125-1137-жж. азыркы Кыргызстандын түндүк аймагында болгон окуя ...

а) кара-кытайлар Монголияны басып алган;

б) ислам дини тарала баштаган;

в) кара-кытайлар басып кирген жана Караханилер бийлиги кулаган;

г) кара-кытайлар селжуктарды талкалап, Бухараны ээлеген;

Событие, происходившее на севере современного Кыргызстана в 1125-1137 гг. ...

а) Монголию завоевали кара-китаи;

б) начало распространения ислама;

в) вторжение кара-китаев и падение правления Караханидов;

г) разгромив сельджуков, кара-китаи захватили Бухару;

 

84. Анда "Караханий каганатында жашаган түрк элдери, алардын аскерлери, жерлери,

шаарлары менен айылдары жөнүндө тарыхый жана географиялык маалыматтар камтылган" китеп:

а) Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим";

б) Махмуд Кашгаринин " Түрк тилдеринин сөздүгү";

в) Сыма Цзяндын " Тарыхый жазуулары";

г) Рашид ад индин " Жылнаамалар жыйнагы".

«В нем содержатся исторические и географические сведения- о живущих в составе

Караханидского каганата тюркских народах, его войсках, местностях, городах и селениях»то книга ...

а) Жусупа Баласагуни «Благодатное знание» ;

б) Махмуда Кашгари «Словарь тюркских наречий» ;

в) Сыма Цзянь «Исторические записки» ;

г) Рашид ад- Дин «Сборник годоисчислений».

 

85.Караханилер мамлекетин басып алган:

Государство Караханидов завоевано:

а) саманилер/ саманидами;  б) хундар/ хуннами;

в) манжурлар/ манчжурами; г) кидандар/ киданями;

 

86. Енисейдеги Кыргыз мамлекети биздин замандын кайсы кылымдарында жашаган?

В какой период нашей эры существовало государство Кыргыз в Енисее?

а) II-1;    в) II-Ш;   г) IV-V;  д) VI-VIII;

 

87.Байыркы Енисей кыргыздарынын коншулары:

Соседями древних кыргызов в Енисее были:

а) аздар, чиктер/азы, чикы; б) чиктер, түргөштөр/чикы, тюргеши;

в) аздар, кытайлыктар/азы, китайцы; г) чиктер, түрктөр/чикы, тюрки;

 

88.Барсбек каган бийлик жүргүзгөн мезгил:

Период правления кагана Барсбека:

а) VI к. аягы VII к. башы/ конец VI в,- нач. VII в.;

б) VII к. аягы VIII к. башы/ конец VII в.- нач. VIII в.;

в) VIII к. аягы IX к. башы/ конец VIII в. начало IX в.;

г) VI-VIII кк./ VI-VIII вв.

 

89. Уйгур кагандыгы жашаган: Уйгурский каганат существовал в:

а) 744-840-жж./гг.;  б) 700-730-жж./гг.;   в) 850-895-жж./гг.;   г) 900-920-жж./гг;

 

90. Ордо-Балыкты - уйгурлардын борборун кыргыздар басып алган жыл:

Кыргызы захватили столицу уйгуров Ордо-Балык в:

а)840-ж/г.;   б)842-ж/г.;  в) 820-ж/г.;  г) 847-ж/г.;

 

91.VIII к. Борбордук Азияга кыргыздардын үстөмдүк кылууга аракети кандайча аяктаган?

Попытка кыргызов установить господство в Центральной Азии в VIII в. завершилась…

а) жеңиш/ победой;    

 б) убактылуу тынчтыкты орнотуу/ установлением временного перемирия;  

в) Тувада бийлигин орнотуу/ установлением власти в Туве;

г) жеңилүү/ поражением;

 

92.Энисейлик кыргыздар  колдонушкан алфавит:

а) б. з. ч. III к. кытайлыктардан үйрөнгөн иероглифтерди;

б) III к. грек алфавитинин негизинде түзгөн жазууну;

в) VII к, өзүлөрү түзүшкөн руна сымал жазууну;

г) VIII к. арабдар колдонушкан жазууну;

Енисейские кыргызы использовали ...

а) иероглифическую, позаимствованную у китайцев еще в III в. до н. э. ;

б) созданную ими в III в. письменность на базе греческого алфавита;

в) рунической письменностью, появившуюся у них в VII в. ;

г) арабскую письменность, к которой они приобщились в VIII в. ;

 

93.   Эзелки Кыргыз мамлекети качан түзүлгөн?

Когда образовалось древнейшее кыргызское государство?

а) б. з. ч. VI к. / VI в. до н. э.;      б) б. з. ч. V к./ V в. до н. э.;

в) б. з. ч. IV к. / IV в. до н. э.;       г) б. з. ч. III к./ Ш  в до.н.э.;

 

94. "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору " түшүнүгүнүн тарых илимине киргизген илимпоз:

Впервые понятие «Эпоха Кыргызского Великодержавия» ввел в историческую науку ученый:

а) В.В.Бартольд; б) Ю.С.Худяков;  в) А.Н.Бернштам;  г) В.В.Радлов;

 

95. Орхон-Эне-Сай жазууларын биринчи жолу 1894-жылы окуган түрколог, академик: Тюрколог, академик, читавший впервые в 1894 году Орхон-Эне-Сайские письменности:

а) В. Томпсон; б) С. Кляшторный;  в) М. Массон;  г) В. Радлов;

 

96.Минусин ойдуңунан табылган «Алтын-Көлдүн таш жазуулары» деп аталган эпитафия арналган:

Найденная эпитафия в Минусине и получившая название «Алтын-Көлдүн таш жазуулары» посвящена:

а) Билгеге/ Билге;    б) Култегинге/ Култегину;

в) Барсбекке/ Барсбеку;    г) Тон-йокукка/ Тон-йокуку:

 

97. «Мен силерди алыс жерге алып барам, ал жерде ак карлуу Ала-Тоо, боорунда калың токой өскөн Тянь-Шандын күмүш тоолору, ал эми ортосунда асмандын көз жашындай туптунук болгон Ысык-Көл жатат». Муну ... айткан:

«Я поведу вас в далекую землю, где есть белоснежные горы Ала-Тоо, серебристые горы Тянь-Шань, на склонах которых растут густые леса, а посередине лежит прозрачное, как слеза небесного божества озеро Иссык-Куль». Эти слова произнесла:

а) Бөрү-Эне/ Мать-волчица;   б) Бугу-эне/ Мать-олениха;

в) Умай эне/ Умай Эне;     г) Асман эне/ Мать Небо;

 

98.Кытайлыктар жеңилип жана миң жылча Орто Азиянын чек арасына жолой албай калган " Эл салгылашуусу" болгон:

«Битва народов», после которой побежденные китайцы около тысячи лет не появлялись у границ Средней Азии, состоялась на реке:

а) 551- жылы Сырдарьяда/ Сырдарья в 551 г.;  б) 651- жылы Таразда/ Тараз в 651 г.;

в) 751- жылы Таласта; Талас в 751 г.;  г) 851- жылы Илиде/ Или, 851-г.;

 

99."Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору" башталган мезгил:

а) Барсбек кагандын бийлигинин тушунда;

б) Ордо-Балыкты кыргыздар басып алгандан кийин;

в) 751-ж. Талас дарыясындагы согуштан кийин;

г) Темучин Чынгыз хан деп жарыялангандан кийин;

"Эпоха Кыргызского великодержавия" начинается :

а) в период правления Барсбек кагана;

б) после захвата кыргызами г. Ордо-Балык;

в) после битвы на реке Талас в 751 году;

г) после провозглашения Темучина Чынгыз ханом;

 

100.Чынгыз хан жалпы монголдордун ханы болуп жарыяланган:

Чынгызхан был провозглашен ханом всех монголов в:

а) 1200 -ж/г.; б) 1206-ж/г.;  в) 1210-ж/г.;  г) 1214-ж/г.;

 

101.1206-1207-жж. эң алгач монгол ордосунун чабуулуна туш болгон элдер:

а) Түштүк Сибирлик жана Енисейлик кыргыздар;

б) Ортонку Сибирлик жана Тянь-Шандык кыргыздар;

в) Чыгыш Сибирлик жана Енисейлик кыргыздар;

г) Түштүк Сибирлик жана Орто Азиялык кыргыздар;

Первыми подверглись нападениям монгольских орд в 1206-1207 годах народы ...

а) Южной Сибири и кыргызы Енисея;

б) Средней Сибири и кыргызы Тянь-Таня;

в) Восточной Сибири и кыргызы Енисея;

г) Южной Сибири и кыргызы Средней Азии;

 

102.Моголистан мамлекетинде ислам дини кайсы жылы официалдуу дин болуп кабыл алынган?

В каком году ислам стал официальной религией в государстве Моголистан?

а) 1327-ж/г.;  б) 1330-ж/г.;  в) 1335-ж/г.;   г) 1354-ж/г.:

 

103.XIV к. 70-жылдарында Борбордук Азияда күчтүү мамлекети түзүлгөн:

В 70-х годах XIV века в Центральной Азии было основано могущественное государство

а) эмир Тимурдун/ эмира Тимура;   б) Жаныбек хандын/ хана Жаныбека;

в) Улукбектин;/ Улукбека;  г) Бабур шахтын/ шаха Бабура;

 

104. Амир Темирдин бийлик жүргүзгөн жылдарын аныктагыла:

Укажите годы правления Амир Тимура:

а) 1300-1320-жж/гг.;  б) 1320-1340-жж/гг.;

в) 1340-1350-жж/гг.;   г) 1370-1405-жж/гг.;

 

105.Борбордук Азия (Кыргызстандын аймагы менен) Чынгызхандын кайсы уулунун энчисине тийген?

Какому сыну Чынгызхана досталась в наследство Центральная Азия (в т. ч. и территория Кыргызстана)?

а) Джучи; б) Чагатай;   в) Тулуй;  г) Угедей;

 

106.1293- ж. датасында:

а) кыргыздардын ыктыярдуу монгол үстөмдүгүн тааныган;

б) Енисейде Кыргыз мамлекети жашоосун токтоткон;

в) Жетисууда монголдорго каршы эң күчтүү көтөрүлүш;

г) Манчжурияга монголдор кыргыздарды күч менен көчүргөн;

За датой 1293 г. стоит:

а) добровольное признание кыргызами монгольского господства;

б) прекращение существования государства Кыргыз на Енисее;

в) мощное антимонгольское восстание в Семиречье;

г) насильственное переселение кыргызов монголами в Маньчжурию;

 

107.Ысык - Көлдүн Чыгыш жээгиндеги Санташ ашуусунда эки дөбө бар. Уламыш боюнча бирин сай таштарынан жүрүшкө кетип жаткан жоокерлер үйүп кетишкен, экинчиси, кайрылып келген жоокерлер үйгөн дөбө. Бул тирүүлөр менен өлгөндөрдүн бөтөнчө эстеликтерин түзгөн жоокерлердин башында турган:

На перевале Санташ (Восточное побережье Иссык-Куля) возвышается два холма. По легенде один из них насыпан из речного камня воинами, отправившимися в поход, другой вернувшимися из него. Эти своеобразные памятники живым и мертвым были сложены воинами:

аынгызхан/ Чингисхана;     б)Темирлан/ Тамерлана;

в) Улукбек/ Улугбека;   г) Хайду хан/ Хана Хайду;

 

108.Бүткүл Жети-Суу жана Борбордук Теңир-Тоо монголдук бийликке баш ийген жыл:

Центральное Тенир-Тоо и Семиречье полностью приняли монгольские власти в...

а) 1207-ж/г.;  б) 1224-ж/г. ;   в) 1218-ж/г. ;  г) 1205-ж/г. ;

 

109.Енисейлик кыргыздарды Жучи баштаган монгол аскерлери баш ийдирген жыл:

Монгольское войско во главе с Джучи подчинило Енисейских кыргызов в ...

а)1207-ж/г. ;  б) 1218-ж/г.  ; в) 1237-ж/г. г)1273-ж/г. ;

 

110.Чыгыш Түркстан жана Жети-Сууга көчүп келгенге чейин наймандар жашаган аймак:

а) Енисейде;  б) Алтайда;  в) Фергана өрөөнүндө;  г) Иртыш дарыясынын аймагында;    Найманы до переселения в Восточный Туркестан и Семиречье проживали:

а) на Енисее;  б) на Алтае;  в) в Ферганской долине;  г) на территории около реки Иртыш;

111.     XIII к. Кыргызстандын аймагында жайгашкан:

а) Караханийлер мамлекети;    б) Темирландын империясы;

в) Хайду мамлекети;  г) Моголистан мамлекети.

Государство, расположившееся на территории Кыргызстана в XIII в:

а) Караханидов;  б) империя Тимурлана;  в) Хайду;      г) Моголистан.

 

112.Хайду мамлекети качан түзүлгөн? Государство Хайду было образовано

а)1250-ж./г. ;  б)1255-ж/г.;  в) 1260-ж./г. ;  г) 1269-ж./г.;

 

113.Моголистан мамлекети пайда болгон:

Государство Моголистан возникло:

а)1348-ж./г. ;   б)1350-ж./г. ;    в) 1338-ж./г.;  г) 1346-ж./г.;

 

114.Моголистандын биринчи падышасы:

Первый хан Моголистана:

а) Тоглук-Тимур;   бемирлан;  в) Улукбек;  г) Едиге;

 

115.«Моголстандын жапайы арстандары» деген эпитет кайсы тарыхчынын эмгегинде жазылып, кимдерге карата айтылган?

а) Сейф ад-дин Ахсикенддин-дуулаттарга;

б) Мурза Мухаммед Хайдардын-кыргыздарга;

в) Абул Гази Бахадур хандын-өзбектерге;

г) Захреддин Мухаммед Бабурдун-моголдорго.

Кем был написан исторический эпитет «дикие львы Моголистана» и какой народ имелся ввиду?

а) Сейф ад-дином Ахсикенди-дуглаты;

б) Мурза Мухаммед Хайдаром- кыргызы;

в) Абул Гази Бахадур ханом- узбеки;

г) Захреддин Мухаммед Бабуром- моголы.

 

116. Темирландын атактуу небереси Улукбектин жоокерлеринин Түндүк Кыргызстанга жүрүшү жана Таластан Ысык-Көлгө чейин жеткен жортуулу качан болгон:

Поход внука Тимурлана знаменитого Улугбека в Северный Кыргызстан, где его войска дошли от Талаской долины до Иссык-Куля состоялся в:

а) 1420-ж/г.;  б) 1425-ж/г.;   в) 1430-ж/г.;  г) 1433-ж/г.;

 

117.Кыргыздардын "Оң канат" уруу бирикмесинин тегин атагыла:

Укажите общего предка кыргызских родоплеменных объединений "Правого крыла":

а) Ак уул;  б) Куу уул;   в) Тагай бий; г) Суранчы;

 

118. Ал адамды XVI к. башында кыргыздардын башкаруучусу деп жарыялашкан, бул кыргыз урууларынын көз карандысыздыгын билдирген:

В начале XVI века этот человек был обьявлен кыргызским правителем, что означало независимость кыргызских племен:

а) Мухаммед Кыргыз;    б) Султан – Сайд;

в) Хак-Назар;  г) Кызыр-Кожо Хызр - Ходжа

 

119.Кыргыздар менен өзбектердин бириккен күчү калмактарды Фергана өрөөнүнөн кууп чыккан жыл:

Укажите, в какие годы обьединенные силы кыргызов и узбеков, изгнали калмыков из Ферганской долины:

а) 1738-1740-жж./гг.  б) 1740-1742-жж./гг.;  в) 1746-1748-жж./гг.;  г) 1750-1752-жж./гг.;

 

120. XVI к. башында кыргыздар ... башкаруусунда биригишкен:

а) Мухаммед Кыргыздын;   б) Мухаммед Султандын;

в) Султан Саиддин;                 г) Кыргыз Баатырдын;

В начале XVI кыргызы обьединились под руководством правителя:

а) Мухаммеда Кыргыза;           б) Мухаммед Султана;

в) Султан Сайда;                         г) Кыргыз Батыра;

 

121.Санжыра – бул:

а) төл майрамында ырдалуучу мактоо ыры;

б) белгилүү окуя учурунда белек берүү каада- салты;

в) эл, уруу жана уруктарды изилдөөчү илим;

г) тарыхтын түпкүрүнөн келген алгачкы кыргызча ат .

Санжыра - это:

а) похвальная песнь на празднике приплода;

б) обычай дарить подарки по случаю знаменательного события;

в) историческая дисциплина изучающая родословную;

г) первое кыргызское имя, дошедшее до нас из глубин истории.

 

122. Жунгар хандыгынын Орто Азияга жана кыргыздарга биринчи жортуулу:

Год первого похода Джунгарского ханства в Среднюю Азию и на кыргызов:

а) 1640-ж/г.; б) 1643-ж/г.; в) 1645-ж/г.;  г) 1647-ж/г.;

 

123.Сибирдик кыргыздарды жунгар контаажысы Хара-Хула качан багындырган?

Когда джунгарский контайши Хара-Хула установил свою власть над сибирскими кыргызами?

а) 1633-ж/г.;  б) 1643-ж/г.;  в) 1650-ж/г.;  г) 1624-ж/г.;

 

124. Үч миң түтүн кыргызды Жунгар контаажысы Цеван Рабдан Сибирден Жунгарияга айдатып кеткен:

Жунгарский контайшы Цеван Рабдан насильно переселил три тысячи юрт кыргызов из Сибири в Жунгарию в:

а) 1610-ж/г.;   б)1703-ж/г.;  в) 1707-ж/г.;  г)1715-ж/г.;

 

125. Захреддин Бабур: Захреддин Бабур:

а) монгол ханы/ монгольский хан;   б) кыргыздардын башчысы/ правитель кыргызов;

в) Улуу Могол империясынын негиздөөчүсү/ основатель Великой Монгольской империи;  г) казак ханы/ казахский хан;

 

126. « Буруттар»  деп аташкан: «Буруты», так называли:

а) кыргыздар монголдорду/ кыргызы монголов;;

б) монголдор кыргыздарды/ монголы кыргызов;

в) кыргыздар калмактарды/ кыргызы калмаков;

г) кытайлыктар кыргыздарды/ китайцы кыргызов;

 

127. "Кыргыз" этноними  тарыхый булакта алгач качан эскерилген?

а) б. з .ч. 201-ж. ;       б) б. з. ч. 103-ж. ;         в) б. з. ч. 100-ж.;  г) б. з. ч. 180-ж.;

Первое упоминание этнонима "кыргыз" в исторических источниках *а) в 201г. до н. э. ;     б) в 103 г. до н. э.;      в) в 100 г. до н. э.;  г) в 180 г. до н. э. ;   д) в 150 г. до н. э..

 

128.  Европада «кыргыз» этнонимин биринчи колдонгон жана  калк жөнүндө маалымат берген эмгектин автору:

Впервые в европейском прозношении этноним «кыргыз»  применительно к конкретному народу, был употреблен в сочинении

а) Земарх;      б) Квинта Курция ;         в) Иосифа Флавия;  г) Менандра.

 

129. Кыргыз элинин калыптанган мезгили…

а) XIV к.;  б) XV к. аягы - XVI к. башы;  в) XVII к. ;   г) XVII к. аягы ;

Время формирования кыргызского народа ...

а) в XIV в.;  б) конец XV в.- начало XVI в. ;  в) в XVII в. ;      г) конец XVII в. ;

 

130. XVIII к. башындагы Чыгыш Түркстандагы кожолор кыймылы кимдерге каршы багытталган: Движение черногорских ходжей в Восточном Туркестане в начале XVIII века было направлено против :

а) өздөрүнүнүн эзүүчүлөрүнө/  своих угнетателей;  б) казак эзүүсүнө/ ига казахов;

в) калмак феодалдарынын эзүүсүнө/ ига калмакских феодалов;  г) Кокон хандыгына/ Кокандского ханства;

 

131.Чыгыш Туркстандагы калмак баскынчыларына каршы кожолор кыймылынын жетекчиси:

Руководитель восстания черногорских ходжей против ига калмакских феодалов в Восточном Туркестане:

а) Мухаммед Садык;  б) Акмат бий;  в) Жусуп Кожо;  г) Хасан Кожо;

 

132.   Сибирдик кыргыздарды Көчөбай бек башкарган ...

а) XVII к. башында;  б) XVII к. 60-80-жж. ;

в) XVII к.30-ж. аягында;      г) XVII к. 80-ж. аягында;

Бек Кочобай правил Сибирскими кыргызами ...

а) в начале XVII в. ;  *б) в 60-80 гг. XVII в. ;

в) в конце 30 г. XVII в. ;        г) в конце 80 г XVII в. ;

 

133.    Кытайга соода жүргүзүү үчүн сарыбагыш уруусунун бийи Черикчи жетекгеген элчилик качан барган?

Кыргызское посольство во главе с сарыбагышским бием Черикчи в Китай о налаживании торговли с этой страной посетило:

а) 1750-ж./г. ;  б.) 1753-ж./г.;    в) 1755-ж./г.;  г) 1757-ж./г.;

 

134. Академик В.В. Бартольддун пикири боюнча кыргыздар Памирге барып жайгашкан ...

По мнению академика В.В.Бартольда, кыргызы заселили Памир в ...

а) XIV к./в.;  б) XV к./в.;   в) XVI к./в.;    г) XVIII к./г.;

 

135.    XV-XVI кк. Кыргызстандын коомдук-саясий тарыхы боюнча баалуу маалыматтар бар "Тарих-и Рашиди" аттуу эмгектин автору:

Автор сочинения "Тарих-и Рашиди", где имеются ценные сведения об общественно-политической истории Кыргызстана XV-XVI вв:

а) Жусуп Баласагун;  б) Мухаммед Мырза Хайдар;

в) Алишер Навоид;    г) Сайф ад-Дин Аксикенди …

 

136. Кокон хандыгы качан түзүлгөн?

Когда было основано Кокандское ханство?

а) XII к. ортосунда/ в середине XII века;

б) XVIII к. башында/ в начале XVIII века;

в) XV к – аягында/ в конце XV века;

г) XVII к. башында/ в начале XVII века;

 

137.XVIII кылымдын аягында Россияга алгачкы элчилерди жөнөткөн сарыбагыш уруусунун башчысы ...

Глава племени сарыбагыш, отправившего первое посольство в Россию в конце XVIII века:

а) Тынай бий;  б) Маматкул бий; в) Жантай;  г) Атаке бий;

 

138. "Жайыл кыргынында" кыргыздар кимдер менен салгылашкан?

С кем воевали кыргызы в "Побоище Жайыла" ?

а) кытайлар менен/ с китайцами;   б) монголдор менен/ с монголами;

в) калмактар менен / с калмыками; г) казактар менен/ с казахами;

 

139. Кокон феодалдары Ош жана Өзгөн шаарларын караткан жыл.

Кокандские феодалы захватили города Ош и Узген в.

а) 1718-ж/г.;  б) 1728-ж/г.;

в) 1750-ж/г.; г)1762-ж/г.;

 

140. Өз доорунун чыгаан саясий ишмери, өз алдынча Кыргыз мамлекетин түзүүгө аракеттенген, Кокон хандыгынын саясий турмушунда зор роль ойногон XVIII кылымдагы Түштүк кыргыздардын жетекчисин белгилегиле.

Укажите главу южных кыргызов XVIII века, который сыграл значительную роль в становлении Кокандского ханства, выдающегося политического деятеля своего времени, стремившего создать самостоятельное Кыргызское государство.

а) Хаджи бий; б) Эрдана бий;

в) Кубат бий;  г) Сейиткул бек;

 

141.Ысык-Көлдөгү жана Борбордук Теңир -Тоодогу

кыргыздар Кокон хандыгына баш ийген ...

Кыргызы Иссык-Куля и Центрального Тенир оо были подчинены Кокандскому ханству в ...

а) 1815-ж/г.; б) 1819-ж/г.;

в) 1831-ж/г.; г) 1825-ж/г.;

 

142.Кокон хандыгында жердин ээси болгон : Верховным собственником земли в Кокандском , ханстве выступали

а) көпөстөр /  купцы;

б) феодалдар / феодалы;

в) хан, ал мамлекеттин атынан тескеген / распоряжался от имени государства хан;

г) диний мекемелер /  духовные учреждения;

 

143.Тайлак – батыр.

а) Нарындагы кокондук эзүүгө каршы көтөрүлүштүн жетекчиси / руководитель антикокандского восстания в Нарыне;

б) Кокон хандыгынын аймакты башкаруучусу/ наместник Кокандского ханства

в) таластык кыргыздардын жетекчиси / вождь таласских кыргызов;

г) бугу уруусунун башчысы/ руководитель племени бугу;

 

144. Байтик-баатыр .

а) монгол эзүүсүнө каршы кыргыздардын күрөшүнүн жетекчиси болгон / возглавлял освободительную борьбу кыргызов против монгольского ига /

б) Чыгыш Туркстандагы боштондук кыймылдын жетекчиси / возглавлял освободительную борьбу в Восточном Туркестане;

в) Чүй өрөөнүнүдө Кокон бийлигине каршы көтөрүлүштү жетектеген / возглавлял восстание в Чуйской долине против кокандской власти;

г) көрүнүктүү акын болгон /) был крупным акыном;

 

145.Кыргызстандагы административдик-командалык системанын  мезгилинде, коомду ашкере идеологиялаштыруунун натыйжасында XIX кылымдын аягындагы кайсы акындардын дүйнөгө болгон көз караштары консервативдүү, реакциячыл деп аталып, чыгармаларды терс гана түрдө көрсөтүлүп келген. В период командно-административной системы в Кыргызтане в результате чрезмерной идеологизации общества мировоззренческие позиции каких акынов конце XIX века считались консервативными и реакционными и их творения преподносились только в негативном виде?

 

а) манасчылар /  сказители-манасчы;

б) байлардын акындары / придворных  акынов;

в) демократ-акындар / акынов-демократов;                           /

г) заманист-акындар / акынов-заманистов;

146.  Кененсары Касымовго каршы кыргыздардын күрөшүн жетектеген.

Борьбу кыргызов против Кененсары Касымова возглавлял

а) Алымбек датка; б) Шералы хан; в) Боронбай; г) Ормон хан;

 

147. Кокон хандыгынын акыркы башкаруучусу. Последний правитель Кокандского ханства:

а) Бурут-хан;  б) Алим-хан;  в) Маля-хан;  г) Кудаяр-хан;

 

148. 1862-жылы Чүй кыргыздарынын кокондуктарга каршы көтөрүлүшүнүн жетекчиси .

Антикокандское восстание Чуйских кыргызов в 1862 году возглавлял .;

а) Медет датка;  б) Бурге батыр;    в) Жангарач;  г) Байтик батыр;

 

149.XIX к. ортосунда Кокон хандыгында маанилүү роль ойногон, өз алдынча Кыргыз хандыгын курууга аракеттенген инсан. Ал 1860-жылы Узун-Агачта орус аскерлерине каршы салгылашууга кыргыз жоокерлерин катыштырбай койгон .

Деятель, который активно участвовал в политической жизни Кокандского ханства в середине XIX века и стремился создать Кыргызское ханство. Он со своими кыргызскими воинами в 1860 году отказался принимать участие в сражении под Узун-Агачом против русских войск .

а) Балбай баатыр;  б) Алымбек датка ;    г) Мусулманкул;  в) Алымкул-аталык;

 

150. Түштүк Кыргызстанда Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы кыймылдын башталышы болгон Алайлык кыргыздардын экинчи көтөрүлүшү башталган:

Второе восстание Алайских кыргызов, которое стал началом антикокандского движения в южных районах Кыргызстана началось в :

а)1864-ж/г.; б) 1865-ж/г. ;  в) 1866-ж/г. ;  г)1867-ж/г. ;      д)1868-ж/г..

 

151.Кокон хандыгынын начарлашынын себеби. Причины ослабления Кокандского ханства.

а) ири феодалдардын оз алдынчылыкка умтулушу баскынчыл жортуулдар / крупные феодалы стремились к самостоятельности и завоевательные походы   бтникалык кагылышуулар /   межэтнические столкновения; в) чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсү //  вмешательство иностранных государств;

г) элдик көтөрүлүштөр жана хан сарайдагы ич ара келишпестиктер / народные восстания и дворцовые интриги.

 

152.Түндүк Кыргызстан Россиянын курамына толугу менен киргизилген. Полное присоединение Северного Кыргызстана к России завершилось в .

а) 1861 -1865-жж.;/гг.                                      б) 1862 - 1866-жж.; /гг.

в) 1862 - 1867-жж.; /гг.                                  г) 1859 - 1864-жж.;/гг.

 

153.Туркстан генерал-губернаторлугу качан түзүлгөн? Туркестанское генерал-губернаторство было образовано:

а) 1869-ж/г.;  б) 1868-ж/г.;    в) 1865-ж/г.;   г)   1867-ж/г.;

 

154.  Рим менен доорлош Кыргызстандын байыркы шаары:

Город Кыргызстана, который называют ровесником Рима

а) Жалал-Абад; б) Каракол;  в) Ош;  г) Токмок;

 

155.    Анжиян көтөрүлүшүнүн  жетекчиси ...

Руководитель Андижанского восстания ...

а) Момун Мерген; б) Мадали Эшен; в) Алымкул-аталык;  г)  Максым Кожо.

 

156.Түштүк Кыргызстандын эмгекчилеринин орус колонизаторлоруна каршы алгачкы көтөрүлүшү. Первое восстание трудящихся юга Кыргызстана против русских колонизаторов:

а) Алайлык кыргыздардын / восстание алайских кыргызов;

б) Наманган кыргыздарынын / восстание наманганских кыргызов;

в) Мергендин жетекчилигиндеги / восстание под руководством Мергена;

г) Анжиян көтөрүлүшү / Андижанское восстание.

 

157.     Кыргызстанда XIX кылымдын экинчи жарымында жашаган заманчы-акындар.

Акыны-заманисты, жившие в Кыргызстане во второй половине XIX века:

а) Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо;

б) Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч;

в) Барпы, Арстанбек Буйлаш уулу;

г) Токтогул Сатылганов, Молдо Кылыч;

 

158. XIX к. аягындагы кайсы акындардын дүйнөгө көз караштары советтик доордо консервативдүү, реакциячыл  деп аталып, чыгармалары терс мүнөздөлгөн?  Мировоззренческие позиции, каких акынов конца XIX века считались консервативными и реакционными в советский период, а их творения преподносились только в негативном виде:

а) манасчылар; / сказители-манасчы;

б) байлардын акындары; / придворных акынов;

в) демократ-акындар; / акынов-демократов;

г) заманчы-акындар; / акынов-заманистов;

 

159. XIX к. экинчи жарымында кайсы орус сүрөтчүсүнүн чыгармаларында,  Кыргызстан темасы башкы орунда болгон?

В творчестве, какого русского художника во второй половине XIX в. тема Кыргызстана занимала главное место?

а) Б. Смирнов;  б) О. Федченко;   в) П. Комаров;    г) В. Верещагин;

 

160.    Улуу манасчылардын катарын белгилегиле:

Укажите ряд великих сказателей эпос «Манас»:

а) Келдибек, Калыгул, Тыныбек, Чоюке, Сагымбай, Саякбай;

б) Келдибек, Бекмурат, Тыныбек, Чоюке, Сагымбай, Саякбай;

в) Келдибек, Бекмурат, Тыныбек, Арстанбек, Сагымбай, Токтогул;

г) Келдибек, Бекмурат, Тыныбек, Чоюке, Женижок, Саякбай;

 

161.1911- ж. Уфа шаарында кыргыз тилинде басылып чыккан биринчи " Алиппенин " автору:

Автор первого кыргызского букваря - «Алиппе», который был издан в 1911 году в Уфе:

а)  И. Арабаев;  б) И. Абдырахманов;   в) К. Тыныстанов; г) Б. Солтоноев.

 

162. 1911- ж. кыргыз тилинде басылып чыккан биринчи китеп жана анын автору ким? Укажите первую книгу, изданную на кыргызском языке в 1911 году и кто ее автор?

а) " Зилзала" Молдо Кылыч;   б) " Акыр заман"; Калыгул;

в) " Тар заман" Арстанбек;        г) " Зилзала" Молдо Нияз.

 

163. Кыргыздын сарыбагыш уруусунун элчилери Петербургга барышкан:

а) 1865-ж. январда;  б) 1870-ж. сентябрда;  в) 1875-ж. октябрда; г) 1785-жекабрда.

Первые послы кыргызов из племени сарыбагыш прибыли в Петербург в;

а) январе 1865 г.;  .б) сентябре 1870 г.;  в) октябре 1875 г.;  г) декабре 1785 г:

 

164. XIX к. 40-жж. тундук кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун башчысы:

Глава племени сарыбагыш. провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х годах XIX века:

а) Атаке;  б) Тынай ;    в) Тайлак ; г) Ормон ;

 

165. Россиянын курамына биринчи кирген кыргыз уруусу:

Кыргызское племя, которое первыми приняло российское подданство:

а) саяк;  б) сарыбагыш ;         в) солто;    г) бугу.

 

166. XIX кылымдын ортосунда Орто Азияны басып алууда Россия менен атаандашкан:

В середине XIX века в завоевании Средней Азии с Россией соперничала ;

а) Италия;   о) Испания;   в) Германия;      г) Англия.

 

167. Кыргызстанга дунгандар жана уйгурлар качан көчүп келишкен?

Дунганы и уйгуры переселились в Кыргызстан в:

а) 1875-1885-жжтг.;  б) 1872-1873-жж/гг. ;  в) 1877-1883-жж/гг.;   г) 1 878-1884-жж/гг.;

 

168. Россия Алайлык кыргыздарды  каратып алган:

Присоединение Алайских кыргызов к России состоялось в:

а) 1876-ж/г. ;  б) 1873-ж/г.;  в) 1874-ж/г.;    г) 1875-ж/г.;

 

169.Түштүк Кыргызстандын Россиянын курамына кирүү процесси,  Түндүктөн айырмасы:

а) тынчтык жол менен;  б) өз ыктыяры менен; в) басып алуу жолу менен;

г) 1868-жылдагы Кокон хандыгы менен Россиянын келишиминен кийин;

Процесс присоединения к России Южного Кыргызстана от Северного отличался:

а) мирными переговорами;  б) добравольное;  в) путем завоевания;

г) после заключения договора в 1868 году между Кокандским ханством и Россией;

 

170. М. Скобелев башкарган орус аскерлери Алайлык кыргыздарды Россияга каратышкан:  Русская армия под командованием М.Скобелева присоединила алайских кыргызов к России в:

а)1864-ж/г. ;  б)1868-ж/г. ;   в) 1873-ж/г. ;    г) 1876-ж/г..

 

171.  Россияга кошулгандан кийин Кыргызстандын аймагына  караган областтар:

Территория Кыргызстана после присоединения к России вошла в состав  какой области?

а) Алма-Ата. Талас. Ташкент. Жамбул;

б) Жети-Суу Сыр-Дарыя. Фергана. Самарканд;

в) Бухара. Хорезм. Хива. Чарджоу;

г) Наманган, Андижан. Ош, Жалал-Абад;

 

172. Россиянын курамына киргенден кийин кыргыздар жашаган аймак кайсы  генерал - губернаторлугуна караштуу болгон?

Территория кыргызов после присоединения к России входила в состав какого генерал-губернаторства?

ауркестан;   б) Омск;   в)Закаспий;  г) Оренбург;

 

173. Кыргызстанда Россия империясынын бийлиги орногондон кийин жер кимге тиешелүү болгон? Земля после установления колониального господства Российской империи в Кыргызстане принадлежала:

а) мамлекетке/ государству;  б) уруу бирикмелерине /родо-племенным объединениям;

в) аткаминерлерге/ аткаминерам;   г) манаптарга/ манапам;

 

174.XIX к. аягында Кыргызстандагы отурукташкан элден алынуучу милдетүү негизги салык:

Основной обязательный налог от местного оседлого населения Кыргызстана в конце XIX века:

а) харадж;     б) чыгым/ расход;    в) ар бир түтүндөн алынуучу салык/ кибиточная;                  г) земстволук салык/ земские повинности;

 

175.XIXкылымдын ортосундагы түндүк кыргыздар  арасындагы уруулук чабыш:

Межплеменные войны на севере Кыргызстана в середине XIXвека;

а) мундуз-саяк; б) солто-саруу; в) бугу-сарбагыш; г) кушчу кыпчак;

 

176. 1785-ж. Омскиге жөнөтүлгөн биринчи кыргыз элчилигинин башчысы:

Руководитель первого кыргызского посольства в Омск в 1785-г.:

а) А. Кучаков;  б) С.Абдрахманов;   в) Качыбек;  г) Жакыпбек;

 

177. XIX к. аягы-ХХ к. башында Кыргызстандын аймагында өнөр жайдын өнүккөн тармагы: Отрасль промышленности, получившая развитие в Кыргызстане в конце XIX - начале XX в:

а) тоо-кен/ горная;   б) жеңил/ легкая;

в) текстиль/ текстильная;    г) түстүү металлургия/  цветная металлургия;

 

178. Россиянын XIX к. 1860-80-жж. көчүрүп келүү саясатынын негизги максаты:

а) Россиянын чет райондорунда мыкты агрардык аймактарды түзүү;

б) өлкөнүн чет райондорунда келгин дыйкандардан падышанын социалдык тирегин түзүү;

в) улуттук райондордо жер иштетүүнү жакшыртуу;

г) жергиликтүү калкты дыйканчылыкка үйрөтүү;

Основная цель переселенческой политики царизма в 1860-80-х годах XIX века ...

а) создать на окраинах России лучшие аграрные районы;

б) создать на окраинах страны социальную опору царизма;

в) улучшить земледелие в национальных районах;

г) приучить местное население к земледелию;

 

179. Орус падышачылыгы Кыргызстанда орус-тузем мектептерин ачуу максаты:

а) жергиликтуу калктын сабатсыздыгын жоюу;

б) кыргыз жана орус элдерин жакындатуу;

в) кыргыз элинин билимдүүлүгүн жогорулатуу;

г) уезддик администрацияга кызматкерлерди даярдоо;

Царское правительство открывало русско-туземные школы в Кыргызстане с целью:

а) ликвидации безграмотности коренного населения;

б) сближения русского и кыргызского народов;

в) подъем уровня образования кыргызского народа;

г) подготовка служащих для уездной администрации;

 

180. XX к. 90-ж. чейин чыгармалары терс мүнөздөлүп келген XIX к. көрүнүктүү кыргыз акындары:

Видные кыргызские акыны XIX в., произведения которых до 90-х г. XX в. оценивались негативно:

а) Тоголок Молдо, Барпы, Калык, Молдо Нияз;

б) Токтогул, Эшмамбет, Кара Курман, Молдо Нияз;

в) Арстанбек, Калыгул, Молдо Нияз, Молдо Кылыч;

г) Тоголок Молдо, Токтогул, Алымкул, Осмонкул;

 

181. Россия өкмөтү кыргыздардын жерин каратып бүткөндөн кийин алдына койгон башкы максаты:

а) өндүрүштү көтөрүү үчүн жумушчу күч менен өтө эле бай сырье булагын пайдалануу;

б) Кыргызстандын элинин жашоо денгээлин көтөрүү;

г) Кыргызстандын мурдагы башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү;

Российское правительство ставило перед собой главной задачей:

а) использовать богатейшие источники, сырья и рабочую  силу для поднятия производства;

б) поднять жизненный уровень населения Кыргызстана;

в) ликвидировать-правительственную и частную казачью колонизацию края;

г) коренным образом изменить прежнюю систему управления Кыргызстаном.

 

182. XVIII к, аягында Фергана жана Алайга чалгынчылык максат мснен келген орус армиясынын унтер-офицери:

Унтер-офицер Российской армии, посетивший Фергану и Алай с разведывательной целью в конце XVIII века:

а) Н.М.Пржевальский;          б) П.М.Кошаров;  в) Д.Черняев;  г) Ф.Ефремов;

 

183.    XX к. башында Кыргызстандын кайсы өнөр жай тармактары чет элдик капиталдын көңүлүн буруп  жана аларга ыңгайлуу шартта акционердик коомдор жана компаниялар түзүлгөн?

а) тамак-аш жана айыл чарба азык-түлүк иштетүүчү;

б) темир жол линияларын жана шоссе жолдорун куруу;

в) женил жана текстиль өнөр жайы;

г) тоо - кен иштетүүчү жана нефть өндүрүү;

Какая отрасль промышленности Кыргызстана, притягивала внимание иностранного капитала в начале XX века, и для их выгоды создавались различные акционерные общества и компании?

а) пищевая и обработки сельскохозяйственных продуктов;

б) строительство железнодорожных линий и шоссейных дорог;

в) легкая и текстильная;

г) горнодобывающая и нефтедобывающая;

 

184. Россиянын борбордук райондорунан Кыргызстанга келген дыйкандарды жер-жерлерге жайгаштыруучу уюм:

Орган, который занимался размещением крестьян, прибывших из центральных районов России в Кыргызстан;

а) болуштук башкармачылык/волостное управление;

б) көчүп келгендерди жайгаштыруучу башкармачылык/переселенческое управление;

в) уезддик администрация/ уездная администрация;

г) айыл старшиналары/ аильные старшинства;

 

185. Туркстандагы 1912-жылы 1-июлда падышалык бийликке каршы аскер козголону: Волнения солдат против царского правительства 1 июля 1912 года в Туркестане произошли

а) Меркеде/ в Мерке;  б) Ташкентте/ в Ташкенте;  в) Верныйда/в Верном; г) Ошто/в Оше;

 

186.   Түркстандык жергиликтүү калкты тыл жумуштарына тартуу жөнүндө падышанын указы:

Царский указ о мобилизации на тыловые работы коренного населения Туркестана вышел:

а) май, 1914-ж/г.; б) декабрь, 1914-ж/г.;  в) апрель, 1915-ж/г.;  г) июнь, 1916-ж/г.;

 

187. Дүйнөлүк согуш мезгилинде Кыргызстандын аймагында согушка каршы эмгекчилердин алгачкы чыгуулары качан болгон?

В период первой мировой войны антивоенные выступления трудящихся на территории Кыргызстана произошел

а) 1914- жылы, жазында/ весной 1914 г.;    б) 1914 - жылы, жайында; летом 1914 г.;

в) 1914- жылы, кузундө; осенью 1914 г.;  г) 1915- жылы, кышында; зимой 1915г.;

 

188. Кыргызстанда 1916-жылдагы көтөрүлүштүн мүнөзү:

Характер восстания 1916 года в Кыргызстане:

а) англичандарга каршы/антианглийский;

б) кокондуктарга каршы/ антнкокандский;

в) буржуазияга каршы/ буржуазный;

г) улуттук-боштондук/ национально-освободительный;

 

189. Кыргыз тарыхына арналган "Кыргыздар" деген тарыхый эмгектин автор:

Автор исторического труда, посвященного истории кыргызского народа "Киргизы":

а) Погорельский П.;    б) Сахаров М.Г.;  в) Бартольд В.В.; г) Батраков В.;

 

190. XX к. башында Кыргызстандын экономикасында жаны өзгөрүүлөр:

В начале XX в. в экономике Кыргызстана появляются новые черты:

а) натуралдык чарба /натуральное хозяйство;

б) кол өнөрчүлүк өндүрүшү/ ремесленные производства;

в) айыл чарба азыктарынын товардык өндүрүшү/ товарное производство сельхоз. продуктов;

г) чет өлкөлүк соода/ иностранная торговля;

 

191. Революциялык адабияттарды Кыргызстандын аймагында алгач жашыруун тараткан:

Впервые на территории Кыргызстана распространял запрещенную революционную литературу:

А) Иванов М.М.;       б) Лойцнер В.И ;      в) Афогенцев Н.П. ; г) Бройдо А.Ю. ;

 

192. 1898-ж. Анжиян көтөрүлүшүнө «катышкан» катары сүргүнгө айдалган кыргыз акыны:

Кого из кыргызских акынов сослали в Сибирь «за участие» в Андижанском восстании в 1898-г.

а) А. Арабаев;  б) Молдо Нияз;   в) Т. Сатылганов;   г) Тоголок Молдо;

 

193. Падыша өкмөтү кыргыздардын жерин тартып алууга толук жол берген документти качан  кабыл алган?

Документ царского правительства, по которому началось массовое изъятия земель у кыргызского населения был принят в:

*а) 1908-ж./г. ;  б) 1906-ж,/г. ;   в) 1905-ж/г. ;  г) 1904-ж./г.;

 

194. Кыргызстанда 1916-жылы көтөрүлүшкө катышкан манаптан чыккан жетекчи:

Руководитель из числа манапов восстания в 1916 года в Кыргызстане:

а) Таласа  Алыбаев;  б) Алымкул Табалдин;  в) Ибраим Телеев;  г) Мокуш Шабданов;

 

195. Кыргызстанда Совет бийлигинин алгачкы жылдарында эл арасында саясий үгүт жүргүзгөн демократиялык уюм:

Демократическая организация, которая проводила политическую пропаганду среди населения Кыргызстана в первые годы Советской власти:

а) союз "Кошчу"; б) "Туран";  в) союз "Букара" и Горнорабочий"; г) "Шуро-и-исламия".

 

196.1913-1914-ж. Уфа шаарында "Мухтасар тарых Кыргызыя" жана "Тарых кыргыз Шадмания" деген тарыхый эмгектерин жарыялаган биринчи кыргыз тарыхчысы:

Первый кыргызский историк, автор трудов "Мухтасар тарых Кыргызыя" и "Тарых кыргыз Шадмания", изданных в городе Уфе в 1913 -1914 гг.:

а) Белек Солтоноев; б) Ишеналы Арабаев; в) Осмоналы Сыдыков; г) Касым Тыныстанов;

 

197. Кыргызстанда биринчи болуп Совет бийлиги орногон аймак:

Впервые в Кыргызстане советская власть была-установлена:

ааткалда/ в Чаткале; б) Кетмен-Төбөдө/в Кетмен-Тюбе;

в) Таласта/в Таласе; г) Сүлүктүдө /в Сулюкте;

 

198. Советтердин  Бүткүл Россиялык II сьездинде Кыргызстандан катышкан:

Во II Всероссийском съезде Советов из Кыргызстана участвовал:

а) полктун командири Я.Логвиненко/ командир полка Я.Логвиненко;

б) солдат К.Ахмедов;

в) "Букара" союзунун төрагасы К.Сарыкулаков председатель союза "Букара" К.Сарыкулаков;  г) шахтер Д.Деканов;

 

199.Кыргызстанда Совет бийлигин орнотууга жана чындоого активдүү катышкан, биринчи кыргыз ыктыярдуу атчандар отрядын уюштуруучу:

Активный борец за установление советской власти в Кыргызстане, организатор первого кыргызского конного добровольного отряда:

а) А. Осмонбеков;    б) С. Күчүков;   в) С. Камчыбеков;    г) Ж. Саадаев;

 

200.Түштүк Кыргызстандагы бириккен мусулман армиясынын командачысы жана басмачылык кыймылдын көрүнүктүү жетекчиси:

Крупный руководитель басмаческого движения на Юге Кыргызстана, командовавший обьединенными силами мусульманской армии был:

а) Рахманкул; б) Мадаминбек;   в) Жаныбек;  г) Мойдунбек;

 

201. Буржуазиялык улуттук мамлекет катары «Кокон автономиясы» жашаган:

а) 1917-ж. декабрдан -1918-ж. февралына чейин;

б) 1917-ж. ноябрдан-1918-ж. январына чейин;

в) 1917-ж. ноябрдан -1918-ж. февралына чейин;

г) 1917-ж. октябрдан -1918-ж. январына чейин;

«Кокандская автономия» буржуазного национального государства существовала:

а) с декабря 1917г. до- февраля 1918г.;

б) с ноября 1917г. до-января 1918г.;

в) с ноября 1917 г. до-февраля 1918 г.;

г) с октября 1917 г. до-января 1918 г.;

 

202. «Кошчу» уюму качан уюшулган?

Союз «Кошчу» создан в:

а) июнь, 1921 -ж/г.;  б) май, 1921-ж/г.;  в) апрель, 1922-ж/г.; г) май, 1922-ж/г.;

 

203.1924-ж. Кара - Кыргыз автономиялык областынын ревкомунун төрагалыгына дайындалган:

В 1924 г. председателем ревкома Кара-Кыргызской автономной области был назначен:

а) М. Каменский;   б) Ю. Абдрахманов; в) И. Айдарбеков;   г) Ж. Саадаев.

 

204. Кыргыз Автономиялуу областынын БАКин биринчи төрагасы:

Первый председатель ЦИК Кыргызской Автономной области:

а) Э.Арабаев;  б) Ж.Абдрахманов;  *в) А.Орозбеков;   г) И.Токбаев;

 

205. Бүткүл Түркстандык IV сьездде түзүлгөн мамлекет:

Государство, образованное IV Всетуркестанским сьездом:

а) Туркстан АССРи/ Туркестанская АССР;

б) Алаш автономиясы /Алашская автономия;

в) Кыргыз ССРи /Киргизская ССР;

г) Кокон автономиясы/ Кокандская автономия;

 

206. Кытайдагы качкын кыргыздарды Мекенине кайтаруу үчүн атайын комиссия түзүлгөн:

Специальная комиссия по возвращению на Родину беженцев кыргызов из Китая была образована:

а) 1920-ж. февралда /в феврале 1920 г;

б) 1920-ж. январда/ в январе 1920 г;

в) 1920-ж. марта/ в марте 1920 г;

г) 1920-ж. апрелде./ в апреле 1920 г.

 

207. 1925-жылдагы «отуздун» каты - бул: Письмо «тридцатки» 1925 г. - это:

а) большевиктер партиясынын официалдуу багытына биринчи жолу уюшулган каршылык; /  первое организованное противостояние официальному курсу партии большевиков;

б) партиялык аппараттагы топтук күрөш/ групповая борьба в партийном аппарате;

в) большевиктер партиясынын официалдуу багытын жактаган кат/ письмо сторонников официального курса партии большевиков;

г) улуттук-территориялык бөлүштүрүүгө нааразылык билдирген кат/ письмо, выражавшее недовольство против национально-территориального деления;

 

208. Кыргыз Автономиялуу Республикасы ... түзүлгөн.

Кыргызская Автономная Республика образована в ...

а) 1925-ж/г.; б) 1926-ж/г.; в) 1927-ж/г.;  г) 1928-ж/г.;

 

209.  Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советинин алгачкы төрагасы :

Первый председатель Совета Народных Комиссаров Кыргызской АССР :

а) Ж. Абдрахманов;    б) И. Айдарбеков;  в) А.Орозбеков;   г) А. Сыдыков;.

 

210. 1924-ж. 14- октябрда түзүлдү: В 14 октября 1924 г. была образована.

а) Кыргыз Тоолуу Автономиясы/ Кыргызская Горная Автономия;

б) Кара - Кыргыз Автономиялуу областы / Кар- Кыргызская Автономная область;

в) Кыргыз АССРи/ ) Кыргызская АССР;

г) Кыргыз ССРи/ ) Кыргызская ССР;

 

211. Кулакка тартуу боюнча суроолорду «үчтүктөр» өз алдыларынча чечишкен «үчтүктөр»-булар;

а) үч жумушта иштеген адамдар;

б) жергиликтүү парткомдун катчысы, милиция кызматкерлери жана айылдык кеңештин мүчөсү;

в) үч сыйлыктын ээси болгон адамдар;  г) атайын бөлүктөр.

Вопросы раскулачивания по своему усмотрению решали "тройки". "Тройки"- это;

а) люди, которые работали на трех работах;

б) состоящие из секретаря местного парткома, члена сельского совета и работника милиции;

в) люди, которые обладали тремя наградами; г) спец. органы.

 

212.Кыргызстандагы индустриялаштыруунун жүрүшүндөгү негизги кыйынчылыктар кайсылар?

а) республиканын социалдык-экономикалык өнүгүшү;

б) индустриялаштыруунун журушундө гана керектүү кен байлыктардын бай кендерин изилдөө башталган;

в) квалификациялуу жумушчу адистеринин жетишсиздиги;

г) 20- ж. аягы 30-жылдардын башындагы Кыргызстандагы коомдук саясий ынгайлуу кырдаал.

Каковы были основные трудности индустриального развития Кыргызстана?

а) социально-экономическое развитие республики;

б) изучение богатых месторождений полезных ископаемых началось только с осуществлением индустриализации;

в) нехватка кадров квалифицированных рабочих;

г) благоприятная общественно политическая обстановка в Кыргызстане в 20-х-нач.30-х гг.

 

213. Кыргызстандын түштүгүндө жер-суу реформасы жүргүзүлгөн; Земельно-водная реформа на юге Кыргызстана проводилась в :

а) 1923-1924-жж./1923,1924 гг.;       б) 1924-1925-жж./ 1924-1925 гг.;

в) 1926-1927-жж. /1926-1927 гг;      г) 1927-1928-жж./ 1927-1928 гг;

 

214. Кыргызстандагы коллективдештирүүнүн өзгөчөлүктөрү:

а) жер иштетүү шериктештиги (ТОЗдор) түзүлгөн;

б) механизациялаштырылган чарбалар түзүлгөн;

в) ири коллективдик чарбалар түзүлгөн;

г) көчмөн жана жарым көчмөн чарбалар отурукташкан.

Особенности коллективизации Кыргызстана:

а) создание ТОЗов;

б) создание механизированных хозяйств;

в) создание крупных коллективных хозяйств;

г) оседание кочевых и полукочевых хозяйств.

 

215. Кыргызстандын айыл чарбасына жана коомдук турмушуна зор зыян келтирип бай-манаптарды, кулактарды республикадан сыртка зордоп көчүрүү саясаты башталган : Принудительное выселение бай-манапских и кулацких хозяйств за пределы республики, нанесшее большой ущерб сельскому хозяйству и общественной жизни Кыргызстана началось :

а) 20-ж. ортосунда/ в середине 20-х годов;

б) 20-ж. аягында/ в конце 20-х годов;

в) 30-ж. башында / в начале 30-х годов;

г) 30- ж. ортосунда/ в середине 30-х годов;

 

216. Кыргыз АССРи Кыргыз ССРи болуп түзүлгөн :

В каком году Кыргызской АССР в Кыргызскую ССР преоброзован

а) 1934-ж/г.;  б) 1935-ж/г.; в) 1936-ж/г;  г) 1937-ж/г. ;

 

217. ХIХ к. экинчи жарымында Кыргызстандын

тарыхы боюнча көлөмдүү эмгек жазган орус тарыхчысы:

Русский историк, который написал обстоятельный труд по истории

Кыргызстана во второй половине XIX века:

а) И. А. Аристов;         б) С. М. Абрамзон; в) А. Н. Бернштам;    г) И. А. Батманов.

 

218. 1905- ж. Сүлүктү кениндеги биринчи жумушчу уюмдун аталышы: Название первой организации рабочих на Сулюктинском руднике в 1905 году:

 

а) большевиктердин уюму/ большевистская организация;       б) коммунистик партия/ коммунистическая партия; в) орус- кыргыз жумушчу союзу/ русско-киргизский союз рабочих;  г) социал- демократиялык уюм/ социал-демократическая организация.

 

219. 1921- 1922 жж.  жер суу реформаларынын негизги максаты кандай? Какова основная цель земельно-водной реформы 1921-1922гг?

а) бардык жерлерди мамлекеттин карамына берүү/ передать все земли в ведение государства;

б) колхозчуларга жерди таратып берүү / раздать землю колхозам;

в) жерди- элге арендага берүү/ отдать землю народу в аренду;

г) падышачылык тартып алган жерлерди дыйкандарга кайтарып берүү / вернуть крестьянам земли, отобранные царизмом.

 

220.Улуу Ата Мекендик согушта душмандын дзотун денеси менен тоскон Кыргызстандык жоокер: Воин - кыргызстанец, который закрыл амбразуру вражеского дзота в годы Великой Отечественной войны:

а) Ч. Тулебердиев;    б) М. Ванахун;    в) Ы. Таранчиев; г) Д. Шопоков;

 

221.Москваны коргоодо баатырдык менен курман болгон кыргыз жигити :

Кыргызский джигит, геройски погибший при защите Москвы :

а) К. Жаркынбаев ;        б) А. Коенкөзов;     в) Д. Шопоков. г) Ч. Тулебердиев. ;

 

222. 28 баатыр-панфиловчулар эрдик көрсөтүшкөн : 28 героев-панфиловцев совершили подвиг :

а) Брестте/ в Бресте б) Смоленскиде/ в Смоленске     в) Ленинграда/  в Ленинграде

г) Москванын алдында / под Москвой;

 

223. Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы этабында Советтер Союзунун Баатыры наамын алган, генерал - лейтенант, Кыргызстандын жаштарын аскердик-патриоттук тарбиялоого активдүү катышкан инсан:

Воин-кыргызстанец, который на последнем этапе Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза, генерал-лейтенант, активно участвовавший в военно-патриотическом воспитании молодежи Кыргызстана:

а) Д. Асанов;    б) К. Усенбеков;   в) А. Гадельшин ;    г. Садыков;

 

224. Советтер Союзунун Баатыры Ысмайылбек Таранчиев болгон: Герой Советского Союза Ысмайылбек Таранчиев был:

а) жөө аскер/  пехотинцем;   б) танкист/   танкистом;   в) учкуч / летчиком;  г) чалгынчы/ разведчиком.

 

225. Республиканын экономикасын согуштук абалга ылайык кайра куруу эмнени тушүндүрөт?

а) экономиканы согуш абалына өткөрүүнүн согуштук чарбалык планга ылайык ишке ашыруу;

б) саясий реформа;

в) тыл жана фронт үчүн согуштук адистерди даярдоо;

г) крайды аймактык кайра түзүү.

Что означает, перестроить экономику республики на военный лад?

а) осуществляемые в соответствии с военно-хозяйственным планом, переход экономики на военный лад;

б) политическая реформа;

в) подготовка военных кадров для фронта и тыла;

г) территориальные переустройства края.

 

226.Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде тылдагы

каарман эмгеги үчүн СССРдин орден-медалдары менен

Кыргызстандык ... сыйланышкан: За трудовые подвиги в тылу во время Великой

Отечественной войны орденами и медалями СССР в

Кыргызстане были награждены ...

а) 1837 киши/  1837 человек;    б) 1843 киши/  1843 человек;   в) 1855 киши/  1855 человек; г) 1845 киши/ 1845 человек .

 

227. Кыргыз ССРинде 50-ж. ортосу 60-ж. башьнда Эл чарбасын башкаруунун негизги административдик аталышы кандай болгон?

Как называлась основная административная единица управления Народным хозяйством Кыргызской ССР в середине 50-х начало 60-х годов?

а) совнархоз; б) министерство; в) комиссариат; г) департамент.

 

228. Хронологиялык эң алгачкы окуя:

а) Физкультура институгунун ачылышы;

б) Кыргыз Мамлекеттик университетинин ачылышы;

в) Политехникалык институттун ачылышы;

г) Москвадагы кыргыз адабияты жана искусствосунун экинчи декадасы;

Хронологически наиболее ранние события:

а) открытие института физической культуры;

б) открытие Кыргызского Государственного университета;

в) открытие политехнического института;

г) вторая декада кыргызской литературы и искусства в Москве;

 

229. 1950-жж. «буржуазиялык улутчул», «космополитизм» деп саясий айып тагылып, репрессияланган кыргыз жазуучулары...

Репрессированные кыргызские писатели, обвиненные за «буржуазный национализм», «космополитизм» в 1950 гг.

а) Токомбаев А., Байжнев Т., Сыдыкбеков Т.;

б) Бектенов 3., Баялинов К., Саманчин Т.;

в) Саманчин Т., Бектенов 3., Байжиев Т.;

г) Уметалиев Т., Саманчин Т., Бектенов 3;

 

230. Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылычтын чыгармаларын  окутууга тыюу салышкан: Произведения Калыгула, Арстанбека, Молдо Кылыча запретили изучать, обвиняя их как:

а) «динди даназалоочулар» / «восхвалителей религии» ;

б) «бай-манаптарды колдоочулар» / «защитников бай-манапов»;

в) «реакциячыл агымдын өкүлдөрү»/  «сторонников реакционного течения»;

г) «ак падышаны жактоочулар»/  «защитников белого царя».

 

231.Кыргыз адабияты жана искусствосунун Москвада экинчи декадасы качан болгон :

Вторая декада Кыргызской литературы и искусства в Москве прошла в :

а)1955-ж/г. ;  б) 1956-ж/г. ; в) 1958-ж/г. ;    г) 1959-ж/;

 

232. XX к. 50-70-жылдарындагы белгилүү "Манас"

-   айтуучу: Известный сказитель эпоса "Манас" 50-70 годов XX века ;

а) Сагынбай Орозбаков;    б) Калык Акиев; в) Саякбай Каралаев ; г) Уркаш Мамбеталиев;

 

233.«Кыргызча-орусча сөздүктүн» түзүүчүсү, СССРдин Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты:

Составитель «Кыргызско-русского словаря», лауреат Государственной премии СССР:

а) К.Юдахин; б) К.Карасаев;  в) Т.Сыдыкбеков; г) 3.Бектенов;

 

234. XX к. Кыргызстанда алтын, өнөр жайды иштетүүгө жол ачкан Макмал алтын комбинаты качан ишке кирген? Когда был введен в эксплуатацию Макмальский золоторудный комбинат, с которого началась промышленная золотодобыча в Кыргызстане в XX в.?

а) 70-жылдардын аягында/ в конце 70-х годов;

б) 80-жылдардын башында/ в начале 80-х годов;

в) 80-жылдардын ортосунда/ в середине 80-х годов

г) 90-жылдардын башында/  в начале 90-х годов;

 

235.    1970- жж. Кыргызстандын өнөр жайында -   иштелип чыккан, сапат жагынан дүйнөлүк рынокто эталон болуп эсептелген өнөр жай продукциясы : Промышленная продукция, выпускаемая в 1970-х годах в Кыргызстане, которая стала эталоном качества на международном рынке ...

а) электр-лампочкалары/ электролампочки

б) вольфрам/ вольфрам

в) электрондук-эсептөөчү машиналар/ электронно-вычислительные машины;

г) сурьма/  сурьма

 

236.1985-жыддан 1990-ж. октябрь айына чейин Кыргызстан КП БК биринчи катчысы болгон :

С 1985 г. по октябрь 1990 г. первым секретарем ЦК КП Кыргызстана был :

а) Усубалиев Т.;  б) Раззаков И.;  в) Суйунбаев А.;  г) Масалиев А.

 

237. Он биринчи беш жылдыкта ишке киргизилген ири өнөр жай ишканасы : В одиннацатой пятилетке был пущен в эксплуатацию крупный промышленный обьект :

а) Кара-Балта килем токуу комбинаты/ Кара-Балтинский ковровый комбинат;

б) Кара-Балта кант комбинаты/ Кара-Балтинский сахарный комбинат;

в) Токмоктогу камволдук-сукно комбинаты/ Токмокский камвольно-суконный комбинат;

г) Канттагы цемент-шифер комбинаты/ Кантский цементно-шиферный комбинат.

 

238. Кыргыз ССРи мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алган ; Закон о государственном языке Кыргызской ССР был принят в:

а) 1988-ж/г; *б) 1989-ж/г; в) 1987-ж/г. ; г)1986-ж/г. ; д)1990-ж/г;

 

239. Улут аралык түшүнбөстүктөн келип чыккан коогаландуу «Ош окуясы» болгон : «Ошские события», на почве национальных разногласий произошли ...

а) 1995-ж февралда / в феврале 1995; б) 1989-ж. январда/ в январе 1989 г; в) 1985-ж. апрелде / в апреле 1985 г. ;  г)  1990-ж. июнда/ в июне 1990 г.;

 

240. Совет бийлигин Пишпекте, Пишпек уездинде орногон: В Пишпек и Пишпекском уъезде Советская власть установилась в:

а) 1918-ж. февралда/ феврале 1918 г;   б) 1917-ж. декабрда/ декабре  1917г   в) 1918-ж. мартта/ марте 1918 г.  г) 1918-ж. апрелде /  апреле 1918 г.

 

241. Убактылуу өкмөттүн учурунда Кызыл-Кыя жана Сүлүктү шахтерлорунун

арасында агитациялык үгүт иштерди жүргүзгөн профсоюз уюму: Профсоюзная организация, которая проводила агитационно-пропагандистскую работу среди шахтеров Кызыл-Кии и Сулюкты в период власти Временного правительства:

а) "Жумушчулардын жана чайрикерлердин союзу"/ " Союз рабочих и чайрикеров";

6) "Алаш";  в) "Шуро-и-исламия";  г) "Горнорабочий";

 

242. Кыргызстанда агрардык маселени чечүүнү Совет бийлиги  баштаган: Первые шаги Советской власти в решении аграрного вопроса в Кыргызстане:

а) совхоздорду түзүүдөн/ создавались совхозы

6) колхоздорду түзүүдөн/) образовались колхозы;

в) жер боюнча жаңы (советтик) уюмдарды түзүүдөн/) создавались новые (советские) земельные органы;

г) жер-суу реформасын жүргүзүүдөн/ проводилась земельно-водная реформа;

 

243. Түндүк Кыргызстанда Совет бийлигине коркунуч келтирген ири кулактык козголон: Самый крупный кулакций мятеж, который угрожал советской власти в Северном Кыргызстане:

а) Нарында/  Нарынский;   б) Түп/ Тюпский;

в) Дмитриевкада/ Дмитриевский ; г) Беловодскиде/ Беловодский.

 

244.XX к. 20-жж. Кыргызстанда жүргүзүлгөн жер-суу реформасынын негизги милдети:

а) падышачылыктын колониячыл агрардык саясатынын калдыктарын жок кылуу;

б) азык-түлүк разверткасын киргизүү;  в) азык-түлүк салыгын киргизүү;

г) коллективдуу чарбаларды уюштуруу;

Основная задача земельно-водных реформ, проводимых в Кыргызстане в 20 годы XX в.:

а) уничтожение последствий колонизаторской аграрной политики царизма;

б) введение продразверстки; в) введение продналога; г) организация коллективных хозяйств;

245.Кыргыз Тоолуу областы  түзүү боюнча уюштуруу курултайы болгон:

Учредительный съезд по организации Кыргызской Горной области состоялся в:

а) 1919-ж/г. ;  б) 1920-ж/г. ;     в) 1921-ж/г. ;  г) 1922-ж/г.;

 

246. «Туран» партиясынын максаты:

а) Түркстанда эркин Кыргызстан өлкөсүн түзүү;

б) бирдиктүү Казакстан мамлекетин түзүү;

в) Түркстанды Россиядан бөлүп, Бирдиктүү Түрк мамлекетин түзүү;

г) түрк элдеринин союзун түзүү:

Целю партии «Туран» было:

а) создать в Туркестане независимое государство Кыргызстан;

б) создать единое государство Казахстан;

в) отделить от России Туркестан, создать объединенное Тюркское государство;

г) создать союз туркестанского народа;

 

247.Кыргыз атчандар бригадасы 1920-ж. кимдин буйругу менен түзүлгөн?

По приказу кого была организована конная кыргызская бригада в 1920 г.?

а) Д.Фурманов;  б) М.Фрунзе;  в) К.Карабеков  ;    г) Ж.Абдрахманов.

 

248. Кыргыз АССРнин Конституциясын кабыл алган:

Год принятия Конституции Кыргызской АССР:

а) 1928-ж/г;  б) 1929-ж/г. ;   в) 1930-ж/г. ;  г) 1931-ж/г. ;

 

249.     1930-жылдарда репрессияланган Кыргызстандын көрүнүктүү лингвист-окумуштуусу:

Крупный ученый-лингвист Кыргызстана, репрессированный в 1930-годы:

а) К.Юдахин;  б) А.Батманов;         в) Дж. Шукуров; г) К.Тыныстанов;

 

250.     СССРдин  курамында Кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгү  башталган.

а) 1925- ж. майдын аягында ККАОну Кыргыз автономиялык областына өзгөртүү жөнүндөгү РСФСРдин Бүткүл Орусиялык  Борбордук Аткаруу Комитетинин токтому менен;

б) 1927- ж. 7- 12 мартта ККАОну Кыргыз АССРне айланткан уюштуруу съездинен баштап;

в) 1924- ж. 14- октябрда РСФСРдын курамында Кара - Кыргыз автономиялык областын түзүү  жөнүндө Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин токтому менен;

г) 1991-ж 31- августта Кыргызстан   эгемендүүлүгүн жарыялашы менен:

Кыргызская национальная государственность в рамках СССР начинается ...

а) с постановления ВЦПК РСФСР о преобразовании ККАО в Киргизскую автономную область (КАО) конец мая 1925 г. ;

б) с Учредительного съезда Советов Киргизской Автономной Советской Социалистической республики (Киргизской АССР).7-12 марта 1927 г. ;

в) с постановления ВЦИК об образовании Кара-Киргизской автономной области (ККАО) в составе РСФСР от 14 октября 1924 г. ;

г) с провозглашения Кыргызстаном независимости 31 августа 1991 г..

 

251. Кыргызстандын тарыхында биринчи Конституция качан  кабыл алынган:

а) 1925- ж. 25- октябрда; б) 1927- ж. 12-мартта;

в) 1929- ж. 30- апрелъде ;    г) 1936- ж. 5 –декабрда.

Первая Конституция и истории Кыргызстана была принята:

а) 25 октября 1925 г.;  б) 12 марта 1927 г. в) 30 апреля 1929 ;  г) 5 декабря 1936 г.;

 

252.Кыргызстанда көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды отурукташтыруу процесси аяктаган: Процесс оседания кочевых и полукочевых хозяйств в Кыргызстане завершился:

а) 20-жылдар-н аягында/ в конце 20-х годов б) 30-жылдар-н башында/ в начале 30-хгодов;

в) 30-жылдар-н орто-да/ в середине 30-х годов; г) согуш алдындагы жыл-да/ в предвоен.г .

 

253.1938-жылы 6-8-ноябрда кандай окуя болуп өткөн?

а) Туран партиясынын активисттерин камакка алуу;

б) Кыргыз зооветеринардык институнун ачылышы;

в) Чоң-Ташта 1938 – ж. көрүнүктүү партиялык жана советтик ишмерлерди массалык түрдө көмүү;

г) Кыргызстан Компартиясынын  2- сьезди болуп откөн;

Какое событие произошло в 6-8 ноября 1938 г.

а) арест активистов партии;

б) открытие Кыргызского зооветеринарного института;

в) массовое захоронение 1938г. видных партийных и советских работников;

г) прошел II сьезд КП Кыргызстана;

 

254.     Кыргыз жазуусу араб алфавитинен латын тамгасына өткөн жыл:

Перевод кыргызской письменности с арабского на латинский алфавит был осуществлен в.

а) 1926-ж/г.;  б) 1928-ж/г.;  *в) 1927-ж/г.;  г) 1929-ж/г.;

 

255.     Кыргыз жазуусу латын алфавитинен орус алфавитине которулган: Перевод кыргызской письменности с латинского на русский алфавит был осуществлен в:

а) 1937-ж/г.;  б) 1938-ж/г.;       в) 1939-ж/г.; г)1940-ж/г.;

 

256.     Кыргыз искусствосу менен адабиятынын Москвадагы биринчи он күндүгү өткөрүлгөн:

Первая декада кыргызского искусства и литературы в Москве проходила в:

а) 1939-ж/г.;  б) 1938-ж/г.;    в) 1940-ж/г.;  г) 1941-ж/г.;

 

257. 1937-38-жж. тоталитардык режимдин курмандыгы канча кыргызстандык адам болгон.

а) 40 минден ашуун;  б) 50 минден ашуун;  в) 100 мин;   г) 30 минден ашуун.

Жертвами тоталитарного режима в 1937-38 гг. стали  кыргызстанцев.

а) более 40 тысяч;  б) более 50 тысяч;  в) 100 тысяч  ;    г) более 30 тысяч.

 

258. Улуу Ата мекендик согуштун негизи бурулушу кайсы окуядан баштаган?

а) Германиянын талкаланышынан кийин; б) Москванын алдындагы салгылашуудан кийин; в) Япония жеңилгенден кийин; г) Сталинград салгылашуусунан кийин;

 

259.   Сталинград салгылашуусунда эрдик сапарын баштаган Кыргызстандык баатыр ...:

Герой Кыргызстана, начавший боевой путь в Сталинградской битве:

а) Б.Насыров;      б) К.Маматов;        в) Д.Шопоков;  г) Д.Асанов ;

 

260.     Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстанга канча ири ишкана эвакуацияланган?

а) 15 ке жакып;    б) 20 га жакын;  в) 25 ке жакын;   г) 40 ка жакын.

Сколько крупных предприятий было эвакуировано в Кыргызстан за годы Великой Отечественной войны:

а) около 1 5;  бколо 20 ;   в)около 25;  г)около 40.

 

261.1945- ж. 16- апрелде Берлинди штурмалоо башталган. Ал салгылашууга катышкан саясий жетекчи:

16 апреля 1945 г. начался штурм Берлина. В этом сражении принимал участие политрук:

а) В. Клочков;  б) К. Усөнбеков;  в) С.Жундубаев ;    г) К.Жуматаев.

 

262. СССРдин Илимдер Академиясынын Кыргызстандагы филиалы түзүлгөн:

Филиал Академия Наук СССР в Кыргызстане был создан в…:

а) 1943-ж/г.;  б) 1944-ж/г.;   в) 1945-ж/г. ;  г) 1946-ж/г.;

 

263.1950-1961-жж. И.Раззаковдун кызматы:

Должность И.Раззакова в 1950-1951гг.:

а) Кыргызстан КП БК 1-катчысы/ 1-секретарь ЦК КП Киргизии;

б) Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин төрагасы/ председатель Верховного Совета Киргизской ССР;

в) Кыргыз ССРнин башкы прокурору/ Генеральный прокурор Киргизской ССР;

г) Кыргыз ССРнин министрлер Советинин төрагасы/ Председатель Совета СМинистров Киргизской ССР;

 

264. Кыргыз ССРинин Илимдер Академиясынын биринчи президенти ...

Первый президент Академии Наук Кыргызской ССР ...

а) Юдахин К. Б.;  б) Юнусалиев Б. Б.;  в) Ахунбаев И. К.;    г) Мамакеев М.М.;

 

265. Манасчылардын кимин «XX кылымдын Гомери» деп аташат?

Кого из манасчи называют «Гомером  XX века»

а) Сагымбай Орозбаков; б) Ж. Мамай; в) Саякбай Каралаев; г) Тоголок Молдо:

 

266.1985-жылдан 1990-ж. октябрь анына чейин Кыргызстан КП БК биринчи катчысы болуп иштеген:

С 1985 г. по октябрь 1990 г. первым секретарем ЦК КП Кыргызстана был:

а) И. Раззаков;  б) Т. Усубалиев;     в) А. Масалиев;  г) А. Аманбаев;

 

267. XX к. 50-60-жж. таланттуу советтик кыргыз балеринасы:

Талантливая кыргызская советская балерина 50-60 годов XX века:

а) С. Айтбаева;  б) Б, Бекбаева;         в) Г. Артыкова;  г) Б. Бейшеналиева;

 

268. XX к. 50-60-жж. Кыргызстандын таланттуу театр жана кино актеру: ...

Талантливый актер театра и кино Кыргызстана 50-60-х годов XX века:

а) А. Боталиев;       б) К. Мухтаров;      в) С. Далбаев;  г) М. Рыскулов.

 

269. Бир тууган Орто Азия республикалары жана Казакстандын эл чарбасы үчүн чоң мааниге ээ болгон, 1970-жж. курулган Кыргызстандагы ири ГЭС:

Крупная ГЭС построенная в 1970-х годах в Кыргызстане, имеющая важное народнохозяйственное значение для братских республик Средней Азии и Казахстана:

а) Токтогул;  б) Таш-Көмүр;    в) Камбар-Ата;  г) Ат-Башы;.

 

270. Фрунзеде телеберүү  ачылган:

Телевидение во Фрунзе открылось в:

а) 1958-ж/г. 1961-ж/г. ;   в) 1959-ж/г.  г) 1960-ж/г..

 

271.     «Манас» аэропорту иштеп баштаган:

Аэропорт «Манас» начал работать с:

а) 1974-ж/г. ;  б) 1978-ж/г. ;    в) 1977-ж/г. ;  г) 1976-ж/г. ;

 

272.     1980-жылдарда Россиянын кара топурактуу зонасын өздөштүрүү учурунда Кыргызстандык жаштар тарабынан түзүлөн "Кыргызстан" совхозу  курулган:

а) Кострома областында;         б) Рязань областында;

в) Ярославль областында;        г) Пермь областында

Совхоз "Кыргызстан" по инициативе и при участии молодежи Кыргызстана в период освоения Российского Нечерноземья в 1980-годы был образован в:

а) Костромской области;   б) Рязанской области;

в) Ярославской ; г) Пермской области;

 

273.XX к.   экинчи жарымындагы Кыргызстандын белгилүү сүрөтчүсү жана киноактеру:

Известный киноактер и художник Кыргызстана во второй половине XX в.

а) А.Боталиев;         б. Рыскулов;          в) С. Чокморов;   г) К. Алиев.;

 

274. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти:

Первый президент Кыргызской Республики:

а) А. Жумагулов;       б) Б. Аманбаев; в) А. Масалиев      г) А. Акаев.

 

275. Кыргызстан толук эркиндигин жана мамлекеттик көз карандысыздыгын жарыялаган Декларациясы кабыл алынган:

а) 1991-ж. августта; б) 1991-ж. мартта; в) 1991-ж. майда;    г) 1991-ж. октябрда; Провозглашение Декларации о государственной и полной независимости Кыргызстана принята:

а) в августе 1991 г. ; б) в марте 1991 г. ; в) в мае 1991 г;     г) в октябре 1991 г. ;

 

276. 1992-ж. август-сентябрда болгон окуя:

а) Кыргызстанда жашаган улуттардын жалпы чогулушу;

б) кыргыздардын Буткул дүйнөлүк биринчи курултайы;

в) Кыргызстанда жашаган немец элинин съезди;

г) Кыргызстанда жашаган орустардын улуттук конференциясы;

В августе - сентябре 1992 г. прошло:

а) общее собрание наций, проживающих в Кыргызстане;

б) первый Всемирный курултай кыргызов;

в) съезд немецкого народа, проживающего в Кыргызстане;

г) национальная конференция русских, проживающих в Кыргызстане;

 

277. Кыргыз Республикасында канча область бар?

Сколько областей в Кыргызской Республике?

а) 8         б) 5;             в) 6;           г)7.

 

278. Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган:

а) 1993-ж. июнда; б) 1993-ж. февралда;  в) 1993-ж. мартта; г) 1993-ж. майда.

Конституция Кыргызской Республики принята в:

а) июне 1993 г. ; б) феврале 1993 г. ;   в) марте 1993 г. г) мае 1993 г..

 

279.     1993-жылдагы Конституция боюнча мамлекеттин жаны аталышы:

а) Республика Кыргызстан;        б) Кыргыз Республикасы;

в) Суверендүү Кыргызстан;  г) Кыргызстан;

Конституция 1993 года определила название нового государства:

а) Республика Кыргызстан;    б) Кыргызская Республика;

в) Суверенный Кыргызстан; г) Киргизия;

 

280. "Революциянын каармандары", "Манас", "Эл куту" тарыхый эстеликтерин тургузуп жана чыгармачылыгы үчүн "Кыргыз Республикасынын: Баатыры" наамын ким алган:

Кто создал исторические памятники "Борцам революции", "Манас", "Эл куту" и за свое творчество был удостоен звания "Кыргыз Республикасынын Баатыры"?

а) О.М.Мануйлова;    б) Л.А.Ильина;       в) С.Айтнев; г) Т.Садыков;

 

281. "Манас" эпосунун 1000 жылдыгы качан майрамдалган?

а) 1994-ж. октябрда; б) 1995-ж. августта; в) 1994-ж. июнда;     г) 1995-ж. майда;

1000-летие эпоса "Манас"  праздновалось ...

а) в октябре 1994 г. ; б) в августе 1995 г. ; в) в июне 1994 г. ;    г) в мае 1995 г. ;

 

282. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы качан киргизилген?

Национальная валюта Кыргызской Республики была  введена в :

а)1990-ж/г. ; б) 1991-ж/г. ;  в) 1992-ж/г. ;   г) 1993 -ж/г. ;

 

283."Кыргыз Республикасыныл Баатыры"-эң жогорку ардактуу наамга алгач татыктуу болушкан:

Впервые удостоенные высшего звания отличия - "Кыргыз Республикасынын баатыры" :

а) Акматов Т., Кулатов Т., Юдахин К. ;

б) Сыдыкбеков Т., Садыков Т., Айтматов Ч. ;

в) Касымбеков Т., Джумагулов А., Шамшиев Б. ;

г) Рыскулов М., Чокморов С., Кыдыкеева Б. ;

 

284. БУУнун чечими жана КР Президентинин жарлыгы менен 2003-жыл жарыяланган:

а) «Тоо жылы» б) «Билим жылы»;

г) «Ден соолук жылы» ;  г) «Кыргыз мамлекетүүлүгүнүн жылы».

Решением ООН и указом Президента КР 2003 год обьявлен...

а) «Годом гор» ;     б) «Год здоровых наций» ;

в) «Год знаний»;     г «Год Кыргызской государственности».

 

285.   Кыргызстан БУУга качан мүчө болгон?

Когда Кыргызстан стал членом ООН?

а) 1989-ж/г. ; б) 1992-ж/г. ; в) 1997-ж/г. ; г) 1998-ж/г. ;

 

286.     Кыргыз жазуучуларынан биринчи болуп СССР Мамлекеттик сыйлыгын, 1997-жылы «Кыргыз Республикасынын Баатыры» наамын алган көрүнүктүү - жазуучу:

Видный писатель Кыргызстана, который первым из кыргызских писателей стал лауреатом Государственнной премии СССР, а в 1997 году стал «Героем Кыргызской Республики»:

а) С.Сасыкбаев;  б) Т.Сыдыкбеков;   в) Ч.Айтматов;   г) Т.Касымбеков

 

287.  Суверендуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби качан кабыл алынган?

Государственный герб суверенной Кыргызской Республики был принят в:

а) 1993-ж/г.;   б) 1992-ж/г.;   в) 1995-ж/г.;    г) 1994-ж/г.;

 

288. Суверендуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги кабыл алынган:

Государственный флаг суверенной Кыргызской Республики был принят в :

а) 1993-ж/г.;     б) 1992-ж/г.;   в) 1995-ж/г.     г) 1994-ж/г.

 

289. Кыргыз Республикасынын гимни  кабыл алынган:

Гимн Кыргызской Республики был принят в:

а) 1993-ж/г.;     б) 1992-ж/г.;    в) 1995-ж/г.;      г) 1994-ж/г.;

 

290. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200- жылдыгы белгиленген:

а) 2003-ж/г.;      б) 2002-ж/г.;   в) 2006-ж/г.;     г) 2001-ж/г.;

 

291.     Бир партиялуулуктан баш тартуу, коомду идеологиялаштыруу жана саясий плюрализмге багыт алган Кыргызстанда коомдук саясий өзгөрүүлөр башталган:

Изменения в общественно-политической жизни Кыргызстана, где главным стал лозунг деидеологизации, департизации, зародился  политический плюрализм начались ...

а) 1982-ж/г. ;  б) 1983-ж/г. ;    в) 1984-ж/г. г) 1985-ж/г.;

 

292.     Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында мыйзам чыгаруу бийлиги тиешелүү:

а) Өкмөткө;  б) Жогорку Кенешке;

в) Кыргызстандын аялдар конгрессине; г) Президенттик аппаратка;

Законодательная власть в Кыргызской Республике на современном этапе принадлежит ...

а) правительству;  б) Жогорку Кенешу;

в) конгрессу женщин Кыргызстана;  г) Президентскому аппарату;

 

293.2016-жылы Кырчын жайлоосунда кандай иш –чара өттү

а) I дүйнөлүк Көчмөндөр оюну     б) Көчмөн элдердин курултайы

в) Жайкы Олимпиадага даярдык     г) Үркүндүн 100 жылдыгы;

Какое мероприятие проведено на джайлоо Кырчын 2016гг.:

а) I всемирные игры кочевников; б) сьезд кочевых народов;

в) подготовка к летней олимпиаде: г) 100-летие Уркуна:

 

294.Суверендүү Кыргыз Республикасын биринчилерден болуп тааныган мамлекет:

Какое государство первым признал суверенной Кыргызской республики:

а) Кытай Эл Республикасы/Китайская Народная Республика:    б) Турция

в) АКШ /США   г) Германия

 

295. КР эл аралык мамилелер системасындагы постсоветтик аймактагы башкы партнеру:

Главный партнер КР на постсоветском пространстве:

а) Россия Федерациясы /РФ;   б) Украина ;  в)   Белоруссия ;        г) Казакстан;

 

296. «Кумтөр» алтын кенин кайсы өлкөнүн ишканасы иштетет:

Компания какого государства работает золоторудном «Кумторе»

а) АКШ/США; б) КЭР/КНР;  в) Турция   г) Канада

 

297. АКШнын  колдоосу менен ачылган Кыргызстандагы ЖОЖ:

Вуз в Кыргызстане, открывшийся при поддержке США:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Кыргыз- Түрк университети/ Кыргызско-турецкий университет;

борбордук Азия- Америка университети / АУЦА

в) Академия ОБСЕ;   г) Экономикалык университет/Экономический университет;

 

298. Кыргызстанга эл аралык террористтик топтор келген:

В Кыргызстан напали международные террористические группы:

а) сентябрь, 1999-ж/г.;    б) июль, 1999ж./г.;   в) август, 1999-ж/г.;         г) май 1999-ж./г.;

 

299. Диний экстремисттер кайсы районго өз лагерин куруп, аны чыңдоого аракеттенишкен:

Религиозные экстремисты в каком районе обоснавали свой лагерь:

а) Баткен;    б) Кадамжай ;   в) Лейлек ;       г) Чоң- Алай;

 

300.  2001-ж. 13-14-декабрдагы Бишкек конференциясынын негизги маселеси:

Основной вопрос Бишкекской конференции 13-14-декабря, 2001г.:

а) жарыша  куралдануу/гонка вооружений;

б) эл аралык терроризмге каршы күрөштү күчөтүү/ усилить борьбу против терроризма;

в)  согушка даярдануу /подготовка к войне;

г) экономикалык байланыштарды кеңейтүү/расширение экономических связей.